Información e apoio ao estudantado

 

Información sobre o seguro escolar


Información sobre o servizo de asesoramento e promoción do estudante

As diferentes iniciativas levados a cabo tanto polo centro como pola Universidade de Vigo,  pódense consultar no apartado información e apoio ao estudantado da web do centro.

 

Información sobre cursos a estudantes

 • Área virtual Bubela: funciona como unha plataforma de xestión académica en liña para administrar ou dirixir os diferentes cursos que a Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade universitaria e aos que se pode acceder a través de Internet.
 • Servizo de Extensión Universitaria: ocúpase da elaboración dunha ampla programación cultural estruturada por cuadrimestres, que engloba actuacións teatrais, concertos e espectáculos de rúa. Ao mesmo tempo prepara diferentes ciclos como Universium ou Semana de Cinema Submarino, cursos e talleres nos que abordan materias de interese formativo para os estudantes. Extensión Universitaria tamén se encarga de convocar os premios de creación artística, unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura e maquetas musicais.
 • Estudos de posgrao e outros cursos
 • Cursos ou xornadas ofertadas pola EEI: durante o curso académico organízanse varios cursos, xornadas, talleres ou conferencias sobre tecnoloxías ou procesos específicos relacionados cos distintos títulos impartidos na EEI. Estas actividades se publicitan no apartado de Novas da web do Centro e a través de twitter e facebook.

   

Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado

 • Vicerreitorado de Extensión Universitaria: ten competencias sobre as actividades de proxección da Universidade na vida cultural e deportiva; servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria; organización, realización e seguimento dous cursos de extensión universitaria; asociacións universitarias e voluntariado; normativa e validación de créditos de libre elección e ECTS e, por último, no Programa para maiores.

 

Información sobre o plan de acción titorial

Desde o mestrado canalízanse unha serie de actividades e iniciativas encamiñadas á acción tutorial que complementan a información e apoio brindada desde a Universidade e o centro. Entroutras pódense apuntar as seguintes:
 • Información e asesoramento sobre cuestións administrativas e académicas antes e durante o proceso de matrícula. Oriéntaselles sobre todos os trámites e remíteselles ao departamento oportuno cando sexa o caso.
 • Orientación, se así o requiren, sobre a adecuada elección do módulo de especialidade e das materias optativas do Módulo Fin de Mestrado (Prácticas externas / CAD), atendendo á súa formación previa e expectativas académicas e profesionais.
 • Realízase un seguimento de todos aqueles estudantes que, antes do prazo de matrícula, solicitasen información de máster ou mostrado o seu interese en matricularse. Uns días antes do comezo da preinscrición e matrícula contáctase con eles para saber se continúan interesados no máster e lembrarlles a apertura de matrícula. Unha alta porcentaxe destes alumnos acaba realizando o máster, o que demostra a importancia de realizar un seguimento de todos aqueles alumnos que se poñen en contacto co máster.
 • Unha vez matriculados, e durante todo o curso académico, procúrase dar un apoio permanente aos estudantes. leva a cabo un seguimento académico dos alumnos, valorando as dificultades e progresión formativa, coa intención de que o proceso educativo de cada alumno desenvólvase nas condicións máis favorables posibles.
 • Xornada de acollida. O primeiro día do curso realízase unha xornada de apertura dirixida polo coordinador do mestrado e na que participan profesores das organizacións que colaboran co mestrado (PSA, CTAG, CEAGA). Neste primeiro acto de acollida preténdese:
  • Achegar aos alumnos aos contidos do plan de estudos e a súa estrutura, así como aos obxectivos e finalidade do mestrado.
  • Orientarlles respecto das metodoloxías de estudo e os sistemas de avaliación en cada materia.
  • Familiarizar coa Escola onde se vai a impartir o título, aos alumnos procedentes doutros centros (servizos, normas, horarios...)
  • Proporcionarlles unha visión xeral do sector da automoción do que se van a converter en profesionais.
 • Titorías individualizadas co coordinador para os alumnos que así o soliciten. O coordinador favorecerá sempre a resolución de problemas ou cuestións expostas e a resolución de posibles conflitos.
 • Xornada presentación dos Traballos Fin de Mestrado (TFM). Ao alumno asesóraselle sobre o tema e ámbito do TFM. Realízase unha primeira reunión onde se definen os temas para cada alumno. Posteriormente lévanse a cabo diversas reuiniones de seguimento e en todo momento se lle tutoriza, orienta e apoia en calquera cuestión que demande o alumno sobre o desenvolvemento e extensión do TFM.
 • Charla formativa na empresa onde realicen as Prácticas externas. Proporciónase ao alumno orientación e infórmaselles sobre o funcionamento e organización da empresa así como sobre a prevención de riscos laborais.
 • Liña de comunicación directa co persoal de apoio, vínculo de unión entre o alumnado e a coordinación do mestrado, ao que os alumnos se poderán dirixir tanto por vía telefónica, correo electrónico ou persoalmente na propia Unidade de Posgrao da EEI, na que se atopa.
 • Dentro do marco de orientación académica e programas de acollida, no curso 2015/16 levouse a cabo unha xornada de presentación de empresas dirixida tanto a alumnos como a egresados, co fin de ofrecer a empresas e alumnos un punto de encontro. As empresas presentan o seu modelo organizativo, actuacións relevantes, posibles oportunidades laborais... Os alumnos poden trasladarlles todas as súas dúbidas e inquietudes e darse a presentar ás empresas. Espérase manter esta xornada como unha parte importante da orientación académica nas próximas edicións.
O centro dispón dun Plan de Acción Tutorial (PAT), dando así resposta ás esixencias impostas polo EEES e constituíndo unha evidencia dentro do Sistema de Garantía de Calidad do centro. Configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contenido e execución das distintas accións relativas á titoría universitaria.
Preténdese unha acción titorial coherente coas necesidades do alumnado, normalizando as distintas accións e acadando un equilibrio entre as expectativas dos alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espacio Europeo de Educación Superior.

Este PAT da EEI está compossto por un conxunto de actividades dirixidas a todo o alumnado do centro, prestando unha especial atención aos estudantes de novo ingreso e aos que están xa rematando os seus estudos.
 
Consultar o Plan de Acción Tutorial (PAT) do centro


Información sobre as prácticas externas 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal