Unidade docente X08-A0415-V

Departamento: Fundamentos da análise económica e historia e institucións económicas
Área: Fundamentos da análise económica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3480
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 3480
Carga docente básica de grao: 2389.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 68.5
Folgura estrutural: 298.96
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.087.256,28 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.076%
% do custo total do PDI: 1.318%
Ratio custo/docencia:2 1.22
Custo teórico:3 887.503,72 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Carrera, Jaime Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Castro Rodríguez, Fidel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Da-Rocha Álvarez, José María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Díaz Vázquez, Raquel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Falagán Mota, Jorge Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Ferrero Martínez, María Dolores Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2036-2037
Freire Serén, María Jesús Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Giménez Fernández, Eduardo Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
González Savignat, María del Mar Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Lorenzo Alonso, Pedro Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2035-2036
Loveira Pazo, Rosa María Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2043-2044
Manzano González, Baltasar Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Marra Dominguez, Ángeles Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Martín Moreno, José María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Montero Muñoz, María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Pazó Martínez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2033-2034
de Miguel Palacios, Carlos Juan Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V03M177V01 Máster Universitario en Economía 68.5 Adicional
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 96.0 Básica
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 162.5 Básica
V08G081V01 Grao en Dereito 207.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 284.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 625.0 Básica
V03G100V01 Grao en Economía 1015.0 Básica