Planificación das ensinanzas

ESTRUTURA E DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DO PROGRAMA FORMATIVO

A estrutura dos ensinos articulouse de acordo aos obxectivos do Máster e as competencias que deberán adquirir os estudantes no transcurso do mesmo, así como aos requisitos estipulados na lexislación competente RD 1393/2007 e o RD 861/2010 que o modifica, o Decreto 222/2011 do 2 de decembro "polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais non ámbito dá Comunidade Autónoma de Galicia" e as ordes que regulan devandito decreto.
 

Independientemente do perfil de acceso do estudante, é necesario para a obtención do título superar 60 ECTS do título oficial de Máster universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola Universidade de Vigo de acordo coa seguinte distribución de créditos por materias:

 • Superar 24 créditos ECTS das materias obligatorias do Master
 • Superar 24 créditos ECTS das materias optativas do Master
 • Superar o Traballo Fin de Máster obligatorio (12 ECTS)
Tipo de matería
Créditos a cursar
Créditos ofertados
Materias Obligatorias
24
24
Materias Especialidade
24
108
Traballo Fin de Máster
12
12
Total
60
134
 

Para que os egresados obteñan algunha das 3 especialidades ofertadas é necesario cursar un total 8 asignaturas de entre as que se inclúen en cada unha delas:

1. Especialidade en Ciencias Ambientais: Para a que se ofertan 16 asignaturas. O perfil dos egresados desta especialidade é o dun profesional que desenvolva a súa actividade de I+D+i no campo ambiental, e que poida contribuír ao proceso produtivo agroalimentario optimizando o aprovechamiento das potencialidades de Galicia en relación ás materias primas para a industria agroalimentaria baixo a premisa da sustentabilidad ambiental. Prestará especial atención aos procesos de degradación e perda de biodiversidade nos medios edáficos, hídricos e bióticos e ao deterioro dos hábitats asociados.

2. Especialidade en Ciencias Agrarias e Alimentarias: na que se ofertan 17 asignaturas. O perfil dos egresados nesta especialidade é o dun profesional que desenvolva a súa actividade de I+D+i no campo das ciencias agrarias e alimentarias para dar apoio ao desenvolvemento do sector da produción ecolóxica e sostenible mediante a investigación de novas estratexias e procedementos que garantan a produción agroalimentaria, a calidade, seguridade alimentaria e o desenvolvemento do binomio alimentación-saúde.

3. Especialidade en Procesos na Industria agroalimentaria: onde se ofertan 17 asignaturas. O perfil do egresado na especialidade é o dun investigador que desenvolva a súa actividade de I+D+i nos últimos avances en procesado industrial ou a biotecnología, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria para o desenvolvemento e implementación de novas tecnoloxía na industria agroalimentaria, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado.

O alumno tamén pode realizar o Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental sen especialidade, para o que debe completar 8 asignaturas optativas a elixir de entre as 36 de toda a oferta de materias optativas do Máster.

DESCARGAR A GUÍA DOCENTE DO MASTER (Cos programas de todalas materias)

DESCARGAR O PLAN DE ESTUDIOS E HORARIOS DO MASTER CURSO 2017/18

DURACIÓN DOS BIMESTRES PARA O CURSO 2017-2018:

 • Actividades de asignaturas impartidas no Bimestre 1: Inicio 18-sep-17 e final 27-out-17
 • Actividades de asignaturas impartidas no Bimestre 2: Inicio 30-out-17 e final 22-dec-17
 • Actividades de asignaturas impartidas no Bimestre 3: Inicio 8-xan-18 e final 2-mar-18
 • Actividades de asignaturas impartidas no Bimestre 4: Inicio 5-mar-18 e final 27-abr-18
 • Preparación do Traballo Fin de Master: Inicio 1-may-18 e final 31-may-18                         

PLANIFICACIÓN DA DOCENCIA E AVALIACIÓN DAS ASIGNATURAS PARA O CURSO 2017-2018:

Cada asignatura se imparte o longo dun bimestre, en horarios ou ben de mañá ou de tarde. Para o desenvolvemente das diferentes actividades da guía docente, cada materia dispón de 6/7 sesións cunha duración de 4 horas cada unha, comezando as clases das asignaturas impartidas polas mañás as 10:00 e as das tardes as 16:30.

