Selo de Calidade na porta dun centro certificado

Calidade

A Universidade de Vigo ten como obxectivo prioritario acadar as máximas cotas de calidade na xestión, na docencia e na investigación

Que significa calidade?

A calidade é un valor central e un compromiso que contribúe a levar a cabo a nosa misión como institución pública e a desenvolver a nosa visión de futuro como un referente innovador dentro do sistema universitario e ao crecemento intelectual da sociedade na que nos inserimos.

Aplicamos este valor a todas as actividades en todos os ámbitos da universidade, o que permite tamén aumentar o noso prestixio, reputación e impacto.

Entendemos que calidade é satisfacer as necesidades e as expectativas de todas as persoas e organizacións que se relacionan con nós, pero tamén das persoas implicadas nos nosos procesos: na xestión, na formación e docencia, na investigación; e buscar cada día a mellora continua do noso desempeño.

Calidade significa tamén achegar valor nunhas condicións de servizo superiores ás que as persoas esperan recibir.

 

A nosa idea de calidade está cada vez máis integrada coa de responsabilidade social para contribuír ao desenvolvemento sostible e reducir o impacto medioambiental da sociedade á que prestamos servizo.

 

Calidade e sostibilidade

 

 

Para desenvolver a política de calidade e acadar os obxectivos de calidade, baseámonos na estrutura organizativa e nas responsabilidades establecidas nos Estatutos e na normativa, como seguen:

 

Área de Calidade

A Área de Calidade ten por misión centralizar, coordinar e xestionar as actividades institucionais sobre calidade na Universidade de Vigo. Ten atribuídas as seguintes funcións principais:

  • Xestionar os programas institucionais de calidade nos distintos ámbitos de funcionamento da Universidade (docencia, xestión e investigación)
  • Apoiar, asesorar e coordinar as actividades institucionais en materia de calidade na Universidade

  • Promover o desenvolvemento dunha cultura de mellora

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción, polo que se non atopas a información que buscas podes consultar a anterior web nesta ligazón.

 

Consello Social
«A contribución á calidade da Universidade e á elevación do seu nivel» (artigo 30.º b).
«A aprobación dun plan anual de actuacións destinadas a promover as relacións entre a Universidade e o seu contorno cultural, profesional, económico e social ao servizo da calidade da actividade universitaria» (artigo 30.º d).

 

Consello de Goberno
«A promoción da constante mellora da calidade da Universidade » (artigo 39.º ab).

 

Reitor ou reitora
«O reitor ou reitora é a máxima autoridade da Universidade de Vigo e desempeña a súa representación. Exerce a dirección, o goberno e a xestión da Universidade, desenvolve as liñas de actuación aprobadas polos órganos colexiados correspondentes e executa os seus acordos» (artigo 56.º).
Preside a Comisión de Calidade da Universidade de Vigo.

 

Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado
Resolución do 29 de xuño de 2017 de delegación de competencias,  artigo 3:
Deléganse na vicerreitora de Organización Académica e Profesorado as seguintes competencias:
(...)
m) As referidas á organización, á avaliación e ao seguimento dos procesos de calidade, entre eles os referidos á actividade docente e ao rendemento académico do estudantado.

Ademais, exerce a presidencia da Comisión Académica de Calidade da Universidade.


Xerencia
«O ditado de instrucións e de ordes de servizo tendentes á eficacia da xestión administrativa e á coordinación das distintas unidades de administración universitaria» (artigo 74.º e).
Ademais, exerce a presidencia da Comisión Técnica de Calidade da Universidade.

 

Facultades e escolas
«A participación nos procesos de avaliación da calidade e a promoción activa da mellora da calidade da súa oferta académica» (artigo 13.º m).


Departamentos
«A participación nos procesos de avaliación da calidade institucional e a promoción activa da mellora das súas actividades docentes e investigadoras» (artigo 17.º g).

 

Outros órganos con competencias na xestión da calidade

Existen outros órganos con competencias neste eido, como as comisións de calidade. Consulta a información completa sobre estas

 

Comisións Universitarias de Calidade

 

 

Os contidos desta páxina xestiónaos