Planificación das ensinanzas

Estrutura e distribución temporal do programa formativo

Accede á sección propia do mestrado

embrague

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Mestrado consta de catro Módulos:

 • Módulo I: Coñecemento do sector e habilidades (22 Créditos ECTS)
 • Módulo II: Tecnoloxías (25 Créditos ECTS)
 • Módulo III: Procesos (25 Créditos ECTS)
 • Módulo IV: Fin de Mestrado (13 Créditos ECTS)
  • Trabajo Fin de Mestrado (9 Créditos ECTS)
  • Optativa: Prácticas en empresa / CAD (4 Créditos ECTS)

No Mestrado existen dúas Especialidades:

 • Especialidade en Tecnoloxías: Módulo I Módulo II Módulo IV
 • Especialidade en Procesos: Módulo I Módulo III Módulo IV

O alumno cursará obrigatoriamente o Módulo I, módulo común para as dúas especialidades. Despois poderá escoller un dos dous módulos de especialidade (Módulo II ou Módulo III) e finalizará as ensinanzas co Módulo IV, módulo fin de mestrado no que se ofrecen como optativas prácticas externas ou a materia CAD e realízase o traballo fin de mestrado.

Todas as materias teñen carácter cuadrimestral. No primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro) impártase o Módulo Común e a primeira materia dos módulos de especialidade. No segundo cuadrimeste (febreiro-xuño) impártense as materias restantes dos Módulos de especialidade (Módulo II e Módulo III) e o Módulo Fin de Mestrado (Módulo IV).

Para a obtención do Título é obligatorio ser Titulado/a e cursar unha das dúas Especialidades anteriormente descritas de forma íntegra.

Consultar información máis detallada sobre os módulos e especialidades do mestrado.


Calendarios e guías docentes 

Traballo Fin de Mestrado

Prácticas externas


Composición, funcións e responsabilidades da comisión académica do título 

O Regulamento de Estudos Oficiais de Posgrao da Universidade de Vigo (REOP),aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado polo Consello de Goberno o 16 de abril de 2010, o 8 de febreiro de 2012 e o 18 de decembro de 2013, regula a composición e funcións das Comisións Académicas dos Mestrados (CAM). Na última modificación revisaron e modificáronse polo Consello de Goberno da Universidade os artigos 4 e 5 do regulamento referentes á organización, xestión e asignación de docencia dos estudios oficiais de mestrado.

De acordo á nova redacción do artigo 4, o responsable académico do mestrado será o centro a través da Comisión Académica do Mestrado (CAM).

A composición da CAM será aprobada polo centro. O coordinador do mestrado enviará ao centro responsable a propuesta de membros da mesma para a súa aprobación en Xunta de centro. A CAM estará presidida porlo Coordinador do mestrado.

A CAM poderá manter a súa composición e funcións actuais ata que se modifique a memoria da titulación. 

A composición actual da Comisión Académica do Mestrado en Enxeñería da Automoción é:

 • Ángel M. Fernández Vilán (Presidente da Comisión)
 • Elena B. Martín Ortega (Secretaria)
 • Ana Mejías Sacaluga (Representante da Comisión de Garantía de Calidade)
 • Jacobo Porteiro Fresco (Vogal)
 • Francisco Sánchez Pons (Vogal)
 • Alberto Cominges Barreiro (Vogal)
 • Julia Cristóbal Ortega (Vogal)

Son funcións da Comisión Académica:

 1. Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de rexime interno da propia comisión, o cal deberá ser remitido á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 2. Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías, depósito da guía docente das materias na secretaría do centro de adscrición do mestrado) e velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación co centro.
 3. Seleccionar os/as estudantes admitidos/as no programa.
 4. Emitir informe para o recoñecemento de créditos conforme á normativa da Universidade de Vigo.
 5. Elaborar o POD/PDA do mestrado no prazo establecido pola Universidade. Para o POD, a CAM poderá contar con persoal docente da Universidade de Vigo así como con profesorado externo cualificado. A elección do persoal docente deberá cumprir cos criterios obxectivos que aprobe a CAM.
 6. Aprobar a distribución do orzamento asignado o mestrado.
 7. Todas aquelas que lle sexan encomendadas polo centro responsable do mestrado, relativas á organización académica da titulación