Por mor do caracter semipresencial do Máster, esas 6/7 sesións das que os alumnos dispoñen para superar cada materia non son todas elas  presenciais. Deste xeito haberá por cada materia 2 sesións presenciais, 4/5 non presenciais para trabllo autónomo do alumno e unha última sesion presencial para realización das probas de avaliación que marque a guia docente de cada asigantura.

A planificación das sesións de cada asignatura se atopa nos seguintes links:

 ACCESO A PLATAFORMA DE TELEDOCENCIA FAITIC                                            

MATERIAS
PROFESOR
Bimestre/Horario
Aula

Materias obrigatorias

1. Bioestadística e deseño experimental
Elena Martínez Carballo emarti
1/ Luns Mañá
3,5
2. Técnicas de documentación para a 
investigación
J. Carlos Mejuto Fernández
1/ Luns Tarde
1,4
3. Métodos matemáticos para a modelización
Elías Berriochoa Esnaola
2/ Luns Mañá
3,5
4. Riscos Químicos na Cadea Alimentaria
Jesús Simal Gándara
1/ Venres mañá
3,5
5. Avaliación da transferencia de contaminantes atmosféricos ao sistema planta-solo-auga
Juan Carlos Novoa Muñoz
3/Luns mañá
3,5
6.Tecnoloxías limpas para a porducción de biocombustible
Gil Garrote Velasco
3/Luns tarde
1,4
7. Implicaciones ambientais das partículas  
biolóxicas atmosféricas
F. Javier Rodríguez Rajo
4/ Luns Mañá
3,5
8. Cambio climático global e o seu impacto nos 
ecosistemas terrestres
Manuel Reigosa Roger
4/ Luns Tarde
3,5

Especialidade Ciencias Ambientais

1. Biología da reprodución en plantas superiores: 
implicación na distribución
José María Sánchez Fdez
1/ Martes Mañá
3,5
2. Contaminación Mariña e Ecotoxicología  
Ledicia Rey Salgueiro
1/ Martes Tarde
1,4
3. Selección e aplicación de microorganismos  
para uso tecnolóxico
María José Pérez Álvarez
1/ Mércores Mañá
3,5
4. Avances en toxicología ambiental, implicacións  
en seguridade agroalimentaria e ambiental
Mª Anunciación Lafuente
1/ Mércores Tarde
1,4
5.Fisioloxía do estrés. Adaptación e aclimatación  
a condicións adversa
Adela Mª Sánchez Moreiras
2/ Martes Mañá
3,5
6. Augas termais: innovación e desenvolvemento 
Pedro Araujo Nespereira
2/ Martes Tarde
3,5
7. Transporte de auga e solutos no solo 
Eugenio López Periago
2/ Mercores Mañá
3,5
8. Técnicas instrumentais para a análise
agroalimentario e medioambiental
Elena Falqué López
2/ Mercores Tarde
3,5
9. Claves para a sostenibilidade da produción
vexetal
Nuria Pedrol Benjoch
3/ Martes Mañá
3,5
10. Produción de compostos base a partir de  residuos lignocelulosicos
Valentín Santos Reyes
3/ Martes Tarde
3,5
11. Alteración de interfases biolóxicas por 
axentes contaminantes
Moisés Pérez Lorenzo
3/ Xoves Mañá
3,5
12. Análise de datos en cinéticas microbianas 
e enzimáticas
Nelson Pérez Guerra
3/ Mercores Tarde
1,4
13. Ecología da polinización. Investigación e aplicacións
Pilar de Sa Otero
4/ Xoves Tarde
3,5
14. Biotratamento de residuos orgánicos 
Manuel Reigosa Roger
4/ Martes Tarde
3,5
15. Biomasa: Cultivos enerxéticos 
Benedicto Soto González
4/ Mercores Mañá
3,5
16. Bioclimatoloxía de plantas de interese   económico.
José Manuel García Queijeiro
4/ Mercores Tarde
3,5

