Capsula do tempo

O Arquivo Universitario

O Arquivo Universitario da Universidade de Vigo é responsable de garantir a xestión, organización, accesibilidade, tratamento e conservación do patrimonio documental da Universidade.

 

Misión O Arquivo Universitario ten encomendada a función de planificar, implantar e avaliar un sistema de xestión integral dos documentos, dende a creación ou recepción nas unidades e servicios administrativos, ata a súa conservación ou eliminación definitiva, de acordo co marco legal e seguindo criterios técnicos.
Así mesmo, é a unidade encargada de conservar, organizar, describir e facer accesible tódolos fondos documentais, administrativos e históricos da Universidade.
Visión O Arquivo Universitario contribúe á racionalización e á calidade do sistema universitario facilitando a documentación necesaria para a resolución dos trámites administrativos e para os procesos de toma de decisións.
O Arquivo Universitario ofrece un servicio de información eficaz a tódolos membros da comunidade universitaria e á ciudadanía en xeral.
Obxectivos Implantar, desenvolver e avaliar o sistema de xestión documental da Universidade. 
Favorecer a consecución de niveis de calidade na xestión administrativa da Universidade.
Garantir a conservación e difusión do patrimonio documental da Universidade

 

Arquivo Universitario

 

CRUE

ICAV

 

Arquivos de Galicia