O equipo de goberno

O reitor/a nomea entre o profesorado doutor que presta servizo na Universidade, a vicerreitores/as para o auxiliar no exercicio das súas funcións. A estes vicerreitores/as corresponden as competencias e funcións que lles asigne o reitor/a. 

A persoa que ostenta a secretaría xeral é nomeada polo reitor/a entre o funcionariado público que presta servizos na Universidade, pertencente a corpos para cuxo ingreso se exixa estar en posesión da titulación de doutor/a, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. Entre as funcións da persoa secretaria xeral está a de redactar a acta dos acordos adoptados polos órganos colexiados nos que actúe como tal, así como dar fe do resto de actuacións que coñeza por motivo do seu cargo. Así mesmo, auxiliará ao reitor/a nas tarefas de organización, protocolo e réxime académico. O secretario ou secretaria xeral tamén será membro do Consello de Goberno.

 

Os contidos desta páxina xestiónaos