Undergraduates registration

 

 

Universidade de Vigo undergraduate studies 2021/2022
 

Registration for the first time

Once you are admitted to start studying a degree at the Universidade de Vigo, you should check the registration deadlines and do the paperwork at the following link:

Registration

 

Continuing your studies

If you continue your studies at the Universidade de Vigo, you will have to do the paperwork through your virtual secretary's office 

Registration

 

O estudantado con tipo de matrícula ordinaria que inicie ou continúe estudos, completará a matrícula para o curso académico completo xa que non existe, para este colectivo, a posibilidade matricularse por cuadrimestres. O resto de estudantes a fará de acordo co establecido no seu contrato de estudos ou segundo a opción elixida para realizar os RFC.

A matrícula entenderase feita sen prexuízo das posibles incompatibilidades cos horarios de clases e exames determinados polos centros para cada titulación, de acordo coas necesidades dos seus programas de estudo e estará condicionada pola ordenación temporal dos estudos, prelacións, requisitos e aquelas obrigas académicas establecidas no correspondente plan de estudos.

Os prazos e horarios de matrícula para primeiro por primeira vez serán os establecidos pola CiUG. Os restantes prazos de matrícula e de modificación establecidos pola Universidade de Vigo a través da secretaría virtual, rematan ás 23:59 horas do último día de prazo.

A presentación de solicitudes relacionadas coa matrícula (anulación total, cambio no réxime de permanencia, simultaneidade de estudos oficiais) é en sede electrónica para o que é necesario posuír algún medio válido de identificación electrónica. Cando o procedemento así o indique na sede electrónica, ademais do formulario específico que corresponda, nalgúns casos haberá que cumprimentar unha SXER- instancia xenérica (estudantes). Nestes casos o formulario específico hai que descargalo no dispositivo no que se estea a realizar o trámite para logo subilo á sede xunto coa SXER.

Para que o colectivo de estudantes poida formalizar a matrícula non poderá estar nalgunha das seguintes situacións: 

 • Pretender matricularse en primeiro curso por primeira vez sen ter concedida unha admisión.
 • Pretender continuar os seus estudos matriculándose en materias de cursos totalmente extinguidos.
 • Pretender matricularse en materias nun plan en proceso de implantación o curso ao que pertencen non está implantado.

Dende o momento da formalización da matrícula esta ten a consideranción de activa o que outorga plenos dereitos e non cambiará se está entregada a documentación e/ou aboados os prezos públicos.

O exercicio do dereito de matrícula establecido non obrigará á modificación do réxime de horarios xerais ou datas de exames determinados en cada centro, de acordo coas necesidades da súa planificación.

A obriga ao pagamento dos prezos públicos nace no momento da formalización da matrícula, e este prazo estará indicado na folla de liquidación xerada na secretaría virtual.

Ao realizar a matrícula a aplicación informática mostra, en formato PDF, información importante relativa á entrega de documentación, polo que, quen se matricule dáse por notificado para estes efectos. Só será necesario presentar documentación adicional en poucos casos, recoméndase leer esta información dado que no mes de decembro as matrículas nas que non estea presentada en prazo, pasarán de activa a arquivada, o que supón a limitación de dereitos tales como o acceso á secretaría virtual, a expedición de certificacións e títulos, a tramitación de solicitudes de matrícula fóra de prazo, anulación e modificación de matrícula, traslados, formalización de matrículas en cursos posteriores ou calquera outro relacionado co expediente. Emendado o motivo que deu lugar a esa situación haberá que solicitar que se active de novo.

Os centros, que teñan titulacións nas que se esixa unha acreditación ou certificación válida dun nivel de competencia en lingua inglesa para a obtención do título de graduada ou graduado, reflictirán na aplicación informática a situación. Lémbrase que, quen non a teña no momento de acceder á titulación poderá obtela mentras cursa o grao tendo en conta que, a data límite para a súa xustificación será a da presentación da solicitude de defensa do TFG.

