Consello de Campus de Ourense

O Consello de Campus de Ourense é un órgano colexiado de representación e de coordinación no campus de Ourense

Funcións

 • A proposición ao órgano competente da implantación das novas titulacións no seu ámbito territorial.
 • A promoción da consecución de edificios e terreos para desenvolver o labor docente e investigador.
 • A promoción da descentralización dos servizos.
 • A participación na elaboración das políticas académicas específicas do campus.
 • Atender á creación e ao correcto funcionamento dos servizos xerais do campus, así como verificar a calidade dos servizos que sexan competencia doutras institucións públicas.
 • O fomento das relacións institucionais con organismos locais e provinciais, así como da proxección da universidade na súa contorna.
 • Todas as competencias que lle sexan delegadas polo Consello de Goberno.
 • O nomeamento de comisións que considere convenientes para exercer mellor as súas funcións.
 • Todas as demais competencias que os regulamentos desta universidade lle confiran.

Membros

Presidencia 

 • Manuel Joaquín Reigosa Roger
  Reitor da Universidade de Vigo

Vicerreitoría 

 • Francisco Javier Rodríguez Rajo
  Vicerreitor do Campus de Ourense

Direccións e decanatos

 • Arno Formella
  Director da Escola de Enxeñaría Informática
 • Pedro Araújo Nespereira
  Decano da Facultade de Ciencias
 • Xosé Manuel Cid Fernández
  Decano da Facultade de Educación e Traballo Social
 • María Montserrat Cruz González
  Decana da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
 • Susana Álvarez González
  Decana da Facultade de Dereito
 • Julio Prada Rodríguez
  Decano da Facultade de Historia
 • Humberto Michinel Álvarez
  Director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
 • Laura Carballo Piñeiro
  Decana da Facultade de Relacións Internacionais

PDI

 • María Flora Alonso Vega
 • Alberto Vaquero García
 • Gil Garrote Velasco
 • María Isabel Mociño González
 • Mónica Siota Álvarez

PAS

 • María Remedios Lameiro Diéguez
 • Filemón Rivas Conde

Estudantado

 • Alexo Breogán Riobóo Lois
 • Pilar Aurora Araújo Araújo
 • Agustín Suárez Martínez

Representación sindical

 • Luis Pérez Gómez