Unidade docente X09-A0095-V

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Comercialización e investigación de merc
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1510
Dedicación docente PDI-T: 840
Dedicación docente PI: 1510
Carga docente básica de grao: 1588.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 211.5
Folgura estrutural: -615.57
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 591.400,72 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.788%
% do custo total do PDI: 0.717%
Ratio custo/docencia:2 0.91
Custo teórico:3 649.956,26 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cabanelas Lorenzo, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2048-2049
Currás Valle, María Consuelo Profesor/a titular de escola univer. Vigo 230 2027-2028
García Rodríguez, María José Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
González Vázquez, Encarnación Catedrático/a de universidade Vigo 160 2028-2029
Lloveras Gutiérrez, Javier Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2049-2050
Martínez Senra, Ana Isabel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Otero Neira, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2042-2043
Rodríguez Daponte, María del Rocío Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Bouzada Novoa, Sara Violeta Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Giráldez Martínez, José Miguel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Lorenzo Díaz, María Montserrat Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Monteagudo Cabaleiro, Antonio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Pariente Ojea, María de los Ángeles Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V06M092V01 Máster Universitario en Dirección de PEMES 9.0 Adicional
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 101.0 Adicional
V03M134V01 Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa 101.5 Adicional
V03G720V01 PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito 210.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 486.0 Básica
V03G020V01 Grao en Administración e Dirección de Empresas 892.5 Básica