Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Carmen Sieiro Vázquez

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600867
 • Radhia Hameg

  Nome: Ferramentas informáticas para o deseño de medios de cultivo in vitro de plantas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

 • Vanesa Redondo Fernández

  Nome: ENFERMIDADES DE MADEIRA DE VIDE: IDENTIFICACIÓN, PATOXENICIDADE E CONTROL BIOLÓXICO DOS FUNGOS CAUSANTES DO DECAEMENTO POR BOTRYOSPHAERIA
  Fecha de lectura:
  Directores:

  J. Pedro Mansilla Vázquez

 • Jesús Eugenio González Puelles de Antonio

  Nome: Xerminación, micropropagación e microinxerto de distintas especies de kiwi
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

 • Esmaeil Nezami Alanagh

  Nome: Diseño de un medio de cultivo adecuado para portainjertos de pistacho mediante herramientas informaticas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pedro Pablo Gallego Veigas, Ghasem ali Garoosi

 • Sabela García Oro

  Nome: Utilidade da luz polarizada no laboratorio de reproducción asistida.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Diana Valverde Pérez

 • Paolo Roberto Saraceni

  Nome: O peixe - cebra (Danio rerio) como modelo de infección para estudar a patoxénese da bacteria Aeromonas hydrophila.

  Fecha de lectura:
  Directores:

  Beatriz Novoa García, Antonio Figueras Huerta, Alejandro Romero Jódar

 • Jacobo López Seijas

  Nome: Biodiversidade de bacterias ácido lácticas asociada á variedade Albariño (Vitis vinifera L.) cultivada no Val do Salnés. Estudio das súas aplicacións.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Carmen Sieiro Vázquez

Descrición

O programa de doutoramento inteuniversitario (UVIGO-UDC) de Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituir una oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estructurada e de calidade. O obxetivo é preparar ós estudantes para que sexan capaces de completar una formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da Biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha Teisis Doctoral complexa, orixinal e innovadora. A Comisión Académica Interuniversitaria do programa de doutoramento (CAPD) será a responsable da coordinación docente entre as universidades participantes para alcanzar o obxetivo proposto.
Os estudantes deberon cursar una titulación e un máster afíns, de forma que a súa formación de doutoramento basarase en seminarios especializados, participación en congresos científicos e estancias de investigación no extranxeiro, admáis de nunha intensa formación investigadora dirixida á Tese de Doutoramento. Ademáis de nos grupos de investigación adscritos ó programa de doutoramento, poderanse realizar Teses en grupos de prestixio externos á UVIGO e a UDC ou en Centros de Investigación asociados, previa autorización da Comisión Académica.

Preténdese, por tanto, formar profesionais altamente cualificados preparados para cubrir a demanda do crecente número de empresas biotecnolóxicas e que sexan capaces de realizar una tarea investigadora de calidade, de proxección internacional e que lideren no futuro os grupos de investigación e os departamento de I+D+i de centros públicos e empresas privadas nacinais e internacionais.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 10

 • Tratamentos e biotransformación de efluentes industriais (auga, gases) en bioprodutos
 • Xestión e tratamento de residuos orgánicos, compostaxe, minimización de residuos e tecnoloxías limpas
 • Biobancos
 • Busca, expresión, produción e enxeñaría de proteínas con aplicacións biotecnolóxicas
 • Mecanismos fisiolóxicos da resistencia a enfermidades e o desenvolvemento das plantas
 • Estudo de compostos nutracéuticos en cultivos hortícolas
 • Bioloxia de sistemas
 • Investigación interdisciplinaria relacionada co control de calidade e avaliación de características fisicoquímicas de combustibles e lubricantes
 • Desenvolvemento e emprego de marcadores moleculares e estudos cromosómicos para análise de poboacións
 • Reconstrución de xenealoxías e filogenias
 • Biotecnoloxía Microbiana
 • Biotecnoloxía vexetal
 • Biotecnoloxía sanitaria
 • Bioprocesos aplicados á química verde e ao medio
 • Ferramentas analíticas para a análise e confirmación de compostos químicos de interese biotecnolóxico
 • Bioelectroanálise: electrodos modificados, bionanotecnoloxía e aplicacións
 • Obtención de novos compostos e nanomateriais con aplicación a nivel biolóxico
 • Tratamento Biotecnolóxico de residuos industriais
 • Aplicación da Xestión da calidade total e a prevención de riscos a distintos ámbitos

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.