EIDO, Escola Internacional de Doutoramento

Edificio anexo a xerencia, sede da EIDO

Presentación

A EIDO é un centro de educación superior universitaria da Universidade de Vigo que ten a finalidade de organizar, dentro do seu ámbito de xestión, as ensinanzas e as actividades propias do doutoramento.

A creación da Escola Internacional de Doutoramento (Eido) da Universidade de Vigo (Eido da UVigo) fíxose efectiva coa publicación do Decreto 95/2013, do 13 de xuño, polo que se crean as escolas de doutoramento nas universidades do sistema universitario de Galicia (DOG do 26 de xuño de 2013). Con posterioridade, notificóuselle a creación da devandita escola ao Ministerio de Educación a través de Dirección Xeral de Política Universitaria para os efectos da súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), e queda rexistrada co código 36020684.

 

Equipo de Goberno

DIRECCIÓN

Antonio Pino García

SECRETARÍA ACADÉMICA

Marcos Arias Cuña


LOCALIZACIÓN

Edificio Anexo a Xerencia
Campus As Lagoas, Marcosende
36310, Vigo

CONTACTO

+34 986 813 442

eido@uvigo.es


Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

 

Programas de doutoramento

A oferta formativa da EIDO consta de diferentes programas de doutoramento agrupados nos seguintes ámbitos de coñecemento: Campus de excelencia internacional "DO*MAR", Campus CREA, Campus AUGA, Artes-Humanidades, Científico / Ciencias da Saúde, Tecnolóxico, Xurídico-Social

Programas de Doutoramento - Ver todos

 

Información docente

Teses lidas no 2017/2018

 

___

Poderán optar a estes premios as teses de doutoramento defendidas na Universidade de Vigo entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de xullo de 2018

Convocatoria-Formularios-Listados

Tribunais

 • Proposta provisional de composición dos tribunais
 • Composición definitva dos tribunais

Actuacións dos tribunais

Tab 3 Content
Tab 4 Content

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

 

Trámites e xestións

Preinscrición e Matrícula

Facer a matrícula

Bolsas, axudas e outras convocatorias

Ir ás bolsas

 

Consulta de expediente académico

Consulta de expediente

Consulta a normativa aplicable

Normativa Doutoramento

 

Doutoramento - Formularios asociados

 • TC-03. Solicitude de recoñecemento de equivalencia de título estranxeiro
 • TC-05. Convocatoria de probas de suficiencia investigadora. Programas RD 778/98
 • TC-07. Programa de materias cursadas para homologacións no estranxeiro de doutoramentos R.D. 778/98
 • TC-30. Solicitude de traslado entre programas da Universidade de Vigo

​​​​

 • TC-23. Solicitude de cambio de Departamento para a lectura de tese
 • TC-24 Solicitude de admisión a trámite para a lectura de tese. Programas RD 99/2011
 • TC-25 Proposta de Tribunal  da tese de doutoramento (Este formulario debe ir acompañado dos TC-32 correspondentes a cada membro do tribunal proposto)
 • TC-27. Informe previo á valoración da tese
 • TC-31. Valoración da concesión de mención cum laude
 • TC-32. Datos membros tribunal / Directoras/es de tese
 • TC-40. Baixa de proxecto de tese
 • TC-41. Informe posterior á valoración da tese
 • TC-44. Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento

 

Teses

Para o depósito da tese de doutoramento, recoméndase solicitar cita previa no seguinte enlace:
http://reservatese.webs.uvigo.es

Nos casos nos que a tese de doutoramento non se entregue de forma presencial senón que se envíe por correo interno, é aconsellable reservar tamén unha cita para a revisión da súa tese. De non facelo, asignaráselle un turno de oficio, en función das dipoñibilidades existentes.O servizo de posgrao notificará por correo electrónico a aprobación de cada trámite.


