rapazas na cafetaría para páxina de vida universitaria

Estudantes internacionais

Estudantes entrantes (Incoming students)

Na Universidade de Vigo ofrecemos diversas posibilidades ao estudantado internacional en función das súas preferencias: 

 • Se son estudantes regulares.
 • Se realizan unha estadía de intercambio ao abeiro do Programa Erasmus+ e doutros programas de mobilidade internacional.
 • Se cursan estudos como estudantes visitantes estranxeiros.

Estudantes regulares

Se o que queres é cursar estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao, máster ou doutoramento en calidade de estudante regular (non de intercambio), deberás consultar a información de acceso aquí.

Programas de mobilidade internacional

Existen diferentes programas de mobilidade internacional:

Erasmus+30​​​​

 

Estás pensando en vir á UVigo

A través deste programa podes vir durante un ou dous cuadrimestres á UVigo no marco dun convenio bilateral entre a facultade ou escola da túa universidade de orixe e unha facultade ou escola da UVigo. Se desexas vir a estudar á UVigo nesta modalidade, o primeiro paso é asegurarte de que existe un acordo específico entre a túa universidade de orixe e a UVigo na titulación que queres cursar aquí. 

Unha vez confirmada a existencia de convenio, deberá ser a túa universidade quen nos comunique a túa nominalización.

Nominalización

A oficina encargada da mobilidade internacional na universidade de orixe deberá encher o siguiente formulario online cos datos de cada estudante nominalizado. 

Ao cabo duns días a universidad de orixe, así como cada estudante (en CCO) recibirá un correo electrónico de confirmación da nominalización e instrucións sobre cómo realizar a súa solicitude en liña.

Data límite para recepción de nominalizacións:

 • Estadías durante o primeiro cuadrimestre ou curso completo: ata o 31 de maio.
 • Estadías durante o segundo cuadrimestre: ata o 15 de outubro.

Solicitude

Realízase mediante un formulario de solicitude en liña

Para cubrir este impreso de solicitude precisa ter copia dos seguintes documentos que se deberán cargar no formulario, nun formato de uso común como PDF ou JPEG:

 • Estudantes de grao

  • Copia do DNI/pasaporte (obrigatorio en todo caso para estudantes de fóra da UE).
  • Escrito da Oficina de Relacións Internacionais na universidade de orixe confirmando a túa selección para realizar unha estadía de intercambio na UVigo.
  • Tarxeta sanitaria europea ou póliza de seguro de saúde equivalente.
 • Estudantes de máster ou doutoramento

  • Copia do DNI ou pasaporte (obrigatorio en todo caso para estudantes de fóra da UE).
  • Escrito da Oficina de Relacións Internacionais da túa universidade de orixe indicando que es estudante seleccionado para realizar unha estadía de intercambio na UVigo.
  • Copia do título de grao ou do historial académico no que se demostre ter, cando menos 180 créditos ECTS superados. 
  • Tarxeta sanitaria europea ou póliza de seguro de saúde equivalente.

Unha vez debidamente cuberto e enviado o formulario de solicitude en liña, recibirás un correo electrónico de confirmación da recepción da súa solicitude.

Datas límite para a recepción do formulario en liña de solicitude son:
 • Para estadías anuais ou do 1.º cuadrimestre: 15 de xuño.
 • Para estadías do 2.º cuadrimestre: 15 de novembro.

Admisión

Tras a recepción da solicitude e logo da comprobación da documentación achegada, a Oficina de Relacións Internacionais (ORI) da Universidade de Vigo remitirá á persoa solicitante un correo electrónico de benvida coa súa carta de aceptación adxunta asinada electronicamente. 

Contrato de estudos e outras cuestións académicas

Unha vez que teñas unha proposta de contrato de estudos acordada coa persoa coordinadora da túa universidade, poderás remitirlla por correo electrónico á persoa responsable de relacións internacionais na facultade ou escola na que vaias cursar a maior parte de materias (o teu centro de referencia especificado na carta de aceptación). Esa persoa devolveracho asinado o máis axiña posible ou indicarache as correccións que cómpre facer.

