Planificación das ensinanzas

Consultar o calendario do curso 2016/17

seccion_82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura e distribución temporal do programa formativo

O programa de estudos, durante o seu período de formación, está organizado do seguinte modo:

 • Nº de créditos: 60 créditos ECTS
 • Materias ou materias a cursar: 54 créditos ECTS
 • Traballo fin de mestrado: 6 créditos ECTS
 • Número de materias que debe cursar o alumno: 18 (12 Obl. + 6 Opt.)
 • Total de materias ofertadas: 27 (incluíndo Prácticas externas)
  • Número de Obrigatorias: 12 (36 créditos ECTS)
  • Número de Optativas: 15 (45 créditos ECTS. Incluyendo Prácticas externas)
 • Número de Créditos por Materia: 3 créditos ECTS
 • Equivalente de dedicación do alumno: 1 créditos ECTS = 25 horas
 • Equivalente de dedicación presencial = 32% dedicación do alumno = 8 horas
 • Total créditos a cursar: 60 créditos ECTS
 • Total créditos ofertados: 87 créditos ECTS

Todas as materias teñen carácter cuadrimestral.

No primeiro cuadrimestre (setembro - xaneiro/febreiro) impártense 8 materias obrigatorias (24 créditos ECTS) e 5 optativas (15 créditos ECTS). Destas últimas, os alumnos terán que cursar 2 materias (6 créditos ECTS) que elixirán entre dous grupos.

No segundo cuadrimestre (xaneiro/febreiro - xullo) impártense as restantes materias: 4 obrigatorias (12 créditos ECTS), 9 optativas (27 créditos ECTS sen incluír as Prácticas Externas) e a Prácticas externas. Das optativas, os alumnos terán que cursar ben 4 materias que escollerán entre varios grupos, ou ben 3 e as prácticas externas que son optativas e teñen carácter curricular (3 créditos ECTS). Ademais, neste segundo cuadrimestre os alumnos tamén realizan o Traballo Fin de mestrado (6 créditos ECTS) que ten carácter obrigatorio.

Para máis detalle pódese consultar a relación de materias xunto coas normas de selección das optativas.

Para a obtención do Título é obrigatorio ser Titulado/a e superar os 60 créditos ECTS. 


Calendario e guías docentes

 

Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título

O Regulamento de Estudos Oficiais de Posgrao da Universidade de Vigo (REOP), aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado o 16 de abril de 2010, o 8 de febreiro de 2012 e o 18 de decembro de 2013, regula a composición e funcións da Comisións Académicas dos Mestrados (CAM). Na última modificación revisáronse e modificaron polo Consello de Goberno da Universidade os artigos 4 e 5 do regulamento referentes á Organización, xestión e asignación de docencia dos estudos oficiais de mestrado.

De acordo á nova redacción do artigo 4, o responsable académico do mestrado será o centro a través da Comisión Académica do mestrado (CAM).

A composición da CAM será aprobada polo centro. O coordinador do mestrado enviará ao centro responsable a proposta de membros da mesma para a súa aprobación en Xunta de centro. A CAM estará presidida polo Coordinador do mestrado. 

A composición actual da Comisión Académica do mestrado en Mecatrónica é:

 • José Ignacio Armesto Quiroga (Presidente da Comisión)
 • Anxo Fernández Vilán (Secretario)
 • Enrique Paz Domonte (Representante da Comisión de Garantía de Calidade)
 • Juan Saez López (Vogal)
 • Jose Fariña Rodríguez (Vogal)
 • Santiago Cereijo (Vogal)
 • Enrique Casarejos (Vogal)

Son funcións da Comisión Académica:

 1. Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión, o cal deberá ser remitido á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 2. Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías, depósito da guía docente das materias na secretaria do centro de adscrición do mestrado) e velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación co centro.
 3. Seleccionar os estudantes admitidos no programa.
 4. Emitir informe para o recoñecemento de créditos conforme á normativa da Universidade de Vigo.
 5. Elaborar o POD/PDA do mestrado no prazo establecido pola Universidade. Para o POD, a CAM poderá contar con persoal docente da Universidade de Vigo así como con profesorado externo cualificado. A elección do persoal docente deberá cumprir cos criterios obxectivos que aprobe a CAM.
 6. Aprobar a distribución do orzamento asignado ao mestrado.
 7. Todas aquelas que lle sexan encomendadas polo Centro responsable do mestrado, relativas á organización académica da titulación.

