Vicerreitoría do Campus de Ourense

Esther de Blas Varela

María Esther de Blas
Vicerreitora

Doutora en Farmacia pola USC, é profesora da Universidade de Vigo desde a súa creación en 1990 e impartiu docencia nos tres campus desta universidade.

O seu currículo investigador abrangue diferentes aspectos relacionados co medio ambiente que se poden encadrar en tres liñas fundamentais: factores que regulan a dispoñibilidade de P no solo; degradación de solos por incendios forestais, erosión e hidrofobia; e xeoquímica de ecosistemas litorais en relación coa dinámica do metano. 

Ten participado en 19 proxectos de investigación e contratos con empresas ou administracións. O traballo realizado plasmouse en numerosas publicacións e participacións en congresos. Tamén colaborou na revisión de numerosos artigos científicos en revistas SCI, e na avaliación teses doutorais e proxectos de investigación locais, nacionais e estranxeiros.

No ámbito da xestión, desempeñou o cargo de directora delegada da E.U. de Enfermaría de Ourense. Foi secretaria do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo e membro electo polo sector de axudantes no claustro constituínte e Consello de Goberno, participando activamente nas comisións que elaboraron os primeiros estatutos da Universidade de Vigo.

 

 • Ana María Rodríguez Rodríguez
  Secretaria da Vicerreitoría
  +34 988 387 300
  vicou@uvigo.es
 • Enrique Barreiro Alonso
  Director do Campus da Auga
 • Javier Rodeiro Iglesias
  Director da Área de Infraestruturas do Campus de Ourense e CITI
 • Ana Mª Torrado Agrasar
  ​​​​​​Directora da Área de Dinamización Cultural e Educativa e Integración do Campus 

 • As de proxección, coordinación e representación da universidade no ámbito territorial do Campus de Ourense.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do Campus de Ourense.
 • As derivadas da descentralización administrativa no Campus de Ourense.
 • As relativas ao Campus de Ourense das áreas das outras vicerreitorías que se atopen descentralizadas.
 • As relacionadas coa planificación, a coordinación e a execución de políticas e accións relativas ao Campus da Auga, no marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus Campus de especialización.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións e coas empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e convenios relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relativas a empresas e a institucións, incluídas as cátedras de empresa e os cursos complementarios, e a sinatura de convenios de colaboración e os de cooperación educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relacionadas coas empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas no ámbito de influencia do Campus de Ourense-Campus da Auga.
 • As relativas á tramitación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional coma autonómico, así como contratos ao abeiro do artigo 83 da LOU, no ámbito de influencia do Campus de Ourense.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao Campus da Auga, en coordinación coas vicerreitorías de Planificación, Investigación e Transferencia.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do Campus da Auga, en coordinación coas vicerreitorías de Investigación e Transferencia.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

Campus As Lagoas s/n
32004 Ourense
+34 988 387 300
vicou@uvigo.es