Poderás modificar o teu contrato de estudos posteriormente.

Non é necesario que acheguedes os vosos contratos de estudos á ORI, xunto co formulario de solicitude. 

Para coñecer os datos de contacto dos e das responsables de relacións internacionais en cada facultade ou escola, preme na seguinte ligazón.

Oferta académica

Para elaborar o teu contrato de estudos necesitarás consultar a nosa oferta académica e as guías docentes das materias. Tamén che pode interesar coñecer a nosa oferta de materias en inglés para o curso académico actual. Todo esto podrás consultarlo nas seguintes ligazóns:


Ten en conta que deberás elixir a maioría de materias na facultade ou escola chamada "centro de referencia" na túa carta de aceptación. Podes elixir materias doutras facultades ou escolas, sempre que os seus horarios sexan compatibles co resto. Non se aconsella a elección de materias impartidas en centros de diferentes campus, pois non existen moitas opcións de transporte público dun campus a outro. Importante que comprobes que as materias elixidas se imparten no período correspondente á túa estadía:

1 C = 1.º cuadrimestre (de setembro a xaneiro)

2 C = 2.º cuadrimestre (de xaneiro a maio) 

Este programa ofrece ao alumnado das universidades socias de países asociados (países que non pertencen á Unión Europea), a posibilidade de realizar parte dos seus estudos na Universidade de Vigo.

Estás pensando en vir á UVigo

A través deste programa podes vir durante un ou dous cuadrimestres á UVigo no marco dun convenio bilateral entre a túa universidade e a UVigo. 

Unha vez confirmada a existencia de convenio, deberá ser a túa universidade quen nos comunique a túa nominalización.

Nominalización

A oficina encargada da mobilidade internacional na universidade de orixe deberá encher o siguiente formulario online cos datos de cada estudante nominalizado. 

Ao cabo duns días a universidad de orixe, así como cada estudante (en CCO) recibirá un correo electrónico de confirmación da nominalización e instrucións sobre cómo realizar a súa solicitude en liña.

Data límite para recepción de nominalizacións:

 • Estadías durante o primeiro cuadrimestre ou curso completo: ata o 31 de maio.
 • Estadías durante o segundo cuadrimestre: ata o 15 de outubro.

Solicitude

Realízase mediante un formulario de solicitude en liña.

Para cubrir este impreso de solicitude precisa ter copia dos seguintes documentos que se deberán cargar no aplicativo, nun formato de uso común como PDF ou JPEG:

 • Estudantes de grao

  • Copia do DNI/pasaporte (obrigatorio en todo caso para estudantes de fóra da UE).
  • Escrito da Oficina de Relacións Internacionais na universidade de orixe confirmando a túa selección para realizar unha estadía de intercambio na UVigo.
  • Tarxeta sanitaria europea ou póliza de seguro de saúde equivalente.
 • Estudantes de máster ou doutoramento

  • Copia do DNI ou pasaporte (obrigatorio en todo caso para estudantes de fóra da UE).
  • Escrito da Oficina de Relacións Internacionais da universidade de orixe no que se confirma a selección para realizar unha estadía de intercambio na UVigo.
  • Copia do título de grao ou do historial académico no que se demostre ter, cando menos 180 créditos ECTS superados. 
  • Tarxeta sanitaria europea ou póliza de seguro de saúde equivalente.

Unha vez debidamente cuberto e enviado o impreso de solicitude en liña, recibirase un correo electrónico de confirmación da recepción da súa solicitude.

Datas límite para a recepción do formulario en liña de solicitude son
 • Para estadías anuais ou do 1.º cuadrimestre: 15 de xuño.
 • Para estadías do 2.º cuadrimestre: 15 de novembro.

