Comisión contra o acoso sexual e por razón de sexo

A Comisión de Acoso Sexual (CAS) é a encargada da aplicación do Protocolo marco de actuación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de sexo da Universidade de Vigo. Unha vez recibida unha denuncia decide a súa admisión a trámite ou non e, no seu caso, instrúe o procedemento de esclarecemento dos feitos que finalizará cun acordo motivado sobre a situación denunciada. 

 • María Isabel Doval Ruiz
  Vicerreitora de Responsabilidade Social, Igualdade e Cooperación
  Presidenta
  Suplente: Águeda Gómez Suárez, directora da Unidade de Igualdade
 • Rafael Fernández Acevedo
  Representante do reitor
  Suplente: 
 • María Lameiras Fernández
  PDI
  Suplente: Yolanda Rodríguez Castro
 • Luis Pérez Gómez
  PAS
  Suplente: María José Ríos Santomé
 • Yasmina González Almón
  Alumnado
 • Raquel Souto García
  Secretaria
  Suplente: José González Groba

 

 • Informar o órgano competente sobre a adopción das medidas preventivas axeitadas para evitar as posibles situacións de acoso sexual  ou por razón de sexo que se poidan producir no contorno universitario.
 • Analizar as denuncias sobre posibles situacións de acoso sexual e por razón de sexo que se presenten ante ela e decidir sobre a apertura do procedemento previsto neste protocolo.
 • Tramitar as denuncias admitidas e emitir informe motivado sobre a situación denunciada.
 • Solicitar á Reitoría as medidas de protección á vítima que se considere necesario adoptar durante a tramitación do procedemento previsto neste protocolo.
 • Facer un seguimento da aplicación do presente protocolo coa finalidade de analizar o seu correcto funcionamento e eficacia e, se é o caso, propoñer a súa modificación ante o Consello de Goberno.
 • Elaborar un informe anual sobre a aplicación do presente protocolo para a súa presentación ante o Consello de Goberno.

 

MÁIS INFORMACIÓN