Quen teña algún tipo de discapacidade aportará o formulario do Servizo de Extensión Universitaria co fin de dispoñer dos datos para dar apoio e facilitar os servizos e recursos específicos.

Non será necesario reclamar documentación por escrito nin notificar cambios no estado das matrículas por esta falta, sendo suficiente notificación para estes efectos a información que figura nesta convocatoria e na información dispoñible na secretaría virtual. As unidades administrativas poderán requirir documentación se precisan verificar os datos persoais ou académicos no seu poder.

O feito de non aboar os prezos públicos de obrigado pagamento ou de non presentar  documentación, suporá a non admisión a trámite de peticións tales como a anulación total ou a modificación da matrícula e, en ningún caso constitúe unha causa para conceder anulación de matrícula de oficio ou a solicitude da persoa interesada.

As unidades administrativas dos centros comprobarán que o alumnado está matriculado do mínimo esixido, que non supera o límite de créditos permitidos para cada caso, as posibles incompatibilidades e impedimentos de matrícula, a situación do alumnado adaptado e a do alumnado que realizou recoñecementos de créditos tendo en conta que estes non computarán aos efectos do mínimo e máximo requirido para a matrícula. No caso de detectarse algún tipo de incompatibilidade ou incumprimento da normativa, comunicaráselle á persoa afectada co fin de emendar dita anomalía, iniciando o proceso para regularizar a situación e comunicándollo á persoa interesada. De non obter resposta, a unidade administrativa rectificará de oficio e notificará o resultado á persoa interesada ou, nos casos que proceda, incoará de oficio a proposta de anulación total de matrícula ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao.

2.1.1 Na secretaría virtual

Para acceder á secretaría virtual haberá que identificarse mediante calquera dos medios de identificación electrónicos válidos. Ao alumnado de novo ingreso, o NIU, xeraráselle automaticamente ao finalizar a matrícula. Quen non lembre os datos de acceso poderá recuperalos aquí.

Formalizará a matrícula o alumnado admitido polos procedementos 1.1 e 1.7, o que desexe continuar os mesmos estudos matriculados en cursos anteriores e o que elixa cambiarse de plan de estudos tal como establece o apartado 1.5.

Dende a secretaría virtual ademais terase acceso ao expediente académico e ao estado dos pagamentos dos prezos públicos e, se así o desexa, poderase aboar a través da banca electrónica as liquidacións pendentes de pago que non estean caducadas. Poderase seleccionar por orde de preferencia materias optativas (cando un plan de estudos así o estableza), modificar a matrícula segundo o establecido no apartado 2.2 e, quen teña iniciado unha titulación oficial extinta ou en proceso de extinción, poderá realizar a adaptación a un novo plan de estudos.

É obriga do alumnado obter e manter a súa conta de correo institucional @alumnado.uvigo.gal activa, actualizar o seu número de teléfono móbil e os datos de contacto en cumprimento do principio de exactitude do Regulamento Europeo de protección de datos de cara ás posibles comunicacións e notificacións electrónicas obrigatorias. 

Na UVigo non existe o trámite de reserva de praza polo que a matrícula quedará formalizada dende o momento no que se complete o proceso e se xere a folla de liquidación na secretaría virtual, aínda que non se entregue a documentación e/ou que os prezos públicos non sexan aboados e/ou non se faga uso das actividades académicas. Unha vez realizado este procedemento só se poderá reverter cunha resolución favorable de anulación total que dependerá de varios condicionantes.

2.1.2 Presencial nas unidades administrativas dos centros de estudo

Aconséllase solicitar cita previa para facer trámites de forma presencial.

2.1.2.1 Persoas admitidas polos procedementos 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9 e 1.10

Quen posúa unha resolución favorable de admisión por calquera destes procedementos formalizará a matrícula no prazo ordinario de matrícula.

2.1.2.2 Persoas admitidas polo procedemento 1.11

Quen sexa admitido por esta vía formalizará a matrícula cando se lle ofreza a praza solicitada.

2.1.2.3    Persoas admitidas polo procedemento 1.8

As opcións de matrícula para realizar RFC son, proba de aptitude, período de prácticas, proxecto ou traballo e, asistencia a cursos tutelados.

Cando a resolución permita matricularse en máis dunha opción, será a persoa interesada a que opte libremente entre as posibilidades ofertadas polo centro de estudos. A matrícula formalizarase cumprimentando seguindo o procedemento establecido na sede electrónica en función da opción elixida.

Quen non superase os complementos formativos en cursos anteriores poderá volver a matricularse sempre que o faga dentro do prazo outorgado na resolución. A opción elixida nun curso poderá modificarse nos seguintes, aínda que isto non afectará en ningún caso, o prazo máximo de seis anos en que debe producirse a superación dos RFC, de acordo co artigo 16.5 do Real Decreto 967/2014, de 21 de novembro.

2.1.2.4 Estudantado propio con contrato de intercambio no curso anterior que non teña as cualificacións no expediente no prazo ordinario de matrícula

O alumnado propio con contrato de intercambio noutras universidades nacionais ou estranxeiras no curso anterior ao actual que estea pendente das súas cualificacións matricularase no momento no que conste a recepción das mesmas no seu centro de estudos sen necesidade de resolución previa. Nestes casos, non se poderá optar á avaliación de fin de carreira se a matrícula se realiza despois da data de xeración destas actas.

2.1.2.5 Alumnado de mobilidade admitido polo proccedemento 1.12

A matrícula formalizarase no centro de estudos, no prazo establecido no apartado P.9, segundo o contrato de estudos correspondente.

2.1.3 A non formalización da matrícula en prazo

O alumnado con admisións polos procedementos 1.1, 1.3, 1.6 e 1.7 que non se matriculara no seu chamamento perde o dereito a facelo con posterioridade. Quen fora admitido polo procedemento 1.1 deberá dirixirse á CiUG para realizar calquera reclamación. Quen fora admitido polos procedementos 1.3, 1.6 e 1.7 deberá dirixirse directamento ao centro de estudos correspondente onde valorarán cada situación en funcións das súas posibilidades, das prazas non cubertas e das listaxes de agarda e do tempo transcorrido dende o inicio do curso.

O alumnado das modalidades de continuación de estudos e curso ponte: continuación que non se matriculara en prazo, se desexa matricularse de forma extemporánea, deberá facer a petición a través da secretaría virtual no apartado “Matrícula – opción: solicitudes”. Quen teña o expediente arquivado non poderá acceder á mesma e deberá emendar a situación para iniciar este procedemento

Estas peticións tramitaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao que para axilizar o proceso, a quen se lle poda conceder praza informaráselle dende o correo soporte.grao@uvigo.es, ao enderezo electrónico facilitado pola persoa interesada na secretaría virtual, dos pasos a seguir para a formalización da matrícula.

Non se resolverán favorablemente as solicitudes de matrícula fóra de prazo por,

 • Non ter emendado o motivo que deu lugar ao arquivo do expediente.
 • Estar iniciado o proceso de xeración de actas de avaliación.
 • Solicitar matrícula nun curso anterior ou nalgunha titulación ou curso extinguido.
 • Ter o expediente trasladado a outra universidade ou titulación.
 • Ter matrícula formalizada nese mesmo curso académico noutra titulación.
 • Non ter concedida a admisión para esa titulación.
 • Ter finalizados os estudos para esa mesma titulación excepto nos casos que existan mencións, intensificacións ou similares.
 • Incorrer nalgún dos supostos establecidos nas normas de xestión académica, na normativa de permanencia, en resolucións, instrucións aclaratorias, nos plans de estudo e/ou sentencia xudicial ou aplicación dunha sanción disciplinaria.

A matrícula extemporánea pode supoñer a incorporación con posterioridade ao inicio de actividades xa programadas, polo que, quen se matricule nestas circunstancias é coñecedor de que dita formalización non xera o dereito a repetir as xa realizadas, a excluílas da avaliación, nin a ser avaliado en datas distintas das previstas.

2.1.4 Cambios no réxime de permanencia

Cando concorran circunstancias debidamente xustificadas como as indicadas no artigo 3 da normativa de permanencia e progreso, o alumnado con tipo de matrícula ordinaria poderá solicitar, no momento de matricularse e a través da sede electrónica, o cambio de dedicación de tempo completo a tempo parcial.

As solicitudes presentaranse en sede electrónica, dirixidas ao órgano de dirección do centro de adscrición da titulación. Serán resoltas polos órganos responsables da organización e do desenvolvemento dos estudos do centros. 

A resolución favorable permitirá, no prazo que esta indique, axustar os créditos na matrícula para ese curso académico.

Se a resolución é desfavorable poderase solicitar anulación total de matrícula no prazo establecido. Se a data da notificación da resolución desfavorable impide solicitar a anulación nese prazo, só poderá concedérselle excepcionalmente a anulación total a quen presentara a solicitude de cambio de dedicación non máis tarde dos cinco días hábiles seguintes á formalización da matrícula.

Transcorridos os prazos sen axustar os créditos ou sen solicitar anulación, a matrícula considerarase a todos os efectos como a tempo completo. Aceptado e tramitado no expediente académico o cambio a tempo parcial, esta modificación non se revertirá durante o curso académico aínda que varíe ou deixe de existir a situación inicial que xerou o dereito á modificación da dedicación.

Os recursos interpostos a estas resolucións dirixiranse á Comisión de Permanencia e Progreso da UVigo.

De xeito xeral, enténdese por modificación de matrícula a ampliación, a eliminación e a substitución dunhas materias por outras.

As unidades administrativas dos centros poderán modificar a matrícula por situacións derivadas dos procesos de recoñecemento de créditos, de cambios na dedicación, modificacións nos contratos de programas de intercambio de mobilidade e do procedemento de revisión do expediente. Estas modificacións faranse segundo o indicado na resolución correspondente ou segundo o establecido nesta convocatoria.

2.2.1 Impedimentos para realizar modificacións

Non poderá realizar modificacións de matrícula,

 • Quen sexa estudante na modalidade de primeira matrícula, agás que por que se lle recoñezan materias se lle cambie á modalidade de continuación de estudos ou por que se teña concedida a dedicación a tempo parcial. Neste último caso só poderán modificar materias dese curso e unicamente no prazo indicado na resolución que autoriza axustar os créditos na matrícula.
 • Quen teña restrinxido o acceso á secretaría virtual ou a matrícula arquivada.

2.2.2 Períodos de ampliación, eliminación e substitución dunhas materias por outras 

As modificacións, que estarán sometidas ás limitacións e impedimentos que se establecen nesta convocatoria de matrícula, nos plans ou programas de estudo, nas normas de xestión académica, na normativa de permanencia e no calendario académico e, faranse nos períodos indicados a continuación:

2.2.2.1 Primeiro período

Poderase modificar a matrícula en calquera materia.

2.2.2.2 Segundo período

Poderase modificar a matrícula só de materias do segundo cuadrimestre.

