Ligazóns de interese

Normativa das universidades

 • Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (BOE 24/12/2001).
 • Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (BOE 13/04/2007).
 • Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 4/05/2006).
 • Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova regulación do sistema educativo, establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE 14/07/2006).
 • Real decreto 1754/1987, do 18 de xullo, de traspaso de servizos e institucións e medios en materia de universidades (BOE19/01/1988).
 • Lei 11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do Sistema Universitario de Galicia (DOG 16/08/1989).
 • Decreto 3/1990, do 11 de xaneiro, de segregación de centros e servizos da Universidade de Santiago de Compostela con todos os seus medios materiais e humanos e da súa integración nas novas universidades da Coruña e Vigo (DOG 24/01/1990).
 • Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do Sistema Universitario de Galicia (BOE 2/7/2003).
 • Regulamento de organización e funcionamento do Consello Social da Universidade de Vigo (DOG 25/06/2004).
 • Lei 2/2003, do 22 de maio, do Consello Galego de Universidades (BOE 2/7/2003).
 • Decreto 313/2004, do 2 de decembro, que aproba o regulamento do Consello Galego de Universidades (DOG 03/01/2005).
 • Real decreto 1504/2003, do 28 de novembro, que aproba o regulamento do Consello de Coordinación Universitaria (BOE 6/12/2003).
 • RD 557/1991, do 12 de abril, sobre creación e recoñecemento de universidades e centros universitarios.
 • Decreto 259/1994, do 29 de xullo, de procedemento para a creación, recoñecemento e autorización de estudos (DOG 16/08/1994).
 • Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, polo que se proban os Estatutos da Universidade de Vigo (DOG 05/12/2003).
 • Acordo do Consello de Ministros de 19/7/2002 polo que se autoriza o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para crear a fundación Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA).
 • Estatutos da ANECA.
 • Resolución do 10 decembro 2008 da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pola que se publica o convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Innovación e Industria e as universidades galegas para a creación do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (DOG 20/1/2009).
 • Decreto 270/2003, do 22 de maio, que regula a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (DOG 4/6/2003).
 • Decreto 326/2009, do 11 de xuño, que modifica o Decreto 270/2003 e o Decreto 55/2004 (DOG 19/6/2009).

 

Lexislación de plans e títulos oficiais de licenciatura, diplomatura etc

 • RD 1496/1987, do 6 de novembro, sobre obtención, expedición, e homologación de títulos universitarios (BOE 14/12/1987).
 • RD 1497/87, do 27 de novembro, que establece directrices xerais comúns dos plans de estudos dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 14/12/1987).
 • RD 1267/94, do 10 de xuño, que modifica ao RD 1497/87, do 27 de novembro, que establece directrices xerais comúns dos plans de estudos dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 11/6/1994).
 • RD 2347/96, do 8 de novembro, que modifica o RD 1497/87, do 27 de novembro, que establece directrices xerais comúns dos plans de estudos dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 23/11/1996).
 • RD 614/97, do 25 de abril, que modifica ao RD 1497/87, do 27 de novembro, que establece directrices xerais comúns dos plans de estudos dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 16/5/1997).
 • RD 779/98, do 30 de abril, que modifica ao RD 1497/87, do 27 de novembro, que establece directrices xerais comúns dos plans de estudos dos títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 1/5/1998).
 • Orde ministerial, do 8 de xullo de 1988, de aplicación dos RRDD 185/85 e 1496/87 no relativo á súa expedición (BOE13/7/1988).
 • Orde ministerial, do 24 de decembro de 1988, que modifica a Orde 8 xullo 1988 de normas de aplicación dos RRDD 185/1985 do 23 de xaneiro e 1496/1987 (BOE 7/1/1989).
 • RD 1954/1994, do 30 de setembro, de homologación de títulos académicos universitarios segundo o catálogo de títulos universitarios oficiais (BOE 17/11/1994).

