Banner para difundir os 17 obxectivos de desenvolvemento sostible

Responsabilidade social e Axenda 2030

A responsabilidade social é a peza central da modernización da Universidade de Vigo, da súa sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental

A Universidade de Vigo aséntase na docencia, na investigación e na transformación do coñecemento xerado a través da investigación académica en valores sociais e económicos.

Coa investigación e coa formación, pretendemos coma universidade contribuír á creación e á transferencia de coñecemento, así como á formación integral do estudantado, co obxectivo de promovermos o desenvolvemento científico, tecnolóxico e cultural da nosa sociedade.

A responsabilidade social da universidade tamén se presenta como unha ferramenta para a xestión avanzada na procura da necesaria comunicación entre a institución e as partes interesadas (estudantado, PDI, PAS, sociedade...) baixo os principios reitores dos nosos valores éticos, sociais e de conservación ambiental. 

A aprobación da Axenda 2030 en 2015 pola Asemblea da ONU abre unha ventá de oportunidade para que as institucións públicas, incluídas as universidades, orienten as súas estratexias de responsabilidade social cara á consecución dos denominados 17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS). Os ODS diríxense tanto ás persoas como ao planeta e inspiran medidas de carácter transversal no ámbito local co propósito de acadar un mundo máis xusto, igualitario, solidario e sostible. A Universidade de Vigo é consciente do reto que representa a Axenda 2030 e comprométese a aliñar as súas políticas na senda dos 17 ODS.

Convidámosche a que consultes no Portal de Transparencia todas as accións, os compromisos sociais co medio e coas persoas da nosa institución, así como a evolución histórica dos aspectos relacionados coa responsabilidade social universitaria.
 

Responsabilidade social universitaria

Axenda 2030

 

Máis información:

Área de Responsabilidade Social e Cooperación
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación
+34 986 813 587
direc.rsco@uvigo.es