2.2.3 Solicitudes de modificación de matrícula presentadas fóra dos prazos establecidos

Estas solicitudes tramitaranse nas unidades administrativas dos centros e serán desestimadas por extemporáneas por delegación reitoral polo órgano de dirección do centro, agás nos seguintes casos:

 • Cando por ter realizado simultaneamente cos estudos, calquera das actividades recollidas no artigo 4 do regulamento de recoñecemento de créditos aprobado polo Consello de Goberno de 10/10/2016 ou as prácticas extracurriculares e estas se recoñezan ao longo do curso académico, será susceptible de anulación a materia optativa non necesaria para rematar os estudos, sempre que, quen o solicite estea matriculado en 4º curso incluíndo o TFG, a materia a anular non estea cualificada, non se incumpra a normativa de permanencia e, no caso das prácticas extracurriculares, que a solicitude se presente nos 15 días seguintes ao da concesión do recoñecemento.(verificar esto para los deportistas de alto nivel)
 • Cando por cambios nos acordos académicos ou contratos de intercambio de mobilidade se solicite a modificación da matrícula nos 15 días seguintes ao da variación do contrato. Este só poderá modificarse durante o primeiro mes do inicio do cuadrimestre de estancia na universidade de destino.

Os recursos interpostos contra as resolucións desestimadas por extemporáneas serán remitidos ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao. Poderán resolverse favorablemente e de xeito excepcional cando se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, sempre que non se solicite dar de baixa algunha materia na que concorrera a algunha proba de avaliación nese cuadrimestre e sempre que non se solicite a matrícula nunha materia con posterioridade á data de xeración das actas de cualificación. A valoración de cada caso farase oída a vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e a Secretaría Xeral.

A anulación total de matrícula é o procedemento administrativo que supón a baixa de todas as materias matriculadas para o curso académico que se solicita. Tramitarase no Servizo de Xestión de Estudos de Grao e será resolto polo reitor. 

A petición iniciarase en sede electrónica pola persoa interesada polo que é necesario posuír algún medio válido de identificación electrónica. Deberase estar pendente do enderezo electrónico facilitado dado que será o medio de comunicación utilizado para o trámite. De non recibir comunicación algunha recoméndase poñerse en contacto directamente co servizo responsable a través do enderezo electrónico soporte.grao@uvigo.es á maior brevidade posible.

Nalgúns casos, como os establecidos no apartado 2.3.2.3 desta norma, será incoada de oficio.  É importante ter en conta que o feito de non aboar os prezos públicos de obrigado pagamento e/ou a non asistencia ás actividades académicas non implica a anulación automática da matrícula. 

2.3.1 Impedimentos para a concesión da anulación de matrícula

2.3.1.1 Non procederá en ningún caso a anulación total cando:

 • xa fose avaliado no período establecido no calendario académico
 • se solicite a anulación da matrícula dun curso anterior ao actual
 • se realizara a matrícula de RFC nas modalidades de proba de aptitude, período de prácticas ou realización dun proxecto ou traballo

Naqueles casos incoados de oficio ou nos que se xustifique unha circunstancia sobrevida moi grave, e non proceda conceder a anulación total de matrícula debido a que a persoa xa fose avaliada ao longo do curso, no Servizo de Xestión de Estudos de Grao valoraranse as circunstancias, os prazos, a situación persoal, etc., para dar de baixa materias previa comprobación das actas de avaliación. A resolución farase tendo en conta a normativa de permanencia, o cambio na dedicación de matrícula e as posibles excepcionalidades para cada caso, oída a vicerreitoría con competencia en materia de estudantes e a Secretaría Xeral da universidade

2.3.1.2 Non procederá a anulación total, salvo que se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso, cando:

 • se autorizase a matrícula fóra dos prazos establecidos para cada caso.
 • se xa se concedera unha anulación total nese mesmo curso ou dúas nos tres últimos.

2.3.2 Tramitación das solicitudes

A notificación electrónica realizarase por comparencencia en sede electrónica polo que é imprescindible que se indique no apartado da solicitude de medios de aviso de notificación o telefóno e/ou enderezo electrónico válidos.

As peticións tramitaranse da seguinte forma: 

    2.3.2.1. Peticións en prazo

Recibida unha solicitude comprobarase se están aboados ou non os importes de obrigado pagamento establecidos no decreto de prezos públicos da Xunta de Galicia.  

No primeiro caso, é dicir cando os importes de obrigado pagamento consten como aboados, resolverase favorablemente a petición e farase efectiva a anulación total de matrícula na aplicación informática. Neste momento a matrícula pasará de estado activa a anulada.

No segundo caso, é dicir cando eses importes non estean aboados, xerarase unha nova folla de liquidación cos importes de obrigado pagamento á vez que se resolverá favorablemente de xeito condicionado ao pago no prazo indicado na folla de liquidación. Vencido ese prazo poden ocorrer dúas situación:

 • Se o pago foi aboado en prazo, farase efectiva a anulación total na aplicación informática, pasando a matrícula de estado activa a anulada.
 • Se o pago non foi aboado en prazo, entenderase que a persoa interesada desiste da petición inicial e desexa permanecer matriculada, arquivándose sen mais trámite a petición e seguira a matrícula en estado activa.

A tramitación, dependendo da data na que se faga a solicitude, poderá demorarse atendendo aos períodos de rexistro na aplicación informática das cualificacións nas actas xa que, unha vez xeradas, é necesaria a previa verificación de que non se concorrera a exames antes de poder resolver.

2.3.2.2 Das peticións extemporáneas

A petición farase mediante unha SXER na sede electrónica. De xeito xeral estas serán desestimadas por extemporáneas. Só cando se acredite algunha das circunstancias relacionadas a continuación e non se estea nalgún dos casos indicados no apartado 2.3.1.1 poderán ser resoltas favorablemente as solicitudes presentadas fóra de prazo:

 1. se xustifique unha matrícula noutra titulación universitaria oficial española ou nun ciclo formativo de grao superior de formación profesional no mesmo curso académico aínda que, isto non será de aplicación cando se comprobe que esa matrícula formalizouse con posterioridade á data da solicitude de anulación.
 2. se xustifique unha circunstancia sobrevida grave ocorrida unha vez iniciado o curso. Estas situacións (accidentes, enfermidades u outras que impidan continuar os estudos) estudaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao que valorará as particularidades de cada caso.
 3. se quen obtivese a praza polo proceso convocado pola CiUG e solicitara o recoñecemento de créditos en prazo e recibise a notificación da resolución con posterioridade ao remate do prazo de solicitude de anulación de matrícula establecido. Nesta situación poderá concedérselle excepcionalmente cando se presente a solicitude de anulación nos dez días naturais seguintes á notificación da resolución de recoñecemento de créditos.
 4. se é consecuencia dunha recolocación da CiUG nunha praza solicitada en maior preferencia dunha titulación pechada antes de que a persoa interesada tivera que matricularse na titulación para a que solicita a anulación. Comprobarase que non se trata dun cambio de opinión e que se fixo o procedemento de confirmación de interese en permanecer nas listaxes da CiUG ata o peche correspondente.

Nestes casos haberá que descargar o formulario no dispositivo no que se estea a realizar o trámite para logo subilo xunto coa documentación xustificativa para que se poida considerar ao ditar a resolución. De non acreditar ningunha das situacións relacionadas resolverase desestimar a solicitude por extemporánea.

O feito de conceder a anulación de matrícula cando se solicita fóra de prazo non eximirá en todos os casos da obriga do pagamento dos prezos públicos adquirida no momento da súa formalización e, salvo que o decreto de prezos públicos da Xunta de Galicia estableza outra cousa, resolverase da seguinte maneira:

Na circunstancia 4) eximirase da abriga de pagamento.

Na circunstancia 1) eximirase da obriga de pagamento de tarxeta universitaria e o importe dos créditos do primeiro e segundo cuadrimestre sempre que se demostre que:

 • a data da solicitude de admisión na outra titulación é anterior á data de matrícula na UVigo.
 • a data da resolución de admisión ou da matrícula na outra titulación é posterior á da matrícula na Universidade de Vigo.
 • non transcorreron máis de 15 días naturais dende a matrícula na outra titulación ata a presentación da solicitude de anulación total na Universidade de Vigo.

Cando non se demostre o anterior e na circunstancia 2), procederase do seguinte xeito:

 • para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas durante o primeiro cuadrimestre, aboarase o importe deste, mais as tarefas administrativas
 • para situacións ocorridas ou solicitudes presentadas unha vez iniciado o segundo cuadrimestre, procederá o pago completo da matrícula.

Na circunstacia 3) eximirase da obriga de pagamento de tarxeta universitaria e o importe dos créditos do primeiro e segundo cuadrimestre.

Ademais nestas peticións extemporáneas, a quen indicase a bonificación por matrícula de honra, a condición de solicitante de bolsa ou axuda ao estudo con cargo aos orzamentos xerais do Estado, da Xunta de Galicia e/ou da Universidade de Vigo ou, calquera outra exención que non proceda aplicar ou compensar como consecuencia dunha anulación total de matrícula, cancelaráselle a tramitación da bonificación, axuda ou exención e requiriráselle o pagamento do importe que corresponda, con anterioridade á resolución da solicitude.

2.3.2.3  Anulación incoada de oficio

Incoarase de oficio o procedemento de anulación cando se comprobe que non se cumpre algún dos regulamentos ou normativa aprobada polo Consello de Goberno que rexen na Universidade de Vigo e, a quen obtivera a praza de detectarse un erro material, de feito e/ou aritmético na asignación de dita praza.

Ademais anularáselle a matrícula en calquera momento ao longo do curso académico, a quen cause baixa no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín cando previo informe do órgano de dirección do centro. Para situación extemporáneas procederase segundo o indicado no apartado 2.3.2.2 para a circunstancia 2).

 

O alumnado que estea matriculado nas modalidades de continuación de estudos ou curso ponte: continuación, para cursar, no mesmo curso académico, máis dunha titulación universitaria oficial, terá que ter concedida a simultaneidade previamente á formalización da segunda matrícula. Non se concederá simultaneidade de estudos ao alumnado nas modalidades de primeria matrícula ou curso ponte: inicio.

As solicitudes faranse segundo o procedemento establecido en sede electrónica. Tramitaranse no Servizo de Xestión de Estudos de Grao e resolveranse consonte ao disposto na orde ministerial do 28 de setembro de 1984 (BOE do 9 de outubro), e na normativa de simultaneidade de estudos da UVigo aprobada en Consello de Goberno de 19 de xullo de 2017.

Para que se poida conceder simultaneidade, ademais de non superar entre as dúas titulacións o máximo de créditos establecidos na citada normativa, haberá que esperar a que na titulación solicitada resulten prazas sen cubrir ao remate do procedemento de admisión correspondente, é dicir, no proceso convocado pola CiUG (apartado 1.1 da norma primeira) ou nos cursos ponte (apartado 1.7 da norma primeira).

Para que o estudantado figure nas actas de avaliación no momento da súa xeración, será necesario ter formalizada a matrícula nas correspondentes materias. Só quen figure na acta de avaliación terá dereito a ser cualificado, e non poderá incluirse nela a ningunha persoa que non estea matriculada na materia. En ningún caso se autorizará a matrícula con posterioridade á data de xeración da acta polo feito de asistir a clase e/ou concorrer ás probas de avaliación xa que isto non dá dereito de inclusión.

Establécese unha única cualificación por curso académico, se ben haberá dúas oportunidades de avaliación conforme ao calendario académico aprobado polo Consello de Goberno.

A matrícula dará dereito a concorrer ás probas de avaliación de acordo cos calendarios fixados polos centros. Este dereito quedará limitado polas incompatibilidades académicas que establezan os plans de estudo, polas programacións académicas de conformidade coa normativa aplicable ou por algún impedimento regulado na normativa de permanencia ou nas memorias de verificación.

3.1.1 Avaliación de fin de carreira

Poderá ser avaliado de fin de carreira o alumnado con tipo de matrícula ordinaria que cumpra os requisitos sinalados a continuación no prazo de matrícula:

 • que resten como máximo 24 créditos xa matriculados e avaliados en cursos anteriores. Neste cómputo non se terán en conta os créditos do TFG que poderá matricularse por primeira vez.
 • que para a defensa do TFG se poida garantir o mínimo de dedicación necesaria para a súa preparación tendo en conta que, cada ECTS supón 25 horas de traballo, cómpre que dende a data de inicio do curso académico ata a data de defensa do TFG transcorran un mínimo de 4 semanas para un TFG de 6 créditos (6 ECTS=150 horas=4 semanas) e de 8 semanas para un TFG de 12 (12 ECTS=300 horas=8 semanas). 
 • os centros verificarán que se cumpran os requisitos para autorizar a presentación e defensa do TFG e establecerán os procedementos de depósito e de celebración das defensas dos traballos de fin de grao dentro dos límites do calendario académico oficial.

Quen non se presente poderá concorrer á avaliación ordinaria e á extraordinaria. No caso de presentarse ás probas e non superar algunha materia, deberá escoller unha delas.

3.1.2 Avaliación ordinaria

Realizarase ao remate de cada cuadrimestre.

3.1.3 Avaliación extraordinaria

Realizarase no período indicado no calendario académico.

No referente a este procedemento os centros aplicarán o regulado nos artigos 13, 14, 15 e 16 do Capítulo III da Orde ECD/2654/2015, de 3 de decembro na que se ditan  normas de desenvolvemento e aplicación do RD 967/2014 de 21 de novembro.

Trala avaliación dos RFC os centros publicarán unha relación nominal coas cualificacións das persoas aptas, non aptas e non presentadas. Quen o desexe formulará reclamacións segundo o procedemento establecido no regulamento de estudantes para a impugnación das cualificacións. Pasado o prazo de reclamación, as actas orixinais remitiranse ao Servizo de Xestión de Estudos de Grao xunto coa copia da resolución ditada polo ministerio. Naqueles casos nos que se produza unha adaptación dos RFC dun plan extinguido á nova estrutura de graos, o centro fará constar dita circunstancia.

Será o Servizo de Xestión de Estudos de Grao quen remita á persoa interesada unha certificación cos resultados obtidos ata ese momento.

 Segundo a opción escollida na formalización da matrícula de RFC, o dereito de avaliación será como a continuación se determina:

3.2.1 Proba de aptitude

A matrícula dará dereito á realización de dúas probas de avaliación por curso académico que se efectuarán ao remate de cada cuadrimestre.

O tribunal cualificador estará constituído por cinco doutores ou doutoras que impartan ensinanzas nas materias incluídas na proba de aptitude.

3.2.2 Período de prácticas

As condicións de realización do período de prácticas serán establecidas por cada centro sendo a duración en horas equivalente ao número de créditos da materia (25 horas/crédito).

O seguimento e a valoración do período de prácticas serán realizados polo órgano que determine o centro. Nomearase un titor ou titora que será docente da universidade e deberá posuír a mesma formación de grao que a persoa titulada no estranxeiro. Ao final do período de prácticas terase que presentar ao titor ou titora unha memoria ou traballo.

3.2.3 Realización dun proxecto ou traballo

Deberá iniciarse e concluírse dentro do mesmo curso académico.

Desenvolverase baixo a tutela dun director ou directora que establecerá os obxectivos do mesmo e a liña de traballo. Poderá actuar como tal calquera docente da universidade.

3.2.4 Asistencia a cursos tutelados

A duración non será superior á dun curso académico.

O titor ou titora impartirá docencia no centro e avalará ao remate do curso unha memoria ou traballo que será avaliado pola comisión nomeada a tal efecto.

 

Further information:

Degree Studies Management Service
Exeria Building
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 607 | 986 813 609
soporte.grao@uvigo.gal