Requisitos previos

 • Estar matriculado/a no curso académico actual.
 • Os datos da tese serán incorporados directamente polo/a doutorando/a na base de datos TESEO no enderezo: https://www.educacion.gob.es
 • Contar coa avaliación dun plan de investigación actualizado acompañado dos informes favorables do titor/a e do director/a.
 • O título do plan de investigación, aprobado na última avaliación anual, e o título da tese deben ser coincidentes.
 • O documento de actividades actualizado, coa/s avaliación/s anual/anuais que correspondan e, se é o caso, das actividades formativas obrigatorias e outros requirimentos específicos da memoria de verificación do programa de doutoramento.
 • Compromiso documental de supervisión debidamente asinado.

 

Formato da tese

En formato electrónico (PDF) e un exemplar en papel, seguindo as normas de estilo aprobadas pola Comisión Permanente da EIDO, obligatorias dende setembro do 2016.

Importante: Consultado a Normativa podes acceder ás normas de estilo de presentación de teses de doutoramento na Universidade de Vigo.
Ambos deberán conter a autorización do/a/s director/es/as da presentación da tese para a súa defensa.
Resumo de polo menos 3000 palabras en galego ou castelán se a tese non está redactada nestes idiomas.
No caso das teses presentadas pola modalidade tradicional (non por compendio de artigos), segundo o disposto na "Guía de boas prácticas para a dirección de teses de doutoramento", aprobada pola Comisión Permanente da EIDO na sesión do 20/05/2016, presentará:
- A declación de que ningún capítulo de tese sexa transcrición exacta dunha publicacón previa.

- Presentar si é o caso, as autorizaciòns que correspondan das persoas coautoras dos artigos presentados como anexos. 

Impresos

Pódese acceder aos formularios de doutoramento no enlace: uvigo.es/formularios_dout

 • TC24
  Informe de autorización para a defensa da tese emitido pola CAPD.
 • TC25
  Proposta da composición do tribunal da tese de doutoramento aprobada pola CAPD
 • TC32
  Curriculum de cada membro do tribunal proposto
 • Autorización para o repositorio institucional Investigo.

 

Tribunal

Proposición
6 membros (a maioría deberán ser membros externos á universidade ou institucións participantes no programa). Debe cumplir os requisitos de paridade e externalidade.

Tribunal nomeado
3 titulares e 2 suplentes (mínimo entre titulares un/unha de cada sexo, e entre todos/as dous/dúas de cada sexo).

Mención doutoramento internacional

Ten que acreditalo coa presentación da seguinte documentación:
• 2 informes favorables previos á presentación da tese de 2 expertos/as doutores/as pertencentes a algunha institución de educación superior ou instituto de investigación non español.
• Acreditación dunha estadía mínima de 3 meses fóra de España nunha institución de ensino superior ou centro de investigación de prestixio.
• Escrito do/a director/a da tese avalando a estadía.
• Escrito da CAPD do programa de doutoramento autorizando da estadía.
• Parte da tese (obrigatorio como mínimo a introdución, o resumo e mailas conclusións) deberán estar escritas e defenderse nunha das linguas habituais para a comunicación científica no seu campo de coñecemento, distinta a 
calquera das linguas oficiais en España (excepción país de fala hispana).
• O tribunal debe conter polo menos unha persoa experta pertencente a algunha institución de educación superior ou centro de investigación non español, co título de doutor/a, esta persoa será distinta do/a responsable da estadía (as mesmas condicións rexen para os suplentes do tribunal) e dos/as informantes externos da tese.

Tese por compendio de artigos de investigación

Cada publicación deberá facer constar a adscrición do/a doutorando/a á universidade na que está desenvolvendo o programa de doutoramento.
Documentación adicional que se debe aportar:
Informe da/s persoa/s que dirixe/n a tese, coa aprobación da Comisión académica do programa de doutoramento, o cal debe especificar:
1. A idoneidade da presentación da tese baixo esta modalidade
2. Os indicios de calidade das publicacións presentadas
3. A contribución do/a estudante de doutoramento se hai máis coautores/as
 Aceptación por escrito dos/as coautores/as de que o/a doutorando/a presente o traballo como parte da súa tese.
 Renuncia por escrito dos/as coautores/as non doutores/as á presentación dos traballos como parte doutra tese de doutoramento
Un mínimo de 3 artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación en revistas indexadas no JCR ou en índices equivalentes segundo os criterios CNEAI da rama.
A tese debe incluír:
Introdución
Obxectivos que se deben alcanzar
Discusión xeral que dote de coherencia e unidade os diferentes traballos
Conclusións e bibliografía común
Copia íntegra das publicacións

Prazos

Prazo de depósito e exposición pública da tese: 10 días hábiles en período lectivo a partir da revisión administrativa, periodo no que calquera doutor/a poderá consultar a tese ou facer alegacións.
Debido á cantidade de documentos e comprobacións necesarias consonte ao establecido na regulación actual (R.D.99/2011), cómpre ter en conta que poden ser precisos varios días dende a entrega da documentación ata que se efectue o depósito. Polo que, este só será efectivo unha vez comprobado todo o expediente e cando se publique na web e se notifique ao interesado.
 Aprobación na Comisión Permanente da EIDO, a cal autoriza a admisión a trámite da tese e nomea o tribunal.
 Emisión de informes e data de lectura:20 días naturais para informes dende a recepción da tese (membros do tribunal)
 Recibidos os informes, a EIDO autoriza a presentación da tese.
 O/A presidente do tribunal convoca e o/a secretario/a comunicará a data e hora e lugar da lectura da tese con antelación mínima de 10 días hábiles a partir da notificación.
 5 días hábiles posteriores ao día de exposición e defensa da tese para a remisión da documentación, da que será responsable o/a secretario/a do tribunal ou profesor/a en quen delegue.

Lectura de tese e defensa pública

Cualificacións: Non Apto, Aprobado, Notable, Sobresaliente
Mención cum laude, mediante voto secreto dos membros do tribunal (require unanimidade de votos positivos)
Duración da tramitación: A defensa pública deberá ter lugar nun prazo máximo de 3 meses dende a autorización da defensa.

Solicitude do título 

Despois da defensa da tese e da entrega das actas polo/a secretario/a do tribunal ou persoa que se indique (pode achegarse a través do correo interno ou do rexistro xeral de cada campus), o/a alumno/a pode solicitar o título de doutor/a no servizo de Posgrado presentando:
Fotocopia do NIF en vigor
Partida de nacemento se o/a alumno/a é estranxeiro/a
Copia das titulacións de acceso (só no caso de que as titulacións non sexan expedidas pola Universidade de Vigo) e orixinais para cotexo.

Mención doutoramento industrial

Outorgarase a mención "Doutoramento Industrial" sempre que concorran as seguintes circunstancias: 

A existencia dun contrato laboral ou (administrativo) nunha empresa do sector público ou privado ou por unha Administración Pública. Non pode ser unha Universidade.

Por acordo a Comisión Permanente do 22 de novembro de 2017 a anterior esixencia se concreta nun mínimo de dous anos a tempo completo (ou o seu equivalente a tempo parcial).

Que a tese de faga nun marco dun proxecto de investigación oficial que se desenvolva na empresa. Esta circunstancia ten que acreditarse e explicarse nunha memoria que tendrá que contar co visto e prace da CAPD.

No caso de que o proxecto se desenvolva en colaboración coa Universidade debe existir un convenio que regule esta colaboración, incluindo o procedemento de selección do doutorado/a.

Opcionalmente disporemos dun borrador de convenio para o desenvolvemento dun doutoramento industrial. Este convenio o asina a empresa, a Universidade e o/a doutorado/a. No é obrigatorio, pero pode ser útil para regular ós aspectos da propiedade industrial, propiedade intelectual e a confidencialidade.

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas á seguinte páxina da anterior versión da web:

Consulta a base de datos de teses de doutoramento

Ir a TESEO