O Claustro

O Claustro da Universidade é o máximo órgano de representación e control da comunidade universitaria

Imaxe do Claustro

 

O Claustro debe servir de ámbito para a formulación de interpelacións ao reitor ou á reitora e aos membros do seu equipo, así como ao resto do Consello de Goberno. 
 

 • Formulación de propostas e recomendacións xerais, así como servir de vieiro de expresión da comunidade universitaria e demandar informes ou solicitar comparecencia dos representantes dos outros órganos académicos e institucionais da Universidade.
 • A elaboración, aprobación e modificación do seu regulamento de réxime interno. 
 • A proposta de modificación total ou parcial dos estatutos, así como a aprobación dos regulamentos xerais de desenvolvemento dos estatutos. 
 • A convocatoria con carácter extraordinario de eleccións a reitor ou reitora.
 • O informe preceptivo sobre a planificación plurianual da Universidade que o reitor ou reitora presentará no primeiro ano de mandato. 
 • O debate no primeiro trimestre de cada curso académico do informe anual do reitor ou reitora.
 • O informe das liñas xerais de política orzamentaria.
 • O informe sobre as propostas das novas titulacións de grao da Universidade de Vigo, así como da facultade ou escola á que se adscribe esa titulación. 
 • O informe preceptivo sobre os centros de carácter público dedicados á docencia, á investigación ou á creación artística. 
 • A elección e ou revogación da defensora ou defensor universitario, así como o debate da memoria que este presente no nome do Tribunal de Garantías. 
 • A elección dos demais membros do Tribunal de Garantías e a aprobación do regulamento deste órgano. 
 • Aprobación das normas relativas ao réxime disciplinario dos membros da comunidade universitaria. 
 • A elección ou revogación de todos os membros elixidos no seu seo do Consello de Goberno. 
 • A demanda de informes ou solicitudes de comparecencia diante do claustro dos representantes de calquera dos órganos de goberno e representación da Universidade. 
 • A elección da Comisión de Reclamacións prevista na lexislación para os concursos de acceso aos corpos docentes universitarios. 
 • Calquera outra función que se lle recoñeza na lei e os estatutos.

O Claustro de Vigo está composto por 254 membros:

 • Reitor ou reitora, que o preside
 • Secretario ou secretaria xeral
 • A persoa que ocupe a Xerencia
 • 128 representantes do profesorado doutor con vinculación permanente á universidade (51%)
 • 23 representantes do restante persoal docente e investigador (9%)
 • 75 representantes de estudantes (30%)
 • 25 representantes do persoal de administración e servizos (10%)