Planificación das ensinanzas

Estrutura e distribución temporal do programa formativo

Esquema xeral do plan de estudos

esquema_plan_estudios_GAL

O programa do Mestrado está adaptado ao temario oficial para o desempeño de funcións de nivel superior (anexo VIN do RD 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención).

O programa está constituído por 5 módulos que suman un total de 60 créditos ECTS divididos en:

 1. Módulo I Común Básico de 12 créditos ECTS: 3 créditos ECTS da materia obrigatoria de Fundamentos xerais da Prevención 6 créditos ECTS da materia obrigatoria de Xestión da prevención e outras Técnicas afines 3 créditos ECTS da materia obrigatoria de Ámbito Xurídico.
 2. Módulo II Común Específico de 18 créditos ECTS: 6 créditos ECTS da materia obrigatoria de Seguridade no Traballo 4.5 créditos ECTS da materia obrigatoria de Hixiene Industrial 4.5 créditos ECTS da materia obrigatoria de Ergonomía e Psicosocioloxía E 3 créditos ECTS de Medicina no traballo.
 3. Módulo III Especialización en Prevención de Riscos Laborais de 18 créditos ECTS: 6 créditos ECTS da materia obrigatoria de Especialización en Seguridade no traballo 4,5 créditos ECTS da materia obrigatoria de Especialización en Hixiene industrial 4,5 créditos ECTS da materia obrigatoria de Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía 3 créditos ECTS da materia obrigatoria de Auditoría nos sistemas de prevención de Riscos laborais
 4. Módulo Prácticum, composto por 3 materias, cun total de 12 créditos optativos. De tal xeito que o alumno terá que cursar un total de 6 ECTS neste módulo.
 5. TFM (Traballo fin de mestrado) de 6 créditos ECTS obrigatorios que recolle todo o apreso ao longo do mestrado.

programa_materias_GAL

Todos os/as estudantes do Máster para obter o título de Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais, deben cursar os módulos completos así como realizar o Traballo Fin de Máster.

As diferentes materias, realizaranse nun ano académico, que inclúen 2 semestres, realizándose Módulo I Común Básico e Módulo II Común Específico no primeiro semestre e o Módulo III Especialización en Prevención de riscos laborais, Módulo IV Prácticum durante o segundo semestre, xunto co TFM. Estes Módulos divídense en diferentes Materias. En cada Materia é preciso superar un exame final con posibilidade de recuperación.

Desenvolvemento do ensino

Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título (se procede)

De acordo co artigo 4.3.2 do Regulamento dos estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo (aprobado polo seu Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado polo seu Consello de Goberno de 16 de abril de 2010), este título conta cunha Comisión Académica formada por:

 • Presidente/a, que será o/o coordinador/a de o Mestrado.
 • Secretario/a nomeado/a por a dirección do centro no que estea adscrito o Mestrado.
 • Un membro da comisión de calidade do Centro no que estea adscrito o Mestrado, nomeado polo centro.
 • Catro vocais que impartan docencia no Mestrado. No seu  selección procurarase que se garanta a representación dos ámbitos das materias presentes no plan de estudos.

A composición actual da Comisión Académica do Mestrado en Prevención de Riscos Laborais é:

 • José Luís Míguez Tabarés (Presidente da Comisión)
 • Jacobo Porteiro Fresco (Secretario)
 • Jorge C. Morán González (Representante da Comisión de Garantía de Calidade)
 • Luís Ortiz Torres (Vogal)
 • Concepción Paz Penín (Vogal)
 • Joaquín Collazo Rodríguez (Vogal)
 • David Patiño Vilas (Vogal)

Son funcións da Comisión Académica:

 1. Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao.
 2. Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e tutorías, depósito da guía docente das materias na secretaria do centro de adscrición do Mestrado), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.).
 3. Seleccionar os/as estudantes admitidos/as no programa.
 4. Emitir informe para o recoñecemento de competencias.
 5. Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente xustificadas.
 6. Seleccionar os/as estudantes/as para bolsas ou estadías de mobilidad noutros centros ou institucións nacionais e do Espazo Europeo de Educación Superior baixo os principios de igualdade e concorrencia competitiva.
 7. Aquelas que nun futuro determínense, e estean recollidas no Regulamento Interno da Comisión Académica do Mestrado.


Mecanismos de coordinación docente

Os mecanismos de coordinación docente para os títulos de Mestrado da EEI desenvólvense segundo o establecido no Procedemento de Planificación e Desenvolvemento do Ensino (PC06) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da EEI.

O título contempla a figura do Coordinador de materia para asegurar a adecuada coordinación docente en cada unha das materias do título así como entre distintas materias a través de diversas reunións de seguimento programadas polo coordinador do título. O coordinador de materia figura en cada unha das guías docentes das distintas materias do Máster. Ademais,  o coordinador do título actúa como  coordinador  de o  traballo  de  fin  de  mestrado,  encargándose de coordinar aos distintos titores.  As conclusións destas reunións é analizada pola Comisión Académica do Mestrado durante a elaboración do informe de seguimento do título que xera, entre outros resultados, un Plan de Melloras.

