Unidade docente X02-A0165-O

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito mercantil
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 300
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 554.5
Carga docente básica de máster: 12.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -306.69
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 164.055,51 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.248%
% do custo total do PDI: 0.199%
Ratio custo/docencia:2 0.8
Custo teórico:3 204.554,76 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Tobio Rivas, Ana María Catedrático/a de universidade Ourense 160 2030-2031
de los Ríos Sánchez, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Couto Calviño, Roberto Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Menor Conde, Sara Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense 12.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 40.0 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 140.0 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 374.5 Básica