Asociacións universitarias

As asociacións de estudantes na Universidade de Vigo son as que, constituídas de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/2002 de 22 de marzo e no regulamento de estudantes da Universidade de Vigo, se comprometan e impliquen na defensa dos bens culturais e universitarios en réxime de liberdade, autonomía, representatividade e auténtica participación dos seus asociados e asociadas, dentro do respecto ao ordenamento xurídico do Estado, da comunidade autónoma de Galicia e da Universidade de Vigo. A estrutura e o funcionamento interno das asociacións deberán ser democráticos e rexerse por uns estatutos aprobados polos órganos competentes.

Censo de asociacións estudantís universitarias

Na Universidade de Vigo existe un censo público no que deberán inscribirse as asociacións estudantís, de acordo co Regulamento de estudantes da Universidade de Vigo e coa lexislación vixente. Este censo deberá actualizarse anualmente, coa finalidade de establecer baremos obxectivos do grao de participación asociativa da comunidade universitaria e de cara á supervisión da concesión das diferentes axudas e á participación das asociacións en todo o referente á vida universitaria (órganos colexiados, convocatorias culturais...).

 

Poden solicitar a inclusión no censo oficial de asociacións estudantís da Universidade de Vigo as asociacións estudantís nas que a porcentaxe de membros estudantes da universidade sexa igual ou superior ao 50% do total de persoas asociadas.

A actualización dos datos no censo público de asocacións estudantís da Universidade de Vigo realizase anualmente antes do último día hábil do mes de novembro de cada ano e anteriormente se houbera algunha modificación na asociación estudantil (cambio dos membros da xunta directiva, modificación dos estatutos da asociación estudantil, modificación da denominación da asociación estudantil...).

Na seguinte ligazón podes consultar a convocatoria de inclusión ou actualización dos datos dunha asociación estudantil:

Convocatoria

Existen dous tipos de asociacións universitarias:

  • Asociación de ámbito xeral: dirixe a súa actividade ao conxunto da comunidade universitaria, ten asociados en diversos centros e unha actividade cultural e social que responde aos intereses de persoas e colectivos amplos.
  • Asociación de ámbito sectorial: que restrinxe as súas actuacións a actividades sectoriais ou a que só ten presenza nunha titulación ou nun ámbito reducido  (nun so centro ou un so tipo de actividades).

No seguinte enlace podes consultar o listado de asociacións universitarias en activo:

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo   
Sección de Extensión Universitaria
+34 986 813 626
extension@uvigo.gal

Campus de Ourense
Área de Servizos á Comunidade                 
+34 988 387 102 | 988 387 089
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra
Área de Servizos á Comunidade               
+34 986 801 949 | 986 801 955
asc-po@uvigo.gal