muller investigadora

Prácticas

As prácticas académicas externas, reguladas polo Real Decreto 592/2014, de 11 de xullo, son unha actividade de natureza formativa que ten como obxectivo que o alumnado aplique e complemente os coñecementos adquiridos na súa formación académica.

Modalidades

Prácticas curriculares:

As prácticas curriculares configúranse como actividades académicas integrantes dos plans de estudo, que recollerán o seu carácter obligatorio ou optativo así como a súa duración en ECTS. Para realizalas o alumnado terá que estar matriculado na devandita materia e a súa superación quedará recollida no expediente académico.

Prácticas extracurriculares:

O alumnado poderá realizar, con carácter voluntario, prácticas extracurriculares ao longo dos seus estudos. Non forman parte do plan de estudos nin do expediente académico. Para realizalas, o alumnado deberá estar matriculado na Universidade de Vigo nas ensinanzas para as que se ofertan as prácticas. No caso de estudantes de grao, deben ter superado o 50% dos créditos necesarios para obter a titulación.

Dónde se poden realizar

Entidades colaboradoras de ámbito nacional:

Empresas, institucións ou entidades públicas ou privadas cando exista un convenio de cooperación educativa coa Universidade de Vigo.

Na propia Universidade de Vigo:

En unidades e servizos da propia universidade de Vigo cando exista un acordo interno entre o responsable académico e o responsable da unidade ou servizo de acollida. Este acordo debe contar co visto e prace da vicerreitoría correspondente, ou xerencia, de ser o caso.

Prácticas internacionais

Cando as prácticas se desenvolvan no estranxeiro poderán desenvolverse no marco ERASMUS ou ben como prácticas con convenio de cooperación educativa. Para máis información podes consultar a web da Oficina de Relacións Internacionais.