Xerencia

A misión do ámbito de xestión da Universidade de Vigo é prestarlle apoio técnico e administrativo aos procesos de ensino e investigación, cunha clara orientación cara ao servizo a toda a comunidade universitaria, anticiparse aos retos e responder ás demandas da sociedade, mediante a participación e o compromiso de profesionais cualificados e a axuda dos medios tecnolóxicos máis avanzados, para contribuír así ao cumprimento da misión e dos obxectivos da universidade e ao respecto dos valores institucionais.

Organización

 

Yolanda Lesmes Romero, xerenta

Yolanda Lesmes Romero, ​​​​xerenta

É licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Conta cun Mestrado en dereito sanitario pola Universidade da Coruña e cun Mestrado en dirección de recursos humanos pola Escola de Negocios Caixanova.

Desde 1993 é funcionaria do corpo superior da Xunta de Galicia. Desenvolveu diversos postos na Administración Xeral da Xunta de Galicia, no Servizo Galego de Saúde e no Concello de Vigo: entre outros, secretaria provincial de Asuntos Sociais en Vigo, subdirectora de Réxime Xurídico e Relacións Laborais do Servizo Galego de Saúde, secretaria territorial da Xunta de Galicia en Vigo, directora de recursos humanos nas áreas sanitarias de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e Pontevedra e O Salnés.

 

 • Orientación ao servizo
 • Transparencia
 • Coordinación
 • Participación
 • Eficacia, eficiencia e efectividade
 • Calidade
 • Proximidade
 • Profesionalidade

 • A ordenación dos pagamentos.
 • A elaboración dos orzamentos.
 • Elaborar a liquidación do orzamento, a memoria económica e as contas anuais.
 • Respecto do persoal de administración e servizos (PAS): dirixir a negociación colectiva, asinar pactos e acordos e ditar resolucións e ordes de execución en todas as materias relativas ao PAS.
 • Dirixir a xestión e asinar os contratos, os nomeamentos e os cesamentos do PAS.
 • Dirixir a xestión e resolver os restantes procedementos da vida administrativa e laboral do persoal de administración e servizos, con exclusión da iniciación e resolución de procedementos disciplinarios e a imposición de sancións disciplinarias.
 • Autorizar, dispor e contraer obrigas sobre os créditos de gasto da universidade, con excepción do explicitamente atribuído para outros cargos administrativos nesta resolución.
 • Actuar como órgano de contratación da universidade nos termos establecidos na normativa de contratación do sector público e na lexislación patrimonial, agás o explicitamente atribuído para outros cargos administrativos nesta resolución.
 • Dirixir e acordar os actos de trámite e de xestión común da actividade económicoorzamentaria que non figuren atribuídos a outros órganos universitarios.
 • O mantemento das infraestruturas existentes e a xestión das reformas, melloras e ampliación das infraestruturas, en coordinación coa Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade.

 

Ver os orzamentos

 

Máis información:

Secretaría de Xerencia
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 560
xerencia@uvigo.gal