Secretaría Xeral

Gloria M. Pena

Gloria M. Pena
Secretaria xeral

Licenciada en Ciencias químicas (Qca. Analítica) pola Universidade de Santiago de Compostela e doutora en Química pola Universidade de Vigo, é profesora titular no Departamento de Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construcción.

A súa investigación céntrase no estudio de diversos métodos de modificación superficial dos materiais para a mellora da resistencia á corrosión e ó desgaste, e está avalada o recoñecemento de tres sexenios de investigación.

Ao longo de seis anos foi xestora de Tecnoloxías de Materiais e Construcción dos Programas Sectoriais de Investigación Aplicada da Xunta de Galicia. Formou parte das Comisións que elaboraron o Plano Estratéxico da UVigo e o da Escola de Enxeñería Industrial.

 • Gloria María Pena Uris
  Secretaria Xeral
  +34 986 813 614
  sxeral@uvigo.es
 • Ángeles Hermida Paredes
  Vicesecretaría Xeral Técnica
  +34 986 818 712
  ahermida@uvigo.es

 

 • A recepción, compilación, depósito, custodia e certificación dos seguintes documentos:
  • As actas dos órganos colexiados da Universidade en que actúe como tal.
  • Os arquivos xerais.
  • As resolucións e instrucións xerais da Reitoría.
  • As actas de toma de posesión do persoal da Universidade.
  • O selo oficial.
 • A organización de actos solemnes da Universidade, nos que debe velar polo cumprimento do protocolo.
 • A garantía da publicidade dos acordos do Consello de Goberno, do Claustro Universitario e das resolucións da Reitoría, coidando singularmente das referidas aos regulamentos de desenvolvemento dos Estatutos e demais normas xerais.
 • Calquera outra función ou competencia que lle sexa atribuída ou recoñecida pola lei ou por estes Estatutos e as disposicións que os desenvolvan.     

 

Neste momento estamos actualizando os contidos, polo que a seguinte ligazón leva á páxina da versión anterior da web. Agardamos ter publicadas o antes posible as novas informacións.

Edificio Reitoría
Campus Universitario, CP 36310 - Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.es