Unidade docente X04-A0625-P

Departamento: Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Área: Métodos de inves.e diagnóst.en educación
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 0.0
Carga docente básica de máster: 20.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: nan
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 0,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.009%
% do custo total do PDI: 0.0%
Ratio custo/docencia:2 0.0
Custo teórico:3 7.423,36 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básica



Proxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidable



Condicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoría



Porcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigador



Carga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación 20.0 Básica