PIUNE

Attention to diversity

This content is currently not available in English

Calquera persoa, independentemente da súa nacionalidade, relixión, orientación sexual, xénero, capacidade funcional ou situación socioeconómica, é benvida na Universidade de Vigo.

Para que todas as persoas poidan desenvolver a súa vida universitaria de xeito pleno, a Universidade de Vigo pon en marcha as seguintes medidas a través da súa Unidade de Atención á Diversidade e apoio polo gabinete psicopedagóxico:

  • Velar polos dereitos do alumnado e persoal con necesidades físicas, comunicativas, educativas, sociais e laborais especiais ou minorizadas polas tendencias maioritarias da sociedade. Estas necesidades poden proceder da discapacidade ou da vulnerabilidade particular a procesos de discriminación asociados a orixe étnico-cultural, usos lingüísticos, xénero, orientación sexual, situación socioeconómica desfavorecida etc.
  • Facilitar o acceso á universidade do alumnado e persoal con necesidades específicas ou especiais, así como optimizar a súa posterior integración na vida universitaria para potenciar a participación en igualdade de condicións fronte á poboación universitaria maioritaria e á sociedade en xeral.
  • Favorecer non só a integración senón a autonomía das persoas da comunidade universitaria con necesidades especiais. Isto implica emprender un amplo conxunto de actuacións para fomentar, de maneira simultánea, a cooperación e a máxima autonomía persoal posible na toma de decisións, nos desprazamentos, na adquisición de información e no desenvolvemento dos coñecementos. Así mesmo, implica colaborar na promoción da vida independente das persoas con discapacidade.
  • Difundir información entre todos os sectores da comunidade universitaria sobre a situación das persoas con necesidades especiais, para sensibilizar e fortalecer valores, actitudes e comportamentos non discriminatorios.
  • Asesorar nas posibles adaptacións pedagóxicas, arquitectónicas e comunicativas necesarias para afianzar a igualdade de oportunidades nos procesos de adquisición e desenvolvemento dos coñecementos e tarefas tanto académicas como laborais na universidade.
  • Axilizar o proceso de eliminación progresiva das barreiras arquitectónicas e comunicativas existentes en todos os campus e instalacións da universidade.
  • Formar en temas relacionados coa diversidade e coa integración social.

Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es