Acceso e admisión de estudantes

LISTADO DEFINITIVO ALUMNOS ADMITIDOS CURSO 2017-18

 

1

Alfaya González, Lois

2

Álvarez López, Sabela

3

Blanco de la Iglesia, Tania

4

Borrajo Alonso, Raúl

5

Carrillo Rodríguez, Brea Bernardo

6

Estévez Caride, Paula

7

Estévez Valencia, Lucía

8

Fernández Conde, Ana

9

García Bernabeu, Davinia

10

González Pereira, Antía

11

González Rodríguez, Antía

12

Martínez Calo, Sergio

13

Méndez López, Melissa

14

Meno Fariñas, Laura

15

Pérez Martínez, Olalla

16

Pérez Triveño, Lysette Erika

17

Portela Grandío, Ana

18

Puga Pazo, Antón

19

Rodríguez Fernández, Sabela

20

Rodríguez Portal, Sara

21

Silva Moure, Kelvin Yorman

22

Vázquez Blanco, Raquel

23

Vázquez Fernández, Cristina

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

O perfil de ingreso dos alumnos que acceden ao Master é o de graduados/as, diplomados/as, licenciados/as e enxeñeiros/as dos ámbitos científico (Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos, Química, BioloXía, Ciencias do Mar, Ciencias Ambientais), tecnolóxico (Ingeniería Agrícola, Química e Industrial) e de ciencias da saúde (Nutrición humana e dietética, Farmacia, Veterinaria e Medicina).
Os alumnos deben estar interesados na súa formación en temas relacionados co medio ambiente, o sistema tecnolóxico alimentario, o control de calidade e seguridade alimentaria, e os factores que inciden directamente tanto na saúde e calidade de vida da poboación. O Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental ten como obxectivo a formación de especialistas para o desenvolvemento de investigación/asesoramiento técnico, tanto en Organismos Públicos como en Empresas, que participen en mellóraa da estrutura produtiva e socio-económica de Galicia en particular.

Para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expededir por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.
Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.

O procedemento para a definición de devandito perfil aparece recollido no PC04 do documento de Garantía de Calidade do Centro:
(http://www.fcou.uvigo.é/index.php/sistema-de-garantia-interno-de-calidade).
En devandito documento tamén se fai mención ao proceso de captación de alumnos que conlleva tamén, unha inevitable definición do perfil de ingreso, previa á elaboración das estratexias de captación.

 

REQUISITOS DE ACCESO

Os requisitos de acceso ao Máster son os fixados no artigo 16 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, modificado polo Real Decreto 861/2010.

Para acceder aos ensinos oficiais de Máster será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expededir por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado integrante do Espazo Europeo de Educación Superior que faculte no mesmo para o acceso a ensinos de Máster.

Así mesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar os ensinos de Máster.


SISTEMAS DE ADMISIÓN E VALORACIÓN DE MÉRITOS

Non se establecen probas específicas ou condicións especiais de acceso.

Dado o carácter multidisciplinar que caracteriza as actividades de I+D+i no ámbito agroalimentario e ambiental, terán acceso ao Máster graduados/as, diplomados/as, licenciados/as e enxeñeiros/as que reúnan as condicións establecidas no RD 1393/2007.

O criterio preferente de valoración de acceso, no caso de que o número de solicitudes supere o número de prazas ofertadas, sería:

 1. Nota media do expediente académico dos solicitantes dividida pola media ponderada da titulación.
 2. No caso de igualdade de puntos do apartado anterior, adecuación da titulación que dá acceso. Entre as titulaciones preferentes podemos destacar a graduados/as, diplomados/as, licenciados/as e enxeñeiros/as dos ámbitos científico (Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos, Ciencias Ambientais, Química, Biología e Ciencias do Mar,), tecnolóxico (Ingeniería Agraria, Química e Industrial) e de ciencias da saúde (Nutrición humana e dietética, Farmacia, Veterinaria e Medicina, entre as máis habituais).
 3. Si fose necesario a Comisión Académica do Master realizará entrevistas persoais.

O órgano competente neste procedemento de admisión e matrícula é a Comisión Académica do Máster. Seguindo o Reglamento dos estudos oficiais de Master da Universidade de Vigo, esta Comisión estará presidida por un coordinador/presidente e formada por un total de 7 membros, dos cales haberá un representante do Sistema de Calidade e un Secretario nomeados pola Dirección do Centro. Este será o órgano de decisión en todas as cuestións referentes ao Máster Universitario, aínda que, a súa capacidade de decisión está supeditada á aprobación nuns casos no marco do centro de adscripción ao Máster pola Xunta de centro e noutros pola Comisión de Estudos de Posgrado da Universidade de Vigo.
De acordo coas directrices propias da Universidade de Vigo sobre a estrutura e organización académica dos plans de estudo de Master e Doctorado, e o Reglamento de Réxime Interno da Facultade de Ciencias, a Comisión Permanente da Xunta de Facultade nomeou a Comisión Académica do Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental:

 • Presidente: Francisco Javier Rodríguez Rajo
 • Secretario: Juan Carlos Mejuto Fernández
 • Representante Comisión de Calidade do Centro: Sidonia Martínez Suárez.
 • Vogal: Herminia Domínguez González.
 • Vogal: Mª Luisa Andrade Couce
 • Vogal: Jesús Simal Gándara
 • Vogal: Manuel Arias Estévez.

Dita Comisión Académica está composta por profesores cunha importante traxectoria investigadora e recoñecido prestixio na rama agroalimentaria e ambiental.

 

DEMANDA DO MASTER

Os datos de demanda do Máster nos últimos cursos refléxanse na seguinte taboa:

 
Curso                     2014-15
Curso                                         2015-16                             
Curso                        2016-17
Número de plazas de novo ingreso ofertadas
30
30                                   30
Ratio de plazas demandadas / Ofertadas
1
0.8                                0.7
Tasa de rendemento
91%                                     
95%                           90% 

 

MATRÍCULA

Acceso á páxina para matricularse de forma virtual: http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/posgrao/matricula2014/

Calendario de matrícula para o curso 2017 / 2018
(Aprobado nas reunións da Comisión de Estudos de Posgrao de 19 de maio de 2017)

Prazo
3º (*)
Preinscripción
21/06 - 03/07
25/08 - 03/09
25/09 - 27/09
Listado Provisional
11/07
08/09
03/10
Reclamacións
12-14/07
09-12/09
04-06/10
Listado Definitivo
18/07
14/09
11/10
Confirmación de matrícula
19-24/07
15-18/09
12-14/10

(*) Só no caso de que a Comisión Académica do Máster solicite autorización para este prazo á Comisión de Estudos de Posgrao entre o 19 e as 14:00 h do 21 de setembro     

 

Outros Prazos
 
Tipo de matrícula
Prazo
Continuación de estudos
1 a 12 de setembro de 2017
Modificación ou anulación de matrícula (1º periodo de modificación)
Ata 31 de outubro de 2017
Matriculación no 2º cuadrimestre (2º periodo de modificación)
8 ao 12 de febreiro de 2017
Solicitude de cambio de matrícula en formación contínua a matrícula ordinaría
Non existe a modalidade

 

INFORMACIÓN SOBRE A TRANSFERENCIA E RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS

Calquera recoñecemento de créditos, e o que no seu momento acórdese para estudos de posgrao cursados noutras facultades ou noutros centros educativos con convenios de recoñecementos de créditos asinados pola Universidade de Vigo, é responsabilidade da Comisión Académica do posgrao. Antes de tomar a súa decisión sobre o recoñecemento a Comisión solicitará informe non vinculante aos profesores responsables da materia para a que se pide recoñecemento. Calquera decisión farase atendendo á coincidencia de competencias, contidos e número de créditos entre a materia cursada e a que se solicita convalidar de acordo coas normativas que ao respecto aproben os distintos órganos competentes da Universidade de Vigo relativas ao recoñecemento e transferencia de créditos.

 

PROCEDEMENTO DE ACOLLIDA E ORIENTACIÓN DOS ESTUDANTES DE NOVO INGRESO

O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, que establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, especifica a obrigación das Universidades Españolas de dispoñer de sistemas accesibles de información e procedementos de acolleita e orientación dos estudantes de novo ingreso. Atendendo a este requerimiento, a Universidade de Vigo ofrece información e orientación ao alumnado de novo ingreso na súa páxina web dentro dos seguintes apartados: Estudos e Titulaciones, Centros, Administración e Servizos e Biblioteca.
Ademais, a Universidade de Vigo pon a disposición dos futuros alumnos os seguintes documentos:

 • Guía Rápida do Estudante: Ponse a disposición do alumnado de novo ingreso a información orientativa que facilita o coñecemento da institución. Nela inclúese: información xeral sobre o sistema universitario, estudos oficiais, calendario escolar, programas de movilidad, becas e axudas ao estudo, oferta académica, transporte aos Campus Universitarios, aloxamento, etc. Tamén contén un apartado específico para o alumnado de novo ingreso no que se lle orienta sobre o seu proceso de matriculación.
 • Guía do estudante estranxeiro: Con información práctica para os estudantes estranxeiros que desexen cursar estudos na Universidade de Vigo no marco dun programa de intercambio ou dun convenio de cooperación internacional, ou ben como estudantes visitantes estranxeiros, durante un cuatrimestre ou un curso académico completo (http://www.uvigo.é/uvigo_é/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html)
 • Outras publicacións centradas en aspectos propios da vida universitaria como o emprego, a movilidad, as actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que o alumno se familiarice coa experiencia universitaria.

Os futuros alumnos poden obter información detallada do Máster e/ou do proceso de preinscripción e matrícula polos seguintes medios:

 • Páxina Web do Máster: (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/titulacions/masters/ciencia-tecnoloxia-agroalimentaria/)
 • Páxina web do Centro: (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/ourense/ciencias.html)
 • Páxina web do Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado e Titulaciones: (http://profesorado.uvigo.es/)
 • Páxina web da Universidade de Vigo: (http://www.uvigo.es/). No apartado "Estudos e titulaciones" figura a información básica da oferta por curso académico dos títulos de Máster da Universidade de Vigo. Ademais, na páxina principal da Universidade de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso 2014-15) en relación ao procedemento administrativo de preinscripción e matrícula en estudos de máster para o curso académico correspondente.

 

INFORMACIÓN SOBRE O APOIO E ORIENTACIÓN ÓS ESTUDANTES

Os órganos responsables da garantía de calidade do programa serán a Dirección do Programa e a Comisión Académica de Post-Grao. Serán os responsables do seguimento e a garantía de calidade do programa de doutoramento. Os mecanismos principais cos que levará a cabo o seu labor serán:

 • Titores
 • Enquisas de avaliación docente


1. Programa de Titores Académicos.
A cada alumno asignaráselle un Titor que será o encargado de facer unha supervisión da programación temporal de traballo presencial e non-presencial do alumno en cada unha das materias que conforma a súa curriculum formativo.
Realizaranse reunións entre a Dirección do Programa e os Titores nos meses previos para definir e planificar os obxectivos e metas a nivel cognitivo e formativo. Unha vez terminado cada un dos módulos farase novamente unha reunión para, coa información dispoñible recollida nas enquisas dos alumnos, valoracións dos profesores, resultados académicos..., poder formular aquelas accións de mellora que permitan de forma iterativa manter e incrementar a calidade do posgrao. Os obxectivos do programa son:

 • O seguimento académico e formativo pormenorizado dos alumnos de Master,
 • Maior implicación dos alumnos,
 • Dispor de información específica e personalizada sobre o funcionamento do programa e a formación adquirida polos alumnos.
 • A Dirección do Master asumirá a figura de Coordinador de Titores, cuxa misión será a de regularizar o funcionamento desta actividade.


2. Enquisas de avaliación de alumnos e egresados:
As titulacións da Universidade sométense anualmente a un estudo de avaliación da calidade docente do profesorado por parte dos alumnos matriculados. Esta avaliación consiste basicamente na realización dunha serie de enquisas, con carácter anónimo, de cada unha das materias e profesores, nas que os alumnos responden a unha serie de items que teñen que ver con cada un dos aspectos básicos do proceso docente. Deste xeito, o director do Posgrao e os profesores terán acceso a un informe-resumen que permita a toma de decisións axustadas para unha mellora continua da calidade na formación. Doutra banda, proponse realizar enquisas que nos permitan obter información da traxectoria ocupacional e profesional dos titulados deste Master.

 

 

 

 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal