Cátedras

As cátedras de empresa son unha forma de establecer unha colaboración estratéxica, ampla, cualificada e estable coa contorna empresarial, coas fundacións e entidades que, máis alá do económico, permitan acadar mediante estratexias a docencia, a formación e a investigación planificadas conxuntamente, froitos que redunden directamente no beneficio de ambas as partes.

Deste xeito, dáse forma a un modelo de colaboración especialmente interesante para o futuro das entidades participantes. Neste modelo, a empresa ou entidade comprométese a unha aportación económica anual equivalente á retribución dun catedrático de universidade e a cátedra pode levar unha denominación de acordo cos seus fins. As actividades que se poden incluír no marco da cátedra son plurais e van desde a formación e intercambio de persoal e de experiencias ata a realización de proxectos de I+D.

Para o mellor funcionamento da cátedra, créase unha Comisión de Seguimento, integrada por representantes de ambas as dúas entidades, que se encarga de seleccionar as actividades, facer un seguimento delas e solventar calquera necesidade que poida xurdir.

 

Coñece as cátedras da UVigo

 

 • Empresa:
  Deputación Provincial de Ourense
 • Ano constitución:
  03/2003
 • Director da cátedra:
  Reitor ou reitora, ou persoa en quen delegue
 • Servizo de xestión:
  Vicerreitoría do Campus de Ourense
 • Actividades da cátedra:
  Organización dun curso de extensión universitaria relacionado co mundo audiovisual anualmente, así como os “Encontros Literarios”

 

 • Empresa:
  Instituto Empresa Familiar/Asociación Galega de Empresa Familiar/Abanca/Inditex
 • Ano constitución:
  2005
 • Director da cátedra:
  Santiago Lago Peñas
 • Servizo de xestión:
  Servizo de Investigación da UVigo/Fuvi/outros

 
Visita a web da cátedra

Cátedra Empresa Familiar

 

 • Denominación:
  Cátedra Jean Monnet. Understanding the European Union in the 21st century
 • Entidade financiadora:
  Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission)
 • Ano constitución (vixencia):
  01-09-2014/31-08-2017
 • Responsable da cátedra:
  Celso Cancela Outeda
 • Seguimento: UVigo:
  Oficina de Relacións Internacionais. Eva Garea
 • Servizo de xestión:
  Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais. Actividades da cátedra: achégase a solicitude aprobada con relación ás actividades para os 3 anos de vixencia (páxinas 13-21 da solicitude: description form)

 • Denominación:
  Cátedra Telefónica para a Innovación Enerxética
 • Empresa:
  Telefónica
 • Ano constitución:
  2013
 • Director da cátedra:
  José Cidrás Pidre
 • Servizo de xestión:
  Servizo de Investigación da UVigo

Visita a web da cátedra

Cátedra Telefónica

 

 • Empresa:
  Unesco
 • Ano constitución:
  2014
 • Actividades da cátedra:
  O obxectivo será fomentar un sistema integrado de investigación, formación, información e documentación sobre a xestión sustentable das zonas costeiras

 

 • Empresa:
  Fenosa, SLU (Grupo Gas Natural Fenosa)
 • Ano constitución:
  2011
 • Directores da cátedra:
  Alberto Gago Rodríguez e Xavier Labandeira Villot
 • Servizo de xestión:
  Fuvi
 • Actividades da cátedra:
  Cátedra Fenosa de estudos e actividades no ámbito da economía da enerxía, o medio ambiente e o desenvolvemento sustentable
 • A Cátedra Fenosa promoverá as seguintes iniciativas:
  • Promoción de "Proxectos Fin de Grao" e "Proxectos Fin de Máster" do estudantado da Universidade de Vigo nas áreas de interese mencionadas.
  • Participación e apoio ao financiamento do "Máster en Xestión do Desenvolvemento Sustentable” da Universidade de Vigo.
  • Colaboración no Centro Internacional de Excelencia Hidráulica (CIEH) na preparación de eventos de impacto internacional con carácter investigador, innovador ou divulgador nas áreas de interese mencionadas.
  • Convocatoria anual do Premio Fenosa aos traballos do estudantado da Universidade de Vigo no ámbito das enerxías renovables e o desenvolvemento sustentable. Contratación de persoal bolseiro ou de posdoutoramento para levar a cabo labores de investigación e difusión no ámbito temático da cátedra.

 • Empresa:
  Sociedade Textil Lonia, S.A.
 • Ano constitución:
  13/05/2015
 • Director da cátedra:
  Reitor ou reitora, ou persoa en quen delegue
 • Servizo de xestión:
  Vicerreitoría do Campus de Ourense
 • Actividades da cátedra:
  Ao abeiro deste obxectivo xenérico, as actividades a desenvolver centraranse nas seguintes liñas de actuación:
  • A creación dun Programa de captación de talento, cuxa finalidade sexa a incorporación de estudantado da Universidade de Vigo cun bo expediente académico, con capacidade de innovación e que acredite un bo nivel de idioma inglés, a STL para realizar prácticas externas curriculares ou extracurriculares.
  • Promoverase a posta en marcha de actividades formativas que teñan por obxecto a capacitación, especialización e actualización de competencias de membros da comunidade universitaria e de profesionais.
  • Impulsarase un sistema de bolsas en prácticas por períodos máximos de 6 meses para ao estudantado ou recén titulados da Universidade de Vigo, previa selección a través dun proceso regrado.
  • Organizaranse congresos, xornadas, conferencias, seminarios ou foros, nos ámbitos de estudos propios da cátedra.
  • Promoverase a publicación de estudos ou traballos científicos ou de divulgación, referidos aos ámbitos de estudos propios da cátedra.

 • Empresa:
  Viewnext, S.A.
 • Ano constitución:
  25/02/2016
 • Director da cátedra:
  Reitor ou reitora, ou persoa en quen delegue
 • Actividades da cátedra:
  • A creación dun Programa de captación de talento, cuxa finalidade sexa a incorporación de estudantado da UVigo cun bo expediente académico, con capacidade de innovación e que acredite un bo nivel de idioma inglés a Viewnext.
  • Promoverase a posta en marcha de actividades formativas que teñan por obxecto a capacitación, especialización e actualización de competencias de membros da comunidade universitaria e de profesionais alleos que atendan as necesidades competitivas da empresa.
  • Impulsarase un sistema de bolsas de prácticas por períodos máximos de 6 meses para o alumnado ou titulados recentes da UVigo, previa selección a través dun proceso regrado.
  • Organizaranse congresos, xornadas, conferencias, seminarios ou foros, nos ámbitos de estudos propios da Cátedra.
  • Promoverase a publicación de estudos ou traballos científicos ou de divulgación, referidos aos ámbitos de estudos propios da cátedra.

 • Ano constitución:
  22/06/2016 (vixente ata finais 2019)

 • Ano constitución:
  21/12/2016 (vixencia 1 ano)
 • Director da cátedra:
  Reitor ou reitora, ou persoa en quen delegue
 • Actividades da cátedra:
  • A creación dun Programa de captación de talento, que teña por finalidade a formación do estudantado da Universidade de Vigo cun bo expediente académico, con capacidade de innovación e que acredite un bo nivel do idioma inglés.
  • Promoverase a posta en marcha de actividades formativas que teñan como obxectivo a capacitación, especialización e actualización das competencias de membros da comunidade universitaria e de profesionais alleos que atendan as necesidades competitivas da empresa.
  • Impulsarase un sistema de bolsas en prácticas por períodos máximos de 6 meses para o estudantado ou titulados recentes da Universidade de Vigo, previa selección a través dun proceso regrado.
  • Organizaranse congresos, xornadas, conferencias, seminarios ou foros, nos ámbitos de estudos propios da cátedra.
  • Promoverase a publicación dos estudos ou traballos científicos ou de divulgación, referidos aos ámbitos de estudos propios da cátedra.

 

 • Empresa:
  Deloitte Advisory, S.L.
 • Empresa:
  Estacionamientos y servicios S.A.
 • Ano constitución:
  29/10/2015

 

 • Empresa:
  Consorcio Zona Franca Vigo
 • Ano constitución:
  9/03/2018
 • Director da cátedra:
  Reitor ou reitora da Universidade de Vigo, ou persoa en quen delegue
 • Actividades da cátedra:
  • Elaboraranse estudos sobre o desenvolvemento e a competitividade da economía galega.
  • Realizaranse estudos sobre a conxuntura económica rexional.
  • Investigaranse sobre factores de competitividade empresarial e medidores do desempeño e a xestión empresarial encamiñados á mellora competitiva das organizacións.
  • Efectuaranse traballos de investigación sobre actividades emerxentes ou sectores cun alto potencial de desenvolvemento e co seu impacto en Galicia.
  • Deseñaranse ferramentas de posicionamento competitivo para as empresas.
  • Manteranse actualizadas as bases metodolóxicas de Ardán.
  • Facilitaranse o uso de Ardán como ferramenta de investigación no ámbito académico.
  • Colaborarase en proxectos de interese mutuo.
  • Realizaranse outras actividades instrumentais ou complementarias do proxecto Ardán.

 

 • Denominación: 
  Cátedra R en Ciberseguridade.
 • Directora da cátedra: 
  Profesora Ana Fernández Vilas, en delegación do reitor da UVigo e coordinadora do Mestrado Interuniversitario (UVigo-UDC) en Ciberseguridade.
 • Comisión de seguimento:
  • Prof. Rebeca P. Díaz Redondo, coordinadora do Grao en Enxeñaría  de Telecomunicación da Universidade de Vigo (teleco.uvigo.es).
  • Prof. Carlos Dafonte, en delegación do reitor da UDC e coordinador do mestrado na Universidade da Coruña (fic.udc.es).
  • Prof. Francisco Javier Nóvoa de Manuel, representante do PDI da Universidade da Coruña (fic.uddc.es).
  • Dona ldola Uriarte, responsable de Seguridade da Información do Grupo Euskaltel (euskaltel.com).
  • Dona Susana Rey, delegada en Protección de Datos do Grupo Euskaltel (esukaltel.com).
    