Admisión

Tras a recepción da solicitude e logo da comprobación da documentación achegada, a Oficina de Relacións Internacionais (ORI) da Universidade de Vigo solicitará autorización á persoa responsable de relacións internacionais no centro de estudos solicitado polo ou pola estudante. Unha vez confirmada a aceptación, remitirase á persoa solicitante un correo electrónico de benvida con información práctica para a súa futura estadía na UVigo xunto coa carta de aceptación asinada electronicamente. 

Contrato de estudos e outras cuestións académicas

O estudante deberá traer unha proposta das materias que cursará na UVigo. Esta debe ser previamente acordada coa persoa coordinadora académica da súa universidade de orixe. A persoa coordinadora académica na facultade ou escola da UVigo na que vaias cursar a maioría das materias tamén deberá revisar esta proposta antes de realizares a túa matrícula. 

Para coñecer os datos de contacto dos e das responsables de relacións internacionais en cada facultade ou escola, preme na seguinte ligazón.

Oferta académica

Para elaborar o teu contrato de estudios necesitarás consultar a nosa oferta académica e as guías docentes das materias. Tamén che pode interesar coñecer a nosa oferta de materias en inglés para el curso académico actual. Todo esto podrás consultarlo nas seguintes ligazóns:


Ten en conta que deberás elixir a maioría de materias na facultade ou escola chamada "centro de referencia" na túa carta de aceptación. Podes elixir materias doutras facultades ou escolas, sempre que os seus horarios sexan compatibles co resto. Non se aconsella a elección de materias impartidas en centros de diferentes campus, pois non existen moitas opcións de transporte público dun campus a outro. É importante que comprobes que as materias elixidas se imparten no período correspondente á túa estadía:

1 C = 1.º cuadrimestre (de setembro a xaneiro)

2 C = 2.º cuadrimestre (de xaneiro a maio)

Os estudantes erasmus que desexen realizar unha estadía de prácticas nalgún departamento, laboratorio ou outro servizo da UVigo deberán acordar previamente os termos e as datas exactas da súa estadía coa persoa baixo cuxa supervisión se realicen as devanditas prácticas (a persoa titora). 

Unha vez alcanzado devandito acordo, deberán achegar os seguintes documentos, xunto co formulario en liña: 

 • Copia do DNI/Pasaporte
 • Learning agreement for traineeships debidamente cuberto e asinado polo estudante, a persoa que actúe como titor ou titora académica na institución de orixe e a persoa responsable do departamento ou servizo da Universidade de Vigo no que se vaian a realizar as prácticas. Deben indicarse as datas exactas en que se vai a realizar a estancia (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)
 • Proba de ter contratado un seguro válido en España coa cobertura de saúde, accidentes e responsabilidade civil.

Admisión

Tras a recepción da solicitude e logo da comprobación da documentación achegada, a Oficina de Relacións Internacionais (ORI) da Universidade de Vigo remitirá á persoa solicitante un correo electrónico de benvida coa súa carta de aceptación adxunta. 

Normativa do alumnado visitante estranxeiro

Ante o crecente interese por parte de estudantes estranxeiros que, con carácter temporal, desexan ampliar a súa formación na Universidade de Vigo, á marxe dos programas de intercambio existentes, e conscientes do papel das universidades no fomento da mobilidade interuniversitaria e a formación permanente, elementos especialmente importantes dentro do novo marco do Espazo Europeo de Educación Superior, a Universidade de Vigo, seguindo o camiño iniciado por outras institucións e no marco das súas competencias, decide crear a figura do estudante visitante estranxeiro.

Ámbito de aplicación

Alumnado estranxeiro que curse estudos nunha universidade ou institución de ensino superior estranxeira oficialmente recoñecida e que desexe ampliar a súa formación cursando materias impartidas en calquera centro da Universidade de Vigo. Esta figura do estudante visitante estranxeiro non é aplicable nin aos procedentes de programas de intercambio (como por exemplo, Erasmus +, ISEP, GE4) nin a estudantes que cursen estudos no marco de convenios bilaterais entre a Universidade de Vigo e outras universidades.

Documentos necesarios

O alumnado deberá presentar os seguintes documentos

 • Impreso de solicitude
 • Carta de motivación en castelán ou galego
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte
 • Dúas fotografías tamaño carné
 • Certificación académica dos estudos universitarios que realiza ou realizou na universidade de orixe
 • Currículo debidamente xustificado
 • Documento acreditativo do coñecemento de castelán ou galego

Prazo e lugar de presentación da documentación

 • Para estadías do curso académico completo (setembro-xullo) ou do primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro) pode presentar a súa solicitude de admisión ata o 31 de maio do ano en curso.
 • Para estadías durante o segundo cuadrimestre (febreiro-xullo) poderá presentarse ata o 15 de outubro do ano anterior.

Admisión

A notificación da admisión correspóndelle á Oficina de Relacións Internacionais, tras a aceptación pola persoa responsable do centros no que desexe matricularse o estudante.

Matrícula

A Oficina de Relacións Internacionais comunicaralle ao estudante a aceptación para cursar os estudos solicitados na Universidade de Vigo, así como a data para formalizar a matrícula.

O alumnado visitante estranxeiro poderá matricularse nesta modalidade durante un máximo dun curso académico. Con carácter xeral, deberán matricularse dun mínimo de 10 e dun máximo de 60 créditos europeos ECTS.

Poderá autorizarse a matrícula en calquera materia das ofrecidas na Universidade de Vigo. Poderá limitarse ou excluírse o acceso a determinadas materias, polas súas especiais características ou pola necesidade de impartirse en grupos reducidos.

O alumnado deberá estar en posesión do nivel de estudos suficiente ao das materias que solicite cursar.

Todo o alumnado visitante estranxeiro deberá ter un seguro médico de asistencia sanitaria con cobertura en España, que deberán presentar no momento da matrícula.

Os cidadáns e cidadás de países membros da UE deberán solicitar no seu país o formulario E-111 ou E-128.
Os solicitantes procedentes doutros países deberán presentar un seguro médico privado ou contratar un en España antes de matricularse.

O alumnado procedente de países de fóra da Unión Europea deberá poñerse en contacto coa embaixada española ou consulado máis próximo para informarse das condicións de entrada legal en España. Este alumnado recibirá unha carta de aceptación emitida pola Oficina de Relacións Internacionais para facilitarlle o trámite do seu visado de estudante.

Réxime académico

O alumnado visitante estará suxeito ao réxime de docencia e de xestión académica das materias en que se matricule e figurará nas actas ordinarias das materias como o resto dos estudantes.

Cubertas as actas oficiais consonte ao calendario académico, a secretaría do centro expedirá, de forma gratuíta, dúas certificacións (en castelán e en inglés) nas que constarán as materias, créditos e cualificacións obtidas ao amparo da presente normativa.

Dos estudos realizados como estudante visitante non se derivará ningún dereito en relación coa obtención de títulos expedidos pola Universidade de Vigo nin en relación co ingreso nunha titulación. Se o alumnado visitante desexa obter unha titulación na Universidade de Vigo e o recoñecemento dos estudos cursados nela a través do disposto nesta normativa, deberá someterse á lexislación universitaria aplicable para o acceso mediante a acreditación dos títulos ou probas pertinentes e someterse ao procedemento de ingreso xeral.

O alumnado visitante poderá acceder aos diferentes servizos da Universidade de Vigo e participará na vida universitaria cos mesmos dereitos e deberes que os estudantes internacionais de programas oficiais de mobilidade.

Prezos públicos

O alumnado visitante deberá aboar:

 • Os prezos por servizos académicos correspondentes aos créditos dos que se matricule e serán os establecidos oficialmente cada curso acádemico pola Xunta de Galicