Rescate feridos incendio xerencia

Risk prevention and occupational health

This content is currently not available in English

 

Como expresión da nosa preocupación e compromiso coa seguridade e saúde dos traballadores e traballadoras que integran a Universidade de Vigo, traballamos pola prevención, eliminación, e minimización en todo momento dos riscos que poidan existir no desenvolvemento da súa actividade

Para posibilitar a consecución destes obxectivos é fundamental a observación das condicións de traballo do persoal por medio da recollida e análise de datos sobre os factores de risco e saúde, así como contar cun servizo de persoal especializado que vele polo bo desempeño destas labores e asesore aos órganos de goberno nesta material. Ese equipo especializado é o Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL).

COVID-19

A pandemia da covid-19 está supoñendo unha emerxencia sanitaria global que nos impulsou a optar polo traballo a distancia desde a casa. velaquí unha serie de recomendacións para protexerte ante os riscos que se poidan xerar como consecuencia desta nova forma de traballar e que che permitirán teletraballar dunha forma saudable. 

Manuais, guías e protocolos de actuación

Dentro das medidas preventivas para garantir a seguridade e a saúde das persoas que vaian traballar de forma presencial nos espazos da Universidade de Vigo, o Servizo de Prevención de Riscos Laborais elaborou unha colección de manuais, de guías e de protocolos de actuación con instrucións e con consellos que se relacionan deseguido:

Tamén elaboramos un procedemento de valoración do persoal traballador que puidera estar nalgún dos grupos vulnerables, actualizado á versión do Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS- CoV-2 publicado polo Ministerio de Sanidade (versión do 22 de maio de 2020).


Vídeo

Seminario web sobre a covid-19 a cargo de Gabriel tauriz, médico especialista en medicina do traballo.


Sinalización

A Área de Imaxe, en colaboración co Servizo de Prevención de Riscos Laborais, deseñou unha serie de carteis informativos destinados a manter a distancia entre as persoas e a seguir as recomendacións de hixiene para evitar os contaxios. 


Información e recomendacións


Políticas e plan de prevención

A política de prevención de riscos laborais da Universidade de Vigo fundaméntase na satisfacción das necesidades e na mellora das condicións laborais da organización en materia de seguridade e saúde, co fin de protexer todas as persoas que conforman a Universidade de Vigo, cumprir coa lexislación vixente e adoptar un compromiso coa acción preventiva.

O Plan de Prevención de Riscos Laborais ten por obxecto facilitar unha descrición adecuada do SXPRL, para que sirva de guía permanente durante a súa implantación e un funcionamento deste. É o documento básico de referencia e recolle a descrición da estrutura e do funcionamento xeral do SXPRL. É de aplicación nas actividades e nos centros de traballo que integran a Universidade de Vigo.

Se acabas de incorporarte como persoal á Universidade, serache de utilidade a información contida na 

Vixilancia da saúde

Recoñecementos médicos periódicos. Campaña de Vixilancia da Saúde 2021

 

 
Formación

A organización das actividades formativas en materia de prevención e de riscos laborais lévaa a cabo o SPLR. Para a súa xestión utilizamos a plataforma Bubela, na que podes ver todos os cursos e as xornadas convocados:

Ver as actividades de formación

Preguntas y respuestas en materia de prevención de riesgos laborales

 • Inicial: Después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
 • Periódico: En función del requerido según los riesgos a los que esté expuesta la persona trabajadora.
 • Retorno al trabajo: Después de una ausencia prolongada por motivos de salud, con el único objetivo de identificar cualquier relación entre las causas de la enfermedad y los riesgos existentes en el trabajo.
 • Previos: porque así lo exijan normas específicas.
   

El personal de la Universidad de Vigo puede solicitar cita para el reconocimiento médico periódico en el plazo que se anuncia en el Portal de avisos para cada centro de trabajo.

Puede consultar guía para solicitar cita online para la realización del reconocimiento médico periódico. 

Si por algún motivo no había podido solicitarla deberá ponerse en contacto con el Servicio de Prevención.
 

Información sobre los periodos para solicitar cita en los campus e centros. 

Campus de Ourense
Del 22/06/2021 al 28/06/2021
Campus de Pontevedra    
Del 03/03/2021 al 08/03/2021
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Del 01/09/2021 al 09/09/2021
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación e Taller de Valadares
Del 01/09/2021 al 09/09/2021
Escola de Enxeñaría Industrial, Edificio Fundición e CINTEX (MTI)
Do 17/09/2021 ao 24/09/2021
Edificio Ciencias Experimentais
Del 08/10/2021 al 15/10/2021
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Do 06/07/2021 ao 12/07/2021
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Del 23/02/21 al 01/03/21
Facultade de Filoloxía e Tradución e Unidade de Xardinería
Do 06/07/2021 ao 12/07/2021
CACTI, CINBIO, Torre CACTI
Del 02/11/21 al 09/11/21
Biblioteca Central
Do 06/07/2021 ao 12/07/2021
Edificio Exeria, Edificio Ernestina Otero, Edificio Miralles, Área de Transporte e Distribución, Área de Benestar e Saúde.
Del 23/02/2021 al 01/03/2021
Edifico Filomena Dato
Del 02/11/21 al 09/11/21
Centros de Torrecedeira e ECIMAT
Del 10/03/2021 al 15/03/2021

En caso de urgencia, si el accidente es grave, acuda al centro sanitario más próximo. En cuanto le sea posible comunique la situación al Servicio de Prevención de la Universidad cumplimentando el formulario DRPRL-07-01.

En el resto de los casos:

 • El personal trabajador acogido al Régimen General de la Seguridad Social deberá acudir al centro asistencial más próximo de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Fremap, proveídos del DNI y del volante de solicitud de asistencia cubierto, disponible, también, en las conserjerías de los centros.
 • El personal que esté acogido a Muface deberá acudir al centro hospitalario que le corresponda por su pertenencia al INSS o a la entidad médica libre que elija. Para la tramitación del accidente de trabajo, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Nóminas y Seguridad Social para que le tramiten el Parte de Accidente en Acto de Servicio.

Descargando y enviando al SPRL debidamente cubierto el formulario de solicitud de botiquines de urgencia, o el formulario de reposición de botiquines de urgencia, según el caso.

La Universidade de Vigo gestiona la prevención de riesgos mediante la modalidad organizativa del servicio de prevención propio y servicio de prevención ajeno.
El servicio de prevención propio asesora la Universidad, al personal trabajador, o quien lo represente y al Comité de Seguridad y Salud. Este servicio desarrolla las especialidades de ergonomía y psicosociología aplicada y seguridad en el trabajo.
El servicio de prevención ajeno, que la Universidade de Vigo ha concertado con la sociedad de prevención Norprevención, completa la actividad preventiva desarrollando las especialidades de higiene industrial y medicina del trabajo.

Todos las trabajadores y trabajadoras tienen derecho a:

 • Una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral.
 • Recibir información sobre los riesgos existentes.  
 • Participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, a través de quien los represente legalmente, y a ser consultados/as.  
 • Recibir formación específica en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
 • La vigilancia específica y periódica de su estado de salud.
 • Disponer de equipos de trabajo adecuados a las tareas que deben realizar.  
 • Que les faciliten los equipos de protección individual necesarios para desempeñar sus funciones.

Las trabajadoras y trabajadores deben:

 • Velar por su propia seguridad y la de las personas trabajadoras que puedan verse afectadas por su trabajo.  
 • Usar adecuadamente las máquinas, herramientas, equipos etc.
 • Utilizar y conservar correctamente los equipos de protección individual que la Universidad les facilite.  
 • No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes en los medios de trabajo.
 • Informar de las situaciones de riesgo para la seguridad y salud del personal trabajador.  
 • Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.  
 • Cooperar con la Universidad para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras que no entrañen riesgos para la salud de las personas trabajadoras.

Se queres facer algunha consulta co SPRL, podes contactar en

Servizo de Prevención de Riscos Laborais
Edificio Filomena Dato, pranta baixa
Campus Universitario. 36310 Vigo

+34 986 814 088 e en sprlformacionesaude@uvigo.es