Son funciones do coordinador:

 1. Ser o interlocutor do mestrado cos servizos e órganos de gobierno da Universidade de Vigo.
 2. Ser o responsable de decidir as actividades a desenvolver que teñan repercusión orzamentaria.
 3. Ser o último responsable de cumplimentar e pechar as actas de cualificación.
 4. Calquera outra que lle encomende a CAM ou o centro.


Mecanismos de coordinación docente

Os mecanismos de coordinación docente para os títulos de Mestrado da EEI desenvólvense segundo o establecido no Procedemento de Planificación e Desenvolvemento do Ensino (DO-0201P1) do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da EEI.

O título contempla a figura do Coordinador de materia para asegurar a adecuada coordinación docente en cada unha das materias do título así como entre distintas materias a través de diversas reunións de seguimento programadas polo coordinador do título. O coordinador de materia figura en cada unha das guías docentes das distintas materias do Mestrado. Ademais,  o coordinador do título actúa como  coordinador  de o  traballo  de  fin  de  master,  encargándose de coordinar aos distintos titores.  As conclusións destas reunións é analizada pola Comisión Académica do Mestrado durante a elaboración do informe de seguimento do título que xera, entre outros resultados, un Plan de Melloras.

As figuras de coordinación contempladas pola EEI para as súas titulacións de Mestrado son as de coordinador de materia e coordinador de Mestrado:

 • Coordinador de materia: segundo indícase na guía docente da materia (consulte aquí as Guías Docentes)
 • Coordinador de título: Ángel Fernández Vilán
 • Coordinador de TFM: Ángel Fernández Vilán
 • Coordinador de Prácticas externas: Ángel Fernández Vilán

Superposta á estrutura de coordinación do título, a Escola de Enxeñaría Industrial conta cunha Área de Posgrao (eei.admonposgrao@uvigo.es) e  unha Subdirección de Posgrao e Doutoramento co obxectivo de:

 1. Representar ao conxunto dos Mestrados da EEI nas súas demandas e reclamacións ante a dirección do centro, os servizos administrativos da Universidade e os órganos universitarios.
 2. Servir de apoio e orientación aos Coordinadores dos Mestrados en todos os procesos relacionados ao seu cargo (matriculación, elaboración de informes de calidade, acreditacións ACSUGA/ANECA, etc., bolsas, convalidaciones de créditos, etc…)
 3. Crear unha sinerxía positiva entre os mestrados, de forma que se aproveiten as experiencias, procedementos, etc.. de cada un dos másteres, e tentando unha converxencia cara a procedementos e documentación administrativa común, respectando sempre as características diferenciadoras de cada un deles.
 4. Planificar as necesidades futuras dos másteres e transmitilas aos órganos universitarios competentes.
 5. Servir de guía a Coordinárelos/as dos novos másteres que se vaian implantando no centro.
 6. Servir de intermediario entre o alumnado de másteres e o director do centro
 7. Todas aquelas que lle delegue o director do centro.

 

Criterios de suspensión e extinción do título

A extinción do título oficial Mestrado en Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil, impartido pola Escola de Enxeñaría Industrial desenvólvese segundo a normativa de suspensión e extinción de estudos oficiais de mestrado, publicada na páxina web da universidade (consultar normativa).

A extinción desenvólvese tamén segundo o establecido no Procedemento de Suspensión e extinción dunha Titulación (DO0103P1) do Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) do Centro. Neste procedemento establécese a sistemática pola cal se suspende ou extingue unha das súas titulacións e os criterios que deben cumprirse.

 

Perfil de egreso

O perfil do egresado é o dun profesional cunha elevada cualificación técnica e especialista nas diversas Tecnoloxías e Procesos que interveñen no sector da automoción.

Os alumnos egresados adquiren competencias contrastadas en diversas áreas.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal