Para a comunidade universitaria

V Foro de Educación Faro Impulsa

Sorteo de 10 entradas

UVigo - Comunicación 10/09/2021

Resultados do sorteo

Hoxe 20 de setembro de 2021, anunciamos o nome dos gañadores e gañadoras das entradas para o V Foro de Educación Faro Impulsa:

 • Diego Alén Martínez
 • Rocío Rodríguez Fernández
 • Laura Villar Leirós
 • Banchigize Prieto Mallo
 • Paula Vila Costas
 • Rula Domínguez Fernández
 • Sabela Morais Martínez
 • Laura Portela Justo
 • Miguel Jiménez
 • Isabel Martínez Carrera


A Universidade de Vigo participará os días 24 e 25 de setembro de 2021 na quinta edición Foro de Educación Faro Impulsa. O programa e toda a información sobre o evento están dispoñibles na web https://www.faroimpulsa.es/

Como nas edicións anteriores, sortearemos dez entradas entre os membros da comunidade universitaria. De seguido explicámosche como participar no sorteo:

 • Envíanos unha mensaxe privada a través das redes sociais da Universidade de Vigo (Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram) cos seguintes datos: nome e apelidos, enderezo electrónico e centro de estudo ou de traballo na Universidade de Vigo. Confírmanos tamén, no caso de gañares, o teu consentimento para publicar o teu nome.
 • Poderás participar ata o venres 17 de setembro ás 14.00 h
 • O luns 20 de setembro a Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais publicará nas redes sociais o nome dos beneficiarios e beneficiarias das entradas que o consentiron.
 • Co fin facilitar a xestión das entradas, comunicaráselle a Faro de Vigo os datos das persoas gañadoras.
 • Se es unha das persoas afortunadas recibirás a túa entrada no enderezo electrónico rexistrado.

 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD) e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámosvos de que os datos asociados que nos facilitedes, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. Só se cederán a Faro de Vigo os datos das persoas gañadoras co fin facilitar a xestión das entradas e se publicarán os datos das persoas gañadoras que consentiron a publicación dos seus nomes nas redes sociais.

Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para xestionar o sorteo das dez entradas para o V Foro de Educación Faro Impulsa e conservaranse durante os prazos legais e/ou contractuais aplicables.

A persoa interesada ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, a rectificación ou a supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a oporse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos.

Os devanditos dereitos poderedes exercelos mediante unha solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo e presentada ante o rexistro da Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Edificio Ernestina Otero, Campus universitario Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra). 

Igualmente poderedes dirixir a dita solicitude directamente á delegada de Protección de Datos da Universidade de Vigo cuxa identidade e datos de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, As Lagoas s/n, 32004 Ourense (España). Teléfono: 988 368 834. Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal.

Así mesmo, tedes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
 

 

Máis información:

Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 818 744
viccom@uvigo.gal