Unidade docente X03-A0125-V

Departamento: Dereito público
Área: Dereito administrativo
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 720
Dedicación docente PDI-T: 360
Dedicación docente PI: 720
Carga docente básica de grao: 711.5
Carga docente básica de máster: 83.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 12.0
Folgura estrutural: -47.59
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 305.664,22 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.353%
% do custo total do PDI: 0.371%
Ratio custo/docencia:2 1.05
Custo teórico:3 291.160,61 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básica



Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidable



Condicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Arias Martínez, María Antonia Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Fernández Acevedo, Rafael Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
Hernández Corchete, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2039-2040
Valcárcel Fernández, Patricia Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Lareo Jiménez, Jacinto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Otero Oitaven, Montserrat María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Ruiz Ceniceros, Mauricio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Gamallo Carballude, Paula Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoría



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Carga docente

Código Titulación Horas Carácter
V08M110V01 Máster Universitario en Avogacía-Vigo 0.0 Básica
V08M042V01 Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 12.0 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 35.0 Básica
V08M110V11 Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Vigo 48.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 166.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 177.0 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 368.5 Básica