Unidade docente X09-A0095-O

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Comercialización e investigación de merc
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1280
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1280
Carga docente básica de grao: 860.0
Carga docente básica de máster: 15.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 291.0
Folgura estrutural: 17.82
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 389.197,91 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.51%
% do custo total do PDI: 0.472%
Ratio custo/docencia:2 0.93
Custo teórico:3 420.656,97 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alén González, María Elisa Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2044-2045
Araújo Vila, Noelia Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2052-2053
Fraiz Brea, José Antonio Catedrático/a de universidade Ourense 160 2031-2032
Mazaira Castro, Andrés Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2034-2035
Pita Castelo, José Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2036-2037
Rodríguez Comesaña, Lorenzo Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rubio Escuderos, Lucia Investigador/a Programa Margarita Salas Ourense 90

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 15.0 Básica
O04M181V01 Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte 23.0 Adicional
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 268.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo 337.5 Básica
O04G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 522.5 Básica