 • Data da firma: 
  18 de decembro de 2018.
 • Dotación: 
  10 000 euros da UVigo e 10 000 euros da UDC.
 • Sitio web: 
  En construción.
 • Obxectivos: 
  A Cátedra R en Ciberseguridade nace co fin de promover o desenvolvemento das competencias profesionais do alumnado universitario, mellorar a capacitación, ampliar ou actualizar os coñecementos, técnicas ou habilidades da comunidade universitaria ou doutras persoas profesionais co obxectivo de adaptalas ás necesidades da empresa, fomentar a súa formación continua, a innovación e a investigación na área da ciberseguridade. 
 • Liñas estratéxicas: 
  Ao abeiro deste obxectivo xenérico, as liñas estratéxicas de actuación da Cátedra R en Ciberseguridade son: 
  • A colaboración na docencia e na investigación, especialmente no Mestrado lnteruniversitario (UVigo-UDC) en Ciberseguridade (munics.es).
  • A creación dun programa de captación de talento, que teña por finalidade a consecución da excelencia académica nas universidades de Vigo e da Coruña. 
  • O impulso de actividades que permitan crear espazos de debate e difusión da actividade docente e investigadora do ámbito da ciberseguridade.
  • A promoción de actuacións que estimulen a capacitación, especialización e actualización das competencias da comunidade universitaria e profesionais alleos á mesma, atendendo ás necesidades competitivas da empresa.
 • Actividades: 
  Máis concretamente, establécense as seguintes actividades como prioritarias: 
  • Actividades de formación e divulgación:
   • Colaboración en mestrados e outros estudos de posgrao, tanto oficiais como propios.
   • Patrocinio de bolsas predoutorais e posdoutorais; premios a traballos de fin de grao ou mestrado e concursos de ideas.
   • Conferencias, seminarios, obradoiros e visitas a empresas; promoción de prácticas curriculares e extracurriculares.
   • Colaboración en plans de formación para empresas ou institucións;  colaboración no deseño e impartición de Programas de Formación Permanente.
   • Formación para a creación de empresas de base tecnolóxica ou para a explotación de resultados de investigación.
   • Realización de xornadas de divulgación científica, tecnolóxica e da cultura da ciberseguridade na sociedade; promoción en acontecementos científicos, técnicos e de concienciación da sociedade; organización de exposicións e promoción da cultura de ciberseguridade na sociedade. 
   • Publicacións sobre temas de interese no ámbito da cátedra.
   • Divulgación das actividades da cátedra.
     
  • Actividades de transferencia e de investigación:
   • Desenvolvemento de liñas de investigación conxunta; realización traballos de investigación.
   • Promoción da contratación de grupos das universidades da Coruña e de Vigo para desenvolver accións de innovación ou consultoría especializada na empresa.
   • Cooperación para lograr proxectos de investigación en programas de concorrencia competitiva no ámbito galego, español e europeo.
   • Promoción de encontros e redes nacionais e internacionais de expertos nas áreas de interese da cátedra.
   • Apoio á realización de teses de doutoramento, traballos de fin de mestrado e traballos de fin de grao de perfil I+D+i.
     

 • Denominación: 
  Cátedra Aldaba WIB: Women, ICT & Business
 • Empresa:
  Aldaba Servicios Profesionales S.L.
 • Data da sinatura de constitución:
  2 de outubro de 2019
 • Dirección da cátedra:
  Juan Francisco Gálvez Gálvez, catedrático de escola universitaria da Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos da Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo
  Ana Belén Porto Pazos, profesora titular da Área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Facultade de Informática da Universidade da Coruña.
 • Obxectivos:
  O obxectivo desta cátedra é potenciar e enriquecer o progreso das TIC: por un lado, promocionando unha crecente participación das mulleres no seu desenvolvemento; e, por outro, establecendo canles bidireccionais de colaboración entre a universidade e a empresa.
 • Actividades da cátedra:
  - Programa de bolsas en prácticas por períodos máximos de seis meses para o alumnado da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e da Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo (campus de Ourense), previa selección a través do proceso establecido no Plan de Recursos Humanos de Aldaba.
  - Posta en marcha de actividades formativas dirixidas ao alumnado universitario que teñan por obxecto a capacitación, especialización e/ou actualización de competencias que aporten valor no ámbito TIC empresarial.
  - Organización de seminarios ou conferencias relacionados con prácticas de excelencia tecnolóxica a cargo de profesionais responsables ou directores de departamentos TIC de empresas de primeira liña do tecido empresarial galego. 
  - Colaboración, dentro dos límites permitidos por cada universidade, en propostas de TFG/TFM, e titorización de alumnas e alumnos desde a empresa.
  - Realización de actividades, en colaboración coas administracións públicas, de divulgación e visibilización da participación da muller no sector TIC dirixidas, principalmente, a estudantes de colexios e institutos.
  - Publicación a través de redes sociais de temas de interese no ámbito da cátedra.
  - Divulgación das actividades da cátedra.
 • Contacto: maito:galvez@uvigo.es