Especialidade Ciencias Agrarias e Alimentarias

1. Elementos traza no sistema solo-planta 
Emma Fernández Covelo
1/ Xoves Mañá
3,5
2. Deseño de procesos de mellora e obtención 
de novas materias primas para a industria
Ana Torrado Agrasar
2/ Martes Mañá
1,4
3. Selección e aplicación de microorganismos 
para uso tecnolóxico
María José Pérez Álvarez
1/ Mercores Mañá
3,5
4. Avances en toxicología ambiental, implicacións  
en seguridade agroalimentaria e ambiental
Mª Anunciación Lafuente
1/ Mercores Tarde
1,4
5. Transporte de auga e solutos no solo 
Eugenio López Periago
2/ Mercores Mañá
3,5
6. Técnicas instrumentais para a análise 
agroalimentario e medioambiental
Elena Falqué López
2/ Mercores Tarde
3,5
7. Fertilizantes e Fertilización
Manuel Arias Estévez
2/ Xoves Mañá
3,5
8. Deseño asistido por ordenador 
Ricardo Bendaña Jácome
2/ Xoves Tarde
1,4
9. Tecnoloxía aplicada á valorizacion de residuos 
agro-industriais
Mª Luisa Rua Rodríguez
2/ Venres Mañá
3,5
10. Autenticidade alimentaria  
Raquel Rial Otero
3/ Mercores Mañá
1,4
11. Deseño experimental aplicado ás indicacións
xeográficas agroalimentarias
Mª Carmen Seijo Coello
3/ Xoves Mañá
1,4
12. Química dos produtos fitosanitarios
Monserrat Díaz Raviña
3/ Xoves Tarde
3,5
13. Recuperación de solos degradados:  tecnosolos e fitorremediación
Mª Flora Alonso Vega
3/ Venres Mañá
3,5
14. Acondicionamento organoléptico
Mª Concepción Pérez Lamela
4/ Martes Tarde
1,4
15. Biotecnoloxía agroalimentaria
J. Manuel Dominguez Glez
4/ Martes Mañá
1,4
16. Biomasa: Cultivos enerxéticos 
Benedicto Soto González
4/ Mercores Mañá
3,5
17. Bioclimatoloxía de plantas de interese económico
José Manuel García Queijeiro
4/ Mercores Tarde
3,5

Especialidade Procesos na Industria Alimentaria

1. Monitorización e control de procesos
Jose Luis Alonso gonzález
1/ Martes Mañá
1,4
2. Operacións de separación avanzadas 
Juan Carlos Parajó Liñares
1/ Martes Tarde
3,5
3. Deseño de procesos de mellora e obtención 
de novas materias primas para a industria
Ana Torrado Agrasar
2/ Martes Mañá
1,4
4. Compostos fenólicos, compoñentes bioactivos 
dos alimentos
Beatriz Cancho Grande
2/ Martes Mañá
3,5
5. Extractos naturais como Antioxidantes 
Andrés Moure Varela
2/ Xoves Mañá
1,4
6. Análise de aromas en alimentos
Carmen González Barreiro
2/ Martes Tarde
1,4
7. Técnicas instrumentais para a análise  
agroalimentario e medioambiental
Elena Falqué López
2/ Mercores Tarde
3,5
8. Preparación, transformación e diversificación 
na industria dos alimentos
Sidonia Martínez Suárez
2/ Xoves Tarde
1,4
9. Tecnoloxía aplicada á valorizacion de residuos  
agro-industriais
Mª Luisa Rua Rodríguez
2/ Venres Mañá
3,5
10. Procesos Avanzados de Extracción  
Herminia Domínguez González
3/ Martes Mañá
1,4
11. Autenticidade alimentaria  
Raquel Rial Otero
3/ Mercores Mañá
1,4
12. Análise de datos en cinéticas microbianas
e enzimáticas
Nelson Pérez Guerra
3/ Mercores Tarde
1,4
13. Alteración de interfases biolóxicas por
axentes contaminantes
Nuria Vila Romeu
3/ Xoves Mañá
3,5
14. Acondicionamento organoléptico 
Mª Concepción Pérez Lamela
4/ Martes Tarde
1,4
15. Biotecnoloxía agroalimentaria
J. Manuel Dominguez Glez
4/ Martes Mañá
1,4
16. Investigación e innovación de alimentos
envasados
Inmaculada Franco Matilla
4/ Xoves Mañá
3,5
17. Deseño de novos produtos alimentarios 
F. Javier Carballo García
4/ Xoves Tarde
1,4

 

TRABALLO FIN DE MASTER       (12 ECTS)

 

NORMATIVA E PRAZOS DO TRABALLO FIN DE MASTER CURSO 2017/18

REGULAMENTO DO TRABALLO FIN DE MASTER DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Ao longo do curso os alumnos deben realizar un traballo de laboratorio co grupo de investigación que elixan. Logo de realizar nun laboratorio o Traballo Fin Master, os alumnos deben proceder ao seu "Redacción-Tutoría" de forma coordinada cos seus titores (como máximo 2 titores dos cales 1 debe ser profesor do Master).

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN PARA FACER O TRABALLO

TFM ADXUDICADOS NO CURSO 2017/18: Titor, Alumno e Título do TFM

Seguindo as recomendacións marcadas pola Comisión Académica do Master débese elaborar:

 • Un documento en formato artigo de investigación co seguinte modelo de: Portada -que debe incluír o nome do Máster, da Universidade, título do TFM, o nome do alumno e o nome do director ou do titor-, Resumo, Introdución, Material e Métodos, Resultados-Discusión, Conclusións e Bibliografía.
 • Un Power-Point (máximo de 15 diapositivas xa que a presentación ten un tempo máximo de 7 minutos) para a presentación de dito traballo ante o tribunal que o avalíe.
 • Folla de calificación do Titor.

 

Unha vez redactado o traballo, para poder ser presentado, este debe ser entregado á Comisión Académica do Master de acordo cos seguintes prazos:

1. PREINSCRIPCIÓN: cada alumno deberá solicitar a defensa do TFM na sua secretaría virtual nas seguintes datas:

Convocatoria de xuño: entre o 9 e o 11 de xuño

Convocatoria de xullo: entre o 17 e o 19 de xullo

2. DATAS DE DEFENSA DO TFM:

Alumnos que decidan presentarse á convocatoria de Xuño:

1. Entrega na Secretaría do Master dunha copia do documento formato artigo de investigación, do arquivo Power-Point da presentación en papel e do Impreso de cualificación do traballo (descargar): ata o día 14 de xuño ás 14:00 horas.

2. A Comisión Académica do Master reunirase o día 15 de xuño para valorar os traballos e nomear os Tribunais que avaliar as presentacións realizadas polos alumnos.

3. A data de defensa dos traballos será o 19 de xuño ás 10:00 horas.

4. Os alumnos disporán dun período de 5 minutos para expor o seu traballo seguido por unha quenda de preguntas.

5. Ao final do Acto de defensa o tribunal asignará a nota numérica a cada alumno de acordo coa cualificación proposta polo titor/titores.

 Alumnos que decidan presentarse á convocatoria de Xullo:

1. Entrega na Secretaría do Master dunha copia do documento formato artigo de investigación, do arquivo Power-Point da presentación en papel e do Impreso de cualificación do traballo (descargar): ata o día 16 de xullo ás 10:00 horas.

2. A Comisión Académica do Master reunirase o día 17 de xullo para valorar os traballos e nomear os Tribunais que avaliar as presentacións realizadas polos alumnos.

3. A data de defensa dos traballos será o 20 de xullo  ás 11:00 horas.

4. Os alumnos disporán dun período de 5 minutos para expor o seu traballo seguido por unha quenda de preguntas.

5. Ao final do Acto de defensa o tribunal asignará a nota numérica a cada alumno de acordo coa cualificación proposta polo titor/titores.

O Acto de presentación dos traballos trátase dun exame oficial, e como tal, é unha proba presencial na que o alumno ata debe portar a súa documentación a fin de identificarse

AVALIACIÓN:

Os Directores del TFM poderán asignarlo 30% da nota (ata 3 puntos) e o Tribunal o outro 70% (ata 7 puntos) atendendo este último os siguientes criterios:

 • Calidade e redacción do material entregado, ata 3 puntos.
 • Habilidade do alumno para realizarla presentación, ata 2 puntos.
 • Defensa do traballo ante as preguntas do tribunal, ata 2 puntos.

 

 

MODALIDADE DE ENSINO

 A Modalidade do Ensino é semipresencial, xa que a adquisición das competencias en cada unha das asignaturas incluídas no Plan de Estudos conlleva:

 • Algunhas actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación que requiren a presenza do alumno (no aula, seminario, laboratorio ou sala de videoconferencia).
 • Outras actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación non presenciales (os cales poden levarse a cabo a través da plataforma de teledocencia FAITIC da Universidade de Vigo, á que os alumnos acceden a través dunhas claves de seguridade persoais permitíndonos controlar a identidade dos estudantes en todo momento, sobre todo nos procesos de avaliación).

 

 

COMPOSICIÓN, FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES DA COMISIÓN ACADÉMICA DO MASTER

De acordo coas directrices propias da Universidade de Vigo sobre a estrutura e organización académica dos plans de estudo de Master, e o Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Ciencias, a Comisión Académica do Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria está composta por:

 • Presidente y coordinador del máster: Francisco Javier Rodríguez Rajo, Profesor Titular del departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo.
 • Secretario: Juan Carlos Mejuto Fernández, Catedrático del Área de Química-Física y ex-Decano de la Facultad de Ciencias.
 • Sidonia Martínez Suárez, Profesora Titular del Área de Tecnología de los Alimentos y representante de la Comisión de Calidad del Centro.
 • Herminia Domínguez González, Catedrática del Área de Ingeniería Química.
 • Mª Luisa Andrade Couce, Profesora titular del área de Edafología.
 • Jesús Simal Gándara, Catedrático del Área de Nutrición y Bromatología y miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.
 • Manuel Arias Estévez, Director del título de graduado superior en Ciencia y tecnología ambiental y Profesor titular del departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo.

As funcións da Comisión Académica son as seguintes:

 • Establece as canles adecuadas para promover e facilitar a participación no proceso de todos os membros da Facultade.

 • Poderá emitir documentos de traballo referidos á totalidade ou a unha parte do novo plan para a súa avaliación pola comunidade da Facultade.

 • Coordinar os procesos de docencia do Master.

 • Evaluar convalidacións tanto de asignaturas como de estudios.


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Os labores de coordinación horizontal e vertical serán realizadas polo coordinador do Máster, pola Comisión Académica do Máster e polos coordinadores de cada materia (estas figuras son nomeadas anualmente pola Comisión Académica).
O coordinador do Máster e a Comisión Académica encárganse de que non haxa solapamientos entre as materias. O coordinador de materia encárgase basicamente da organización secuencial do contido da materia e de organizar as actividades docentes en conexión con todos os profesores que participan nela. Para iso reúnese cos profesores de cada materia para decidir como se vai a impartir, solicitar o material necesario, recompilar os traballos a realizar durante a avaliación continua e as preguntas para o exame final. Unha vez finalizada a materia, o coordinador informa ao coordinador do Máster e comunícalle as posibles incidencias que haxan ter lugar.
Ao finalizar cada curso, a Comisión Académica do Máster reunirase cos coordinadores de materia para analizar o transcurso do curso. Analizaranse os métodos empregados e os resultados alcanzados valorarase a necesidade de realizar modificacións na organización académica, os sistemas de avaliación utilizados, o profesorado do máster, etc. En base a esta información fixaranse os obxectivos para a seguinte edición do máster e as actividades a realizar que conformarán o plan de mellora.
 

A Comisión Académica do Master:

 1. Revisa de forma anual a adecuación dos obxectivos e as competencias xerais e específicas do título á normativa académica e á realidade do contexto socio- económico da industria agroalimentaria en Galicia.

 2. Ademais realízase unha reunión con todos os profesores do Master para realizar unha posta en común e detectar as posibles dificultades que os alumnos poden ter para alcanzar as competencias e os obxectivos en cada materia.

 3. Fomenta a participación dos alumnos e profesores nas actividades comúns, como a defensa dos Proxectos fin de Master, para que todos os elementos implicados no Master poidan valorar adquisición dos competencias polos egresados.

 4. Actúa como Comisión de Planificación dos ensinos para que todo o labor de orientación non recaia soamente no Coordinador do Master. Reúnese ao final de cada curso para seguir os procedementos de revisión do Master entre os cales establecerase un procedemento de revisión das competencias que adquire o alumnado así como dos contidos dos módulos e materias para comprobar que seguen sendo coherentes co título outorgado. Tamén se valora o sistema de avaliación proposto analizando os resultados de aprendizaxe obtidos.

 

 

 

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal