Vicerreitoría do Campus de Ourense

Javier Rodríguez Rajo, vicerreitor do Campus de Ourense
 

Francisco Javier Rodríguez Rajo é catedrático da Área de Botánica da Universidade de Vigo.

Como investigador, forma parte do Grupo de Referencia Competitiva BV1 (Planta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos) da Universidade de Vigo. Conta con catro sexenios de investigación, un sexenio de transferencia e catro quinquenios de docencia. É autor de máis de 165 artigos en publicacións (115 en publicacións indexadas en JCR) e dirixiu 12 teses de doutoramento. Realizou estancias de investigación na Università degli Studi di Perugia, no Consiglio Nazionale delle Ricerche de Bolonia e na University of Poznan, entre outras institucións. Participou como investigador en numerosos proxectos europeos, estatais e autonómicos, e como investigador principal en moitos deles.

No campo da transferencia participou en numerosos contratos de I+D+i con empresas e administracións públicas como investigador principal. A súa liña de especialización é a investigación en temas relacionados coa aerobioloxía aplicada á saúde e á agricultura. Actualmente é o presidente da Asociación Española de Aerobioloxía (AEA) e membro do Comité Executivo da International Association for Aerobiology (IAA).  

En canto á xestión académica, foi director do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, vicedecano e decano da Facultade de Ciencias, director da Área de Desenvolvemento de Infraestruturas do campus de Ourense e coordinador do programa de doutoramento Auga, sustentabilidade e desenvolvemento do Campus Auga e do de Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria así como do Mestrado en ciencia e tecnoloxía agroalimentaria e ambiental.   

 • As de proxección, coordinación e representación da Universidade no ámbito territorial do campus de Ourense.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus de Ourense.
 • As derivadas da descentralización administrativa no campus de Ourense.
 • As relativas ao campus de Ourense das áreas das outras vicerreitorías que se encontren descentralizadas.
 • As relacionadas coa planificación, coordinación e execución de políticas e accións relativas ao Campus Auga, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación, no marco das políticas xerais que a Universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións e coas empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e convenios relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relativas a empresas e a institucións, incluídas as cátedras de empresa (en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación) e os cursos complementarios, e a sinatura de convenios de colaboración e os de cooperación educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relacionadas coas empresas de base tecnolóxica e os viveiros de empresas no ámbito de influencia do campus de Ourense.
 • As relativas á tramitación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional coma autonómico, así como contratos ao abeiro do artigo 60 da LOSU, no ámbito de influencia do campus de Ourense, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao Campus Auga, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do Campus Auga, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda


Organización

 • Exercer as tarefas de responsabilidade da coordinación e do funcionamento do Campus Auga.
 • Actuar como secretaría do Comité de dirección do Campus Auga.

Roberto Ignacio Fernández López
Director do Campus Auga
+34 988 368 790
direccion.campusauga@uvigo.gal

 • Prestar apoio á organización e ao desenvolvemento de actividades culturais.
 • Realizar tarefas de coordinación nas relacións cos centros.
   

Mónica Villanueva Villar
Directora da Área de Coordinación
​​​​​​+34 988 368 714
dircampusou@uvigo.gal

 • Exercer as tarefas de responsabilidade da coordinación e do funcionamento do CITI.

Ricardo Javier Bendaña Jácome
Director do CITI
+34 667 648 534
dir.citi@uvigo.gal

Ana María Rodríguez Rodríguez
Secretaría
+34 988 387 300
vicou@uvigo.gal

 

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
+34 988 387 300
vicou@uvigo.gal