Secretaría Xeral

Miguel Ángel Michinel Álvarez, secretario xeral

  

Catedrático de dereito internacional privado na Universidade de Vigo, a área de coñecemento que coordina nos campus de Ourense e de Vigo desde 1994. 

Doutor en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela (1995) e premio do Instituto Hispano-Luso-Americano de Dereito Internacional á mellor tese en dereito internacional privado (1996). A súa investigación especialízase en litigación internacional, arbitraxe de investimentos estranxeiros e dereito de autor internacional, entre outros campos.

Realizou estancias nos institutos Max-Planck e de Dereito Comparado de Múnic (Alemaña), na Freie-Universität de Berlín, na Université Panthéon-Assas Paris II (Francia) e na Western Australia University de Perth. 

Árbitro da Corte de Arbitraxe da Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa desde 2011, foi vicedecano en dúas ocasións e decano da Facultade de Dereito; tamén dirixiu unha cátedra Jean Monnet sobre cooperación xurídica internacional. Actualmente, compaxina labores docentes e investigadoras con funcións de xestión, como secretario xeral da Universidade de Vigo desde xuño de 2018.

 • A representación oficial da universidade ante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
 • A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, actuando de canle á Secretaría Xeral para a petición dos informes xurídicos que apoien a actuación dos órganos colexiados e unipersoais, agás a Xerencia, que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.
 • O impulso, a dirección e a coordinación da revisión e da actualización normativa.
 • A organización e a dirección dos rexistros e dos arquivos da universidade.
 • A organización e a dirección do servizo de información, que se encargará da resolución de solicitudes realizadas a partir do dereito de acceso á información pública.
 • A organización e a dirección da xestión da calidade na universidade e os procesos asociados.
 • O impulso e a avaliación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade.
 • A proposta de calendario escolar.
 • A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
 • A tramitación e a supervisión formal dos expedientes informativos e disciplinarios.
 • A supervisión formal dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • A xestión de convenios con outras institucións.
 • A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.
 • A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan demandas de estudantes relacionadas coa súa actividade académica.
 • A organización e o control dos procesos electorais correspondentes aos órganos de goberno de carácter xeral.

 
Axenda


Organización

 • Asesorar na creación e na revisión da normativa da Universidade de Vigo, en particular, no eido da administración electrónica, protección de datos persoais e arquivo. 
 • Dinamizar e supervisar os procesos relativos á administración electrónica, en particular, o impulso e a coordinación dos labores destinados á creación do boletín electrónico da Universidade de Vigo.
 • Coordinar coa delegada de Protección de Datos en relación coa execución dos procedementos sobre tratamento de datos persoais pola Secretaría Xeral.
 • Impulsar e coordinar as tarefas que implican o arquivo universitario.
 • Dialogar de xeito continuo e coordinar entre as diferentes áreas funcionais integradas na Secretaría Xeral no eido das tarefas sinaladas.
 • Apoiar a Secretaría Xeral nas materias do eido legal, en cooperación coa Asesoría Xurídica. 
 • Suplir o secretario xeral, baixo a súa delegación, nas reunións ou actos relativos ás funcións anteditas, onde a súa presenza fose facultativa e resultase xustificada.

Óscar Veloso Fernández
Director da Área de Tratamento de Datos Persoais e Asuntos Xerais
+34  699 571 150 (extensión para uso interno: 43688)
oveloso@uvigo.gal

 • Xestionar os programas institucionais de calidade nos distintos eidos de funcionamento da universidade (docencia, xestión e investigación).
 • Apoiar, asesorar e coordinar as diferentes actividades institucionais en materia de calidade na universidade.
 • Promover o desenvolvemento dunha cultura de calidade na comunidade universitaria que fomente a mellora continua.

Joaquín Collazo Rodríguez
Director da Área de Calidade
+34 986 813 625
dircalidade@uvigo.gal

Javier Novas Míguez
Secretaría
+34 986 813 618
segb1@uvigo.gal

 

 

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.gal