Lexislación de terceiro ciclo e outros posgraos

 • RD 778/1998, do 30 de abril, polo que se regula o terceiro ciclo de estudos universitarios, a obtención e expedición do título de doutor e outros estudos de posgrao (BOE 01/05/1998). Corrección de erros no BOE 05/05/1998.
 • RD 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao (BOE 25/01/2005).
 • RD 1509/2005, do 16 de decembro, polo que se modifican o RD 55/2005, do 21 de xaneiro, polo que se establece a estrutura das ensinanzas universitarias e se regulan os estudos universitarios oficiais de grao e o RD 56/2005, do 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao (BOE 20/12/2005).
 • RD 189/2007, do 9 de febreiro, polo que se modifican determinadas disposicións do RD 56/2005 do 21 de xaneiro, polo que se regulan os estudos universitarios oficiais de posgrao (BOE 10/02/2007).

 

Lexislación de grao e posgrao

 • RD 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (BOE 30/10/2007).
 • Orde ECI/2514/2007, do 13 agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiais de máster e doutor/a (BOE 21/08/2007).
 • Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas (BOE 24/11/2008).
 • Orde EDU/1434/2009, do 29 de maio, pola que se actualizan os anexos do Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas (BOE 4/6/2009).
 • Decreto 154/2008, do 17 de xullo, polo que se autoriza a implantación de ensinanzas universitarias oficiais de grao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2008/09 (DOG 30/07/2008).
 • Liñas xerais para a implantación dos estudos de grao e posgrao no Sistema Universitario Galego. Documento do Consello Galego de Universidades aprobado o 5/11/2007.
 • Resolución do 22/06/2006 da Secretaría Xeral do Consello de Coordinación Universitaria, pola que se dá publicidade á relación dos programas oficiais de posgrao e dos correspondentes títulos, de implantación autorizada polas correspondentes comunidades autónomas (BOE 03/07/2006).
 • Decreto 51/2006, do 23 de marzo, polo que se autoriza a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (DOG 28/03/2006).
 • Resolución do 07/07/2006, da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pola que se dispón a publicación de instrucións sobre o procedemento de autorización para a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster ou de doutor/a (DOG 31/07/2006).
 • Orde do 8 de novembro de 2006 pola que se autoriza a posta en funcionamento de estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (DOG 16/11/2006). Corrección de erros no DOG 30/11/2006.
 • Decreto 13/2007, do 1 de febreiro, polo que se autoriza a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2007/08 (DOG 08/02/2007).
 • Decreto 66/2007, do 29 de marzo, polo que se establece o procedemento de autorización para a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster ou de doutor/a (DOG 16/04/2007).
 • Orde de 20 de xullo de 2007 pola que se aproban os modelos do procedemento de autorización para a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster ou de doctor/a (DOG 6/8/2007).
 • Decreto 53/2008, do 13 de marzo, polo que se autoriza a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso 2008/09 (DOG 28/03/2008).

 

Acceso-admisión

 • Real decreto 1056/1987, do 17 de xullo, de introdución da lingua galega nas probas de aptitude para o acceso ás facultades, escolas técnicas superiores e colexios universitarios de Galicia (DOG 15/09/1987).
 • Orde do 28 de xaneiro de 2009 pola que se regulan para o ano académico 2008-2009 as probas de acceso á universidade para os alumnos e alumnas que cursaron as ensinanzas de bacharelato establecidas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (DOG 10/02/2009).
 • Orde do 29 de xaneiro de 2009 pola que se regula o proceso de incorporación para o curso 2009-2010 dos estudantes ao nivel universitario do ensino nos centros das tres universidades galegas (DOG 10/02/2009).
 • Resolución do 30/03/2009 da Secretaría de Estado de Universidades pola que se ditan instrucións para o acceso á universidade española, no próximo curso 2009-10, do alumnado procedente de sistemas educativos aos que lles é de aplicación o artigo 38.5 da LO 2/2006, do 3 maio, de educación (BOE 22/04/2009).
 • Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro, que regula os procedementos de ingreso nos centros universitarios dos estudantes que reúnan os requisitos legais necesarios para o acceso á universidade (BOE 22/1/2000). Nota: derrogado, agás o capítulo V, polo RD 1742/2003.

 

Plans-Títulos

 • Real decreto 49/2004, do 19 de xaneiro, sobre homologación de plans de estudo e títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 22/1/2004).
 • RD 1044/2003, do 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para a expedición polas universidades do suplemento europeo ao título (BOE 11/09/2003).
 • RD 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e os sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE 18/09/2003).
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal