O Consello de Goberno

O Consello de Goberno é o órgano de goberno da Universidade

Imaxe da sala onde se celebran as reunións do Consello de Goberno


Entre as funcións do Consello de Goberno está o establecemento das liñas estratéxicas e programáticas da Universidade e a aprobación da ordenación xeral da actividade académica e investigadora.

Ademais, o Consello de Goberno encárgase da aprobación dos proxectos de orzamento e programación plurianual e das contas anuais da Universidade para o seu trámite ao Consello Social, así como da aprobación dos cadros de persoal ou das propostas de plans de estudo.

O Consello de Goberno compóñeno:

  • Reitor ou reitora, que o preside.
  • Secretario ou secretaria xeral.
  • A persoa que ocupe a Xerencia.
  • 15 membros designados polo reitor ou reitora, entre quen deben estar necesariamente as vicerreitoras ou vicerreitores.
  • 20 membros elixidos polo claustro, dos que 10 son membros do persoal docente e investigador, 8 doutoras e doutores ou con vinculación permanente á Universidade, 8 estudantes e 2 membros do persoal de administración e servizos.
  • 15 membros elixidos polo claustro entre as persoas que desempeñen a dirección dos centros, departamentos ou institutos de investigación.
  • 3 membros do Consello Social non pertencentes á comunidade universitaria.
  • Recoñécese a presenza con voz pero sen voto de 2 representantes sindicais, un do persoal docente e investigador e outro do persoal de administración e servizos, designados polas organizacións sindicais con presenza nas xuntas de persoal e comités de empresa da Universidade de Vigo.

Os membros do Consello de Goberno serán elixidos por catro anos, excepto o alumnado que o será por dous.