PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

CURSO 2016/17

Enlace ao calendario de preinscrición e matrícula en estudos de doutoramento para o curso 2016/2017, aprobado na Comisión Permanente da EIDO do 22 de abril de 2016.

Información sobre os programas de doutoramento ofertados no curso 2016/2017

 

Convocatoria de matrícula

 

  • Programas de doutoramento do RD 99/2011

 

Anexo IX: Calendario

Anexo Xc: Listado de programas de doutoramento do RD 99/2011 por centro de adscrición

Anexo XI: Características específicas dalgúns programas de doutoramento

Anexo XII: Procedemento para o establecemento de complementos de formación en programas de doutoramento

Anexo XIII: Procedemento para a tramitación de solicitudes de recoñecemento, nun programa de doutoramento, de actividades realizadas ao abeiro de regulacións anteriores ao RD 99/2011

Automatrícula novos

Consulta dos listados de admisión

Características dos novos programas de doutoramento.

Consulta das titulacións pre-Bolonia que obtiveron o recoñecemento do nivel 3 do Marco Español de Cualificacións de Estudos Superiores (MECES).

 

 

  • Programas de doutoramento do RD 1393/2007

Anexo IX: Calendario

Anexo Xb: Listado de programas de doutoramento por centro de adscrición

Renovación de matrícula

Limitacións temporais respecto á tese establecidas no RD 99/2011, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

Prazos de extinción

 


 

Prezos e exencións 

DECRETO 80/2016, do 23 de xuño, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2016/17.

Resolución Reitoral do 28 de maio de 2015 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2015/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Limitacións temporais respecto á tese establecidas no RD 99/2011, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, para alumnos de programas regulados polo RD 1393/2007.

Nas disposicións transitorias destes Reais Decretos aparecen algunhas restriccións de carácter temporal que afectan ao programas de doutoramento de regulacións anteriores. En concreto, para os programas de doutoramento regulados polo RD 1393/2007 son as seguintes:

Disposición transitoria primeira.1: O réxime relativo a tribunal, defensa e avaliación da tese doutoral previsto polo RD 99/2011 será aplicable aos estudantes a partir dun ano da súa entrada en vigor (é dicir, para as lecturas de tese que se realicen a partir do 11 de febreiro de 2012). Isto implica que (artigo 14):

A totalidade dos membros do tribunal que avalía a tese debe ser Doutor. En calquera caso, o tribunal estará formado por maioría de membros externos á Universidade e institucións colaboradoras no Programa ou Escola.

Avaliación en acto de defensa pública

A cualificación concedida será "APTO" ou "NON APTO". O tribunal poderá propoñer a mención "CUM LAUDE" se emite voto secreto positivo por unanimidade. O escrutinio dos votos debe realizarse en sesión diferente á correspondente á de defensa. (Modificado polo RD 534/2013, que establece a seguinte escala: non apto, aprobado, notable, sobresaliente. Na Universidade de Vigo será de aplicación para as teses admitidas a trámite na Comisión de Estudos de Posgrao despois do 15 de xullo de 2013)


Disposición transitoria primeira.2: Aqueles alumnos que á entrada en vigor do real decreto (11 de febreiro de 2011) estean cursando estudos de doutoramento dispoñen de 5 anos para a presentación e defensa da tese de doutoramento. Transcurrido dito prazo sen que esta se producira, o doutorando causará baixa definitiva no programa.

Disposición transitoria segunda do RD 99/2011: Os programas de regulacións anteriores quedarán definitivamente extinguidos o 30 de setembro de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal