Unidade docente X09-A0650-P

Departamento: Organización de empresas e márketing
Área: Organización de empresas
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 558.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -104.51
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 96.316,46 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.244%
% do custo total do PDI: 0.117%
Ratio custo/docencia:2 0.48
Custo teórico:3 201.255,49 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
García-Pintos Escuder, Adela Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2047-2048
Guisado González, Manuel Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2055-2056

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 75.0 Básica
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 121.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 150.0 Básica
P07G092V01 Grao en Dirección e Xestión Pública 212.0 Básica