Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

O Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao ten como misión impulsar e coordinar as actuacións administrativas relacionadas co alumnado e necesarias para a xestión dos estudos de posgrao na Universidade de Vigo.

 • Propor as instrucións de matrícula e admisión, planificar e coordinar os procesos e resolver incidencias.
 • Elaborar propostas de normas e criterios de aplicación sobre a materia, resolver incidencias.
 • Tramitar a elaboración e modificación de plans de estudos, elaborar e actualizar o catálogo de títulos de máster e doutoramento.
 • Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía de calidade nos centros, singularmente nos procesos de verificación, seguimento e acreditación das titulacións oficiais dos centros.
 • Coordinar a intervención das diferentes unidades colaboradoras e asistir tecnicamente ao persoal da unidade e dos centros, ámbitos e campus nas tarefas específicas da xestión académica.
 • Xestionar e expedir os títulos de máster, doutoramento e outros documentos relacionados.
 • Xestionar as propostas de títulos propios e expedir os títulos e diplomas.
 • Prestar apoio, coordinar e xestionar os acordos da Escola Internacional de Doutoramento.
 • Elaborar estudos e informes.
 • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución.
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

 

Responsable:

José Luis Gómez Reboiro
Xefe de Servizo