igualdade

Igualdade

Unha universidade para todas e todos

Na Universidade de Vigo, conscientes da nosa responsabilidade como modelo de referencia, temos como unha das nosas prioridades crear espazos onde as mulleres e os homes convivan nun entorno igualitario e onde todas as expresións de xénero se sintan integradas, mellorando así a nosa competitividade ao sacar rendemento, en igualdade de condicións, de todo o noso capital humano.

Dúas científicas investigando

Políticas de igualdade

Co obxectivo de acadar a excelencia universitaria, a Unidade de Igualdade constitúe o instrumento político responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes. Para isto, promove medidas que garantan a igualdade de condicións e realiza o seguimento e cumprimento da lexislación e dos plans que se adoptan.

VER POLÍTICAS

Varias rapazas e rapaces miran á cámara e teñen pintadas nas palmas das mans a frase "Non ao acoso"

Prevención de acoso sexual e por razón de sexo

O compromiso que temos como institución pública é a  consolidación dun entorno no que se respecte a dignidade de todas as persoas integrantes da súa comunidade, non tolerando dentro do seu ámbito ningún tipo de comportamento de acoso sexual ou por razón de sexo.

VER PROTOCOLO

Ejell

Afondar na igualdade

Dispomos dunha serie de ferramentas para facilitar a toda a  comunidade universitaria a introdución da perspectiva de xénero na súa actividade docente, investigadora e de xestión.

MÁIS INFORMACIÓN