Unidade docente X09-A0095-P

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Comercialización e investigación de merc
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 331.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 30.0
Folgura estrutural: -131.6
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 53.689,59 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.158%
% do custo total do PDI: 0.065%
Ratio custo/docencia:2 0.41
Custo teórico:3 130.321,18 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Dopico Parada, Ana Isabel Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 30.0 Adicional
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 75.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 106.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 150.0 Básica