Unidade docente X02-A0180-V

Departamento: Dereito privado
Área: Dereito romano
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 177.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 58.52
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 139.295,63 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.077%
% do custo total do PDI: 0.169%
Ratio custo/docencia:2 2.19
Custo teórico:3 63.510,95 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Bravo Bosch, María José Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Fuenteseca Degeneffe, Margarita Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 66.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 111.0 Básica