Atención á diversidade durante a emerxencia pola COVID-19

UVigo - Comunicación 07/04/2020

Estudantes con necesidades específicas de apoio educativo (ENEAE)

A Universidade de Vigo celebra a diversidade porque é unha universidade inclusiva. Na nosa institución hai preto de 300 estudantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % e tamén persoas con dificultades na aprendizaxe. 

80 estudantes solicitaron entrar voluntariamente no Programa de integración de universitarios e universitarias con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE), o programa de atención individualizada que temos na nosa institución. 


Actuacións realizadas

 • Contactamos co PDI responsable da atención á diversidade, que habitualmente son as persoas responsables do PAT.
 • Este PDI realizará un seguimento estreito de cada estudante PIUNE. 
 • Antes do martes 7 de abril enviaralle á Unaten o listado das necesidades ou das dificultades que poden estar tendo os e as ENEAE para progresar nos seus estudos en igualdade de oportunidades. Polo de agora, recibimos incidencias similares ás comunicadas polo resto do estudantando (problemas de acceso a Internet desde o lugar de residencia ou falta de contacto por parte do PDI). Non se detectan incidencias no acceso a Campus Remoto, xa que é unha plataforma sen grandes problemas de accesibilidade ou usabilidade.
 • Démoslle instrucións ao Gabinete Psicopedagóxico para contactar con todo o estudantes PIUNE.
 • Puxémonos en contacto cos bolseiros e bolseiras as que apoian as persoas PIUNE. Todos e todas seguen realizando o seu apoio de xeito virtual. 

Próximas actuacións

 • Redacción dun decálogo para este estudantado durante a situación de emerxencia provocada pola COVID 19.
 • Xuntanza da COATEN (Comisión Técnica de Apoio ao Alumnado con Diversidade ) cunha persoa representante do estudantado para resolver novas incidencias.

Para máis información, podes contactar coa Unaten:

Campus de Vigo   
+34 986 813 626
diversidade@uvigo.es

Campus de Ourense        
+34 988 387 089
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra    
+34 986 801 949
asc-po@uvigo.es

Atención psicopedagóxica

O Gabinete Psicopedagóxico é un servizo único de asesoramento e orientación ao estudantado no sistema universitario de Galicia.  Axuda a resolver dificultades psicolóxicas e/ou pedagóxicas que estean afectando a vida académica. Segue funcionando e está xa en contacto con todo o estudantado PIUNE a través do teléfono, o correo electrónico ou a videoconferencia).

Calquera estudante pode dirixirse ao Gabinete Psicopedagóxico se quere facer consultas puntuais relacionadas cos siguientes aspectos:

 • Aprendizaxe de habilidades e técnicas necesarias para mellorar o rendemento académico.
 • Prevención e atención ás posibles dificultades emocionais, de conduta e cognitivas do estudantado para mellorar o desenvolvemento académico.

Campus de Vigo e Pontevedra
+34 986 130 199
gabinetevigo@gmail.com
Horario de atención: de 10.00 a 14.00 h
​​​​​​Pedir cita previa por correo electrónico

Campus de Ourense
+34 988 368 913
gpourense@gmail.com
Horario de atención: de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 18.00 h
​​​​​​Pedir cita previa por correo electrónico


Problemas de convivencia ou conflitos familiares

Para os casos de problemas de convivencia ou conflitos familiares que poidan xurdir, desde a Unidade de Convivencia e Resolución Positiva de Conflitos da Universidade de Vigo (ConviveUVigo) axudamos a todas as persoas da universidade que o soliciten.

Campus de Ourense, Pontevedra e Vigo
convive@uvigo.es


Lembra

 • Se es estudante PIUNE, contacta coa persoa responsable do PIUNE no teu centro que habitualmente é a persoa responsable do PAT, Unaten ou Gabinete Psicopedagóxico.
 • Se es estudante non PIUNE, contacta coa Unaten ou co Gabinete Psicopedagóxico.
 • Se es PDI, contacta coa Unaten ou ConviveUVigo ou co Gabinete Psicopedagóxico se tes estudantes PIUNE.
 • Se es PAS, diríxete á Xerencia ou á ConviveUVigo.
   

Nalgún momento da nosa vida académica, todos e todas podemos precisar apoio!