Servizo de Xestión de Estudos de Grao

A principal función encomendada ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao é a xestión da matrícula e dos expedientes do estudantado de estudos de grao, así como a xestión de incidencias derivadas da matrícula, como modificacións, anulacións, información e asesoramento.

Ademais, entre as súas funcións inclúense a xestión e a tramitación dos títulos oficiais xunto coa actualización e aplicación dos plans de estudo.

  • Planificar e coordinar os procesos de matrícula, propor instrucións e resolver incidencias.
  • Elaborar propostas de normas e criterios de aplicación sobre a materia, resolver incidencias.
  • Tramitar a elaboración e modificación de plans de estudos, elaborar e actualizar o catálogo de títulos de grao.
  • Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía de calidade nos centros, singularmente nos procesos de verificación, seguimento e acreditación das titulacións oficiais dos centros.
  • Coordinar a intervención das diferentes unidades colaboradoras e asistir tecnicamente ao persoal da unidade e dos centros, ámbitos e campus nas tarefas específicas da xestión académica.
  • Xestionar e expedir os títulos de grao e outros documentos relacionados.
  • Elaborar estudos e informes.
  • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución.
  • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

 

Responsable:

María Cristina Rodríguez Cendón
Xefa de Servizo