Estatutos da Universidade

As universidades son entes autónomos dotados de personalidade xurídica propia e, como tales, elaboran e aproban os seus estatutos e normas de réxime interno. Estes estatutos serán tamén aprobados polo Consello de Goberno da comunidade autónoma. As universidades públicas réxense por eles e pola lei da súa creación.

Os Estatutos da Universidade de Vigo foron aprobados polo Decreto 7/2010 do Consello da Xunta de Galicia.

Consulta os estatutos da Universidade de Vigo

Estatutos da Universidade de Vigo [PDF]162.97 KB Corrección de erros dos Estatutos [PDF]116.1 KB Normativa de modificación e aprobación dos Estatutos da Universidade de Vigo [PDF]19.83 KB