Matrícula graos

Matricularse por primeira vez

Unha vez que estás admitida ou admitido para iniciar estudos nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Para facer a matrícula

 

Continuar estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás a facer os trámites accedendo a túa secretaría virtual:

Continúo os meus estudos

 

Importante, debes ter en conta

 • Se por algunha circunstancia non podes facer a matrícula virtualmente terás que dirixirte, dentro do teu prazo de matrícula, á Secretaría de Alumnado da Facultade/Escola onde vas estudar.
 • No apartado de matrícula titulado EXENCIÓNS debes marcar todos os descontos aos que tes dereito segundo a túa situación. Se no momento da matrícula esqueciches marcalos, deberás dirixirte ao Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da UVigo que resolverá o caso segundo a normativa vixente.
 • Se no momento de facer a matrícula xa tes solicitada a bolsa do Ministerio de Educación ou do País Vasco ou tes intención de solicitala, terás que marcar a opción BOLSEIRO ou BOLSEIRA no apartado de exencións. Isto fará que se che paralice o pago da matrícula ata a resolución da bolsa ou ata que se comprobe que cumpres os requisitos necesarios para solicitala.
 • Rematada a matrícula terás que abonar o importe que che corresponda e entregar, no prazo indicado na convocatoria, unha serie de documentación. Que non pagues ou non entregues esta documentación NON IMPLICARÁ que se che anule a matrícula, senón que dará lugar á suspensión temporal dos dereitos como estudantes e ao arquivo da matrícula (isto non afectará ao réxime de permanencia nin impedirá concorrer ás probas de avaliación). Ademáis suporá o abono dunha penalización.
 • Normativa de permanencia
 • Acreditación de nivel de competencia en lingua inglesa, se lle esixe, a partir do curso 2018/2019, ao alumnado que acceda por primeira vez aos graos de:
   
  • Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
  • Enxeñaría en Organización Industrial
  • Enxeñaría en Química Industrial
  • Enxeñaría en Tecnoloxías Industrias
  • Enxeñaría Eléctrica
  • Enxeñaría Mecánica
  • Enxeñaría Biomédica

   Se non tes este nivel de competencia cando accedes a titulación, poderás obtelo mentres cursas o grao. A data límite para a súa xustificación será a da presentación da solicitude de defensa do TFG.
Certificados recoñecidos por ACLES - Idioma Inglés (PDF)12.53 KB

 

Lugares de tramitación

Lugares para a realización de trámites e de presentación de solicitudes e documentación:

 

 • Vía telemática (só para solicitar matrícula fóra de prazo e anulación total de matrícula)

  Na secretaría virtual: Para acceder disporase dun NIU. Ao alumnado de novo ingreso xeraráselle automaticamente ao finalizar a matrícula. Podes recuperar os teus datos de acceso na secretaría, na URL https://secretaria.uvigo.gal
  Quen por unha circunstancia excepcional, non poida realizar algún dos trámites indicados na convocatoria pola secretaría virtual, presentará unha instancia dirixida ao reitor ou reitora polos medios relacionados como presenciais na que deberá constar un correo electrónico e un teléfono de contacto. Da mesma forma o alumnado que non poida matricularse ou efectuar modificacións virtualmente, deberá dirixirse, nos períodos correspondentes, á unidade administrativa do seu centro de estudos.
 • Presencial

  Rexistro xeral do campus de Vigo (Xerencia e Servizos Centrais - Campus de Vigo)
  Rexistro Vigo (Edificio anexo Escola de Enxeñaría Industrial. Rúa de Torrecedeira, 86)
  Rexistro auxiliar do campus de Ourense (Edificio Administrativo - As Lagoas)
  Rexistro auxiliar do campus de Pontevedra (Escola Enxeñaría Forestal – A Xunqueira)
  Calquera outro previsto na Lei 39/2015 do 1 de outubro. A entrega de documentación pódese facer, ademais de nos lugares indicados no punto 2, directamente nas unidades administrativas correspondentes para cada caso, recomendando que quede constancia da entrega para evitar posibles reclamacións.

 

Traslado de expediente

Estudantes procedentes de bacharelato

Os estudantes que superaron a proba de acceso na Universidade de Vigo e desexen iniciar estudos noutra universidade, deberán solicitar traslado de expediente. A continuación, detállase o procedemento a seguir.

Todos aqueles estudantes que, cando solicitan o traslado, estean matriculados na Universidade de Vigo ou noutra universidade galega ou española, deberán anular a citada matrícula polo procedemento e dentro dos prazos establecidos por cada unha delas.

Na universidade de destino deberedes entregar unha copia do resgardo de taxas que se imprime da páxina da Universidade de Vigo e copia da solicitude asinada por ti.

 

Procedemento de solicitude traslado 

 • 1.º paso:
  • Entrar en https://matricula.uvigo.es e darse de alta na secretaría virtual do dstudante da Universidade de Vigo.
   • Unha vez rematada a alta, e sen sair da aplicación, picar no apartado "Autoliquidacións" da secretaría (menú da esquerda-Apartado taxas) e xerar as taxas de traslado de expediente ou de certificación de selectividade
   • Escoller a forma de pago (tarxeta ou efectivo). No caso de efectivo, o programa xerará un PDF, con varias páxinas, que haberá que imprimir e levar ao Banco indicado para facer o pago requirido
 • 2.º paso:
 • 3.º paso:
  • Enviar ao SIE (no caso de realizar a proba en Vigo) ou as Áreas de Servizos á Comunidade de Ourense (se a proba se realizou en Ourense) e de Pontevedra (no caso de realizar a proba en Pontevedra) a documentación requirida en cada caso:

 

Documentación precisa para realizar o traslado

 • Impreso solicitude asinado
 • Resgardo de pagamento das taxas de traslado (selado polo banco no caso de pago en efectivo)
 • Fotocopia do DNI
 • Fotocopia da carta de admisión ou matrícula da universidade de destino

 

Formas de presentación da documentación

 • Presencialmente:
  • SIE (Edificio Miralles. Campus das Lagoas-Marcosende sn, 36310. Vigo)
  • Área de Servizos á Comunidade (Edificio Administrativo. Campus das Lagoas. 32004 Ourense)
  • Área de Servizos á Comunidade (Escola de Enxeñaría Forestal. Campus da Xunqueira. Pontevedra)
 • A través dos rexistros xeral ou auxiliares da Universidade de Vigo 
 • Por correo postal, aos enderezos citados anteriormente
 • Por correo electrónico, ao campus correspondente:
  • Vigo: sie@uvigo.es
  • Ourense: asc-ou@uvigo.es
  • Pontevedra: asc-po@uvigo.es 

 

Estudantes que queren cambiar de grao

 • Para un grao da Universidade de Vigo

O estudantado matriculado nun grao na Universidade de Vigo que desexe trasladarse a outro grao na mesma universidade e que xa foi admitido, no momento de formalizar a matrícula apareceralles unha mensaxe de se desexa realizar o traslado de expediente para poder efectuar devandita matrícula.

 • Para un grao noutras universidades

O estudantado que foi admitido nun grao noutra universidade que non sexa a de Vigo, deberá solicitar o traslado de expediente na unidade administrativa da área de grao do centro no que estaba matriculado. Deberá presentar a carta de admisión e efectuar o pago dos prazos públicos na universidade de orixe.