Son funcións do coordinador:

 1. Ser o interlocutor do mestrado cos servizos e órganos de goberno da Universidade de Vigo.
 2. Ser o responsable de decidir as actividades para desenvolver que teñan repercusión orzamentaria.
 3. Ser o último responsable de cumprimentar e pechar as actas de cualificación.
 4. Calquera outra que lle encomende a CAM ou o centro.


Mecanismos de coordinación docente

Os mecanismos de coordinación docente para os títulos de mestrado da EEI desenvólvense segundo o establecido no Procedemento de Planificación e Desenvolvemento do Ensino (DO-0201P1) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da EEI.

O título contempla a figura do Coordinador de materia para asegurar a adecuada coordinación docente en cada unha das materias do título así como entre distintas materias a través de diversas reunións de seguimento programadas polo coordinador do título. O coordinador de materia figura en cada unha das guías docentes das distintas materias do mestrado. Ademais,  o coordinador do título actúa como  coordinador  do  Traballo  de  Fin  de  Mestrado,  encargándose de coordinar aos distintos titores.  As conclusións destas reunións é analizada pola Comisión Académica do mestrado durante a elaboración do informe de seguimento do título que xera, entre outros resultados, un Plan de Melloras.

As figuras de coordinación contempladas pola EEI para as súas titulacións de mestrado son:

 • Coordinador de materia: segundo indícase na guía docente da materia (consulte aquí as Guías Docentes)
 • Coordinador de título: José Ignacio Armesto Quiroga
 • Coordinador de TFM: José Ignacio Armesto Quiroga / Enrique Paz Domonte
 • Coordinador de Prácticas externas: José Ignacio Armesto Quiroga / Ángel M. Fernández Vilán

Superposta á estrutura de coordinación do título, a Escola de Enxeñaría Industrial conta cunha Área de Posgrao (eei.admonposgrao@uvigo.es) e  unha Subdirección de Posgrao e Doutoramento co obxectivo de:

 1. Representar ao conxunto dos mestrados da EEI nas súas demandas e reclamacións ante a dirección do centro, os servizos administrativos da Universidade e os órganos universitarios.
 2. Servir de apoio e orientación aos Coordinadores dos mestrados en todos os procesos relacionados ao seu cargo (matriculación, elaboración de informes de calidade, acreditacións ACSUGA/ANECA, etc., bolsas, convalidaciones de créditos, etc…)
 3. Crear unha sinerxía positiva entre os mestrados, de forma que se aproveiten as experiencias, procedementos, etc.. de cada un dos mestrados, e tentando unha converxencia cara a procedementos e documentación administrativa común, respectando sempre as características diferenciadoras de cada un deles.
 4. Planificar as necesidades futuras dos mestrados e transmitilas aos órganos universitarios competentes.
 5. Servir de guía aos Coordinadores/as dos novos mestrados que se vaian implantando no centro.
 6. Servir de intermediario entre o alumnado de mestrados e o director do centro
 7. Todas aquelas que lle delegue o director do centro.

TFM

Prácticas externas

Criterios de suspensión do título

A suspensión dun título oficial impartido pola Escola de Enxeñaría Industrial desenvólvese segundo o establecido no Procedemento de Suspensión e Extinción dunha Titulación (DO-0103P1) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) do Centro. Neste procedemento establécese a sistemática pola cal se suspende unha das súas titulacións e os criterios que deben cumprirse para que poida propor a suspensión do título.

Perfil de egreso

O perfil de egreso deste mestrado son profesionais cualificados nas áreas de análise, deseño e implantación de sistemas mecatrónicos, profundizando para elo nos coñecementos técnicos e nas ferramentas de deseño asistido por computador que faciliten a elaboración de productos mecatrónicos eficientes.

Os alumnos egresados dispoñen de competencias contrastadas en diversas áreas. 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal