Unidade docente X03-A0125-P

Departamento: Dereito público
Área: Dereito administrativo
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 450
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 318.0
Carga docente básica de máster: 24.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -102.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 19.133,90 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.15%
% do custo total do PDI: 0.023%
Ratio custo/docencia:2 0.15
Custo teórico:3 123.722,64 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Salvador Gimeno, Santiago Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2059-2060

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Gómez Fernández, Diego Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Miño López, Antonio Manuel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra 0.0 Básica
P04M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Pontevedra 24.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 318.0 Básica