As figuras de coordinación contempladas pola EEI para as súas titulacións de Máster son as de coordinador de materia e coordinador de Mestrado:

 • Coordinador de materia: segundo indícase na guía docente da materia (consulte aquí as Guías Docentes)
 • Coordinador de título: José Luís Míguez Tabarés

Superpuesta á estrutura de coordinación do título, a Escola de Enxeñaría Industrial conta cunha Área de Posgrao (eei.admonposgrao@uvigo.es) e  unha Subdirección de Posgrao e Doutoramento co obxectivo de:

 1. Representar ao conxunto dos Mestrados da EEI nas súas demandas e reclamacións ante a dirección do centro, os servizos administrativos da Universidade e os órganos universitarios.
 2. Servir de apoio e orientación aos Coordinadores dos Másteres en todos os procesos relacionados ao seu cargo (matriculación, elaboración de informes de calidade, acreditacións ACSUG/ANECA, etc., bolsas, convalidaciones de créditos, etc…)
 3. Crear unha sinerxía positiva entre os másteres, de forma que se aproveiten as experiencias, procedementos, etc.. de cada un dos mestrados, e tentando unha converxencia cara a procedementos e documentación administrativa común, respectando sempre as características diferenciadoras de cada un deles.
 4. Planificar as necesidades futuras dos mestrados e transmitilas aos órganos universitarios competentes.
 5. Servir de guía a Coordinárelos/as dos novos mestrados que se vaian implantando no centro.
 6. Servir de intermediario entre o alumnado de mestrados e o director do centro
 7. Todas aquelas que lle delegue o director do centro.

 

TFM

O TFM ten que ser elaborado de forma individual por cada estudante baixo tutorización docente. No entanto, nos casos nos que implique o desenvolvemento dunha proposta de envergadura suficiente, poderán participar varios estudantes, ata un máximo de dous, cada un nunha parcela precisa da tarefa global; neste caso, requírese a autorización da Comisión de TFM. O alumnado implicado nunha mesma temática compartirá o mesmo titor/a e terá o mesmo tribunal de avaliación, aínda que a presentación, defensa e avaliación do TFM realizaranse de forma individual.

A tutorización consistirá en supervisar e orientar ao estudante na temática, metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro aspecto académico relativo ao Traballo Fin de Máster, así como facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa do mesmo.

O Traballo Fin de Máster recóllese nunha memoria que deberá entregar en tempo e forma á Comisión Académica, a cal poñera a disposición do Tribunal evaluador que cualificará o traballo.

Comisión do TFM:

A comisión de TFM créase como unha comisión delegada da Comisión Académica do Máster e ten como misión principal gestionar todo o proceso relativo aos TFM e asegurar a aplicación do reglamento da UVIGO durante a realización do TFM, así como o da actual normativa interna.

A Comisión estará formada polo coordinador do master con dous membros da comisión académica e outros dous profesores.

Convocatorias:

En cada curso académico, o estudante que se matricule no TFM terá dereito a dúas oportunidades de avaliación que coincidirán coas establecidas oficialmente no calendario académico.

A comisión de TFM establecerá tamén a duración máxima da exposición e defensa. Como norma xeral, a presente normativa establece que o alumno dispoñerá dun periodo máximo de 15 minutos para realizar a presentación do traballo, e que a defensa do mesmo debe durar como máximo 10 minutos, todo iso sen prejuicio de que o tribunal estime oportuno adaptar estes tempos por circunstancias específicas que concorran nun determinado traballo.

 

Prácticas externas

As prácticas externas permitirán que os estudantes adquiran competencias relacionadas coa prevención de riscos laborais. Terán unha duración de 120 horas presenciales. Dedicaranse 30 horas de traballo non presencial á redacción dunha memoria final de prácticas.

O alumno contará cun titor na entidade colaboradora e un titor académico na Escola de Ingeniería, que lle asesorarán en todo momento e serán os responsables do seguimiento do proxecto formativo desenvolvido polo alumno durante a realización das prácticas externas.

O titor da entidade colaboradora emitirá un informe sobre a actividade desenvolvida polo alumno durante a realización das prácticas.

O titor académico evaluará a memoria final de prácticas redactada polo alumno.

 

Criterios de suspensión do título

A suspensión dun título oficial impartido pola Escola de Enxeñaría Industrial desenvólvese segundo o establecido no Procedemento de Suspensión dun Título (PA02) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) do Centro. Neste procedemento establécese a sistemática pola cal se suspende unha das súas titulacións e os criterios que deben cumprirse para que poida propor a suspensión do título.

 

Perfil de egreso

O/A estudante, unha vez egresado/a e habilitado de acordo coa normativa que en cada caso resulte de aplicación, obterá un título oficial que lle capacitará profesionalmente para exercer como Técnico Superior de Prevención de Riscos laborais, tanto de forma autónoma como por conta allea en empresas privadas ou públicas, servizo de prevención propios, servizos de prevención alleos, mutuas de accidentes de traballo, organizacións sindicais, organizacións empresariais, asesorías xurídicas, empresas de traballo temporal, consultorías especializadas en prevención de riscos laborais, etc.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal