Comisións de calidade

Comisión de Calidade

A Comisión de Calidade ten as competencias para tratar as cuestións relacionadas coa planificación, o desenvolvemento e a avaliación da calidade na Universidade de Vigo.Ten como funcións principais contribuír á definición e facer o seguimento do sistema de xestión de calidade da Universidade de Vigo, da súa política e dos seus obxectivos de calidade, así como dos seus resultados.

Para levar adiante estas funcións, constitúense a Comisión Académica de Calidade e a Comisión Técnica de Calidade, que lle dan soporte no ámbito académico e no ámbito de xestión, de maneira respectiva.

A Área de Calidade fornecerá o apoio técnico necesario a estas comisións.

 • Santiago Gómez Fraiz
  Decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  sdfcee@uvigo.es
 • María Almudena Bergareche Gros
  Decana da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  decanatoxuridicas@uvigo.es
 • Luis Alonso Bacigalupe
  Decano da Facultade de Filoloxía e Tradución
  fft.decan@uvigo.es
 • Arno Formella
  Director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
  aero.direc@uvigo.es
 • M.ª Victoria Lojo Vicente
  Directora da Escola Universitaria de Enfermaría (Meixoeiro)
  victoria.lojo.vicente@sergas.es
 • Alfonso García Suárez
  Director da Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa)
  secretaria@cepovisa.com
 • M.ª Jesús Ayuso Manso
  Directora da Escola Universitaria de Maxisterio María Sedes Sapientiae​​​​
  maxisteriovigo@uvigo.es
 • Miguel Ángel Escotet
  Reitor presidente do IESIDE
  coordinacion@ieside.edu
 • Joaquín Collazo Rodríguez
  Director da Área de Calidade
  Secretario
  dircalidade@uvigo.es
 • Águeda Gómez Suárez
  Directora da Unidade de Igualdade
  igualdade@uvigo.es
 • Fernando Ramallo Fernández
  Director da Área de Normalización Lingüística
  diranl@uvigo.es
 • María Cristina Rodríguez Cendón
  Representante de xefaturas de servizos con competencias en xestión académica e investigación
  Xefa do Servizo de Estudos de Grao
  servizodegrao@uvigo.es
 • José Miguel Dorribo Rivera
  Representante da Área de Calidade
  Técnico superior de calidade
  tscalidade3@uvigo.es
 • Raquel Gandón Chapela
  Representante da Área de Calidade
  Técnica superior de calidade
  tscalidade1@uvigo.es
 • Rodrigo Pousa Diéguez
  Representante do alumnado
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  rodrigopousa@gmail.com
 • Diego Rodríguez Varela
  Representante do alumnado
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  diegorodriguezva@alumnos.uvigo.es
 • José Miguel Diéguez Rodríguez, Representante do alumnado
  Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  miguelstpauli@gmail.com
 • Jónatan Reboredo Durán
  Representante do alumnado egresado
  Facultade de Bioloxía
  jonh.rd95@hotmail.com
 • Rodrigo Alverte Pivida
  Representante do PDI
  Pavillón Universitario de Ourense
  rapivida@uvigo.es
 • Ignacio Bajo Palacio
  Representante do PDI
  Escola de Enxeñaría Industrial
  ibajo@uvigo.es
 • María Edita de Lorenzo Rodríguez
  Representante do PDI
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  edita.delorenzo@uvigo.es
 • Diego López González
  Representante de empresas e institucións empregadoras designado polo reitor. Cámara Oficial Mineira de Galicia
  director@camaraminera.org
 • Gerardo Marraud
  Director da Biblioteca Universitaria
  Representante dos centros con sistemas de calidade propios​
  dirbuv@uvigo.es

 

 • Modificar o seu regulamento que será aprobado polo Consello de Goberno da Universidade.
 • Deseñar un sistema integrado de calidade na Universidade que atinxa a centros, departamentos, titulacións e servizos e garantir a súa implantación.
 • Deseñar, implantar e facer un seguimento da Política de Calidade da Universidade de Vigo.
 • Formular os obxectivos anuais de calidade da Universidade de Vigo e facer o seu seguimento.
 • Establecer as directrices específicas para o recoñecemento das accións de Calidade da Universidade de Vigo, especialmente a través dos contrato‐programa.
 • Facer un seguimento institucional dos procesos a través dos indicadores asociados.
 • Deseñar un plan de avaliación integral da satisfacción na Universidade de Vigo.
 • Elaborar a memoria anual de Calidade da Universidade de Vigo.
 • Promover a adhesión da Universidade de Vigo a programas de calidade de carácter nacional ou internacional, en coherencia coa súa estratexia.

Comisión Académica de Calidade

Esta comisión asume o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos centros, nos departamentos e nas titulacións de grao, mestrado e doutoramento.

 • Miguel-Ángel Michinel
  Secretario Xeral
  Presidente
  sxeral@uvigo.es
 • Joaquín Collazo Rodríguez
  Director da Área de Calidade
  Secretario​​
  dircalidade@uvigo.es
 • Rafael Verdugo Matés
  Enxeñaría e Arquitectura
  Coordinador de calidade da EEI
  eei.calidade@uvigo.es
 • Ángeles Saavedra González
  Ámbito Enxeñaría e Arquitectura
  Coordinador de calidade da EE Minas e Enerxía
  saavedra@uvigo.es
 • Alberto Dafonte Gómez
  Ámbito Ciencias Sociais e Xurídicas
  Coordinador de calidade da Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
  vicecalidade@uvigo.es
 • Mercedes Gallardo Medina
  Ámbito Ciencias Coordinadora de calidade da Facultade de Bioloxía
  medina@uvigo.es
 • Raquel Gandón Chapela
  Área de Calidade Técnica superior de calidade
  tscalidade1@uvigo.es
 • Ignacio Bajo Palacio
  Escola de Enxeñaría Industrial
  PDI
  ibajo@uvigo.es
 • Rodrigo Pousa Diéguez
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  Alumnado
  ​​rodrigopousa@gmail.com
 • David Basalo Domínguez
  Coordinador da Unidade de Análises e Programas
  Xerencia
  coordinador.uap@uvigo.es

 • Aprobar os manuais de calidade de cada un dos centros e facer un seguimento das súas revisións e actualizacións.
 • Aprobar os informes de seguimento e os plans de mellora dos títulos de grao, mestrado e doutoramento,  sen  prexuízo  das  competencias  que  lle  puidesen  corresponder  a  outros órganos segundo a normativa vixente.
 • Garantir  unha  correcta  implantación  das  memorias  verificadas  dos  títulos  e  do  seu seguimento.  
 • Garantir unha correcta avaliación do profesorado a través do programa Docentia, ou similares, e das enquisas de avaliación docente.
 • Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Universidade de Vigo en materia de calidade.
 • Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade.
 • Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de certificación do sistema de garantía de calidade (SGC) e da verificación e acreditación dos títulos, así como a certificación dos servizos cando corresponder.
 • Mellorar os aspectos organizativos e funcionais que afecten os procesos de calidade.  
 • Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e rendición de contas en materia de calidade.

Comisión Técnica de Calidade

Esta comisión asume o traballo sobre as cuestións relacionadas coa calidade nos servizos.

 • Ana M.ª Cacheiro Seguín
  Administradora dos centros tecnolóxicos
  Administración de centros
  acimt@uvigo.es
 • Gerardo Marraud
  Director da Biblioteca Universitaria
  Biblioteca
  dirbuv@uvigo.es
 • José Benito Rodríguez
  Director de Centros de Apoio á Investigación
  Centros e servizos con sistemas de calidade certificados
  dircai@uvigo.es
 • José Miguel Dorribo Rivera
  Técnico superior de calidade
  Área de Calidade
  tscalidade3@uvigo.es
 • José Miguel Diéguez Rodríguez
  Estudante da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  Alumnado
  miguelstpauli@gmail.com

 • Garantir o desenvolvemento do plan estratéxico da Universidade de Vigo en materia de calidade.
 • Promover a necesaria comunicación e coordinación entre os centros e os servizos para conseguir os obxectivos de calidade da Universidade.
 • Garantir a implantación dos plans de mellora derivados dos procesos de certificación do SGC e da verificación e acreditación dos títulos, así como a certificación dos servizos cando corresponder.
 • Mellorar os aspectos organizativos e funcionais que afecten os procesos de calidade.  
 • Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e rendición de contas en materia de calidade.

Documentación

Aprobación da creación da Comisión de calidade e do seu regulamento [PDF]835.9 KB Acordo de constitución da Comisión de calidade [PDF]223.69 KB Composición [PDF]718.94 KB Funcións [PDF]284.6 KB Acordo Consello de Goberno (12/12/2018) renovación membros da Comisión de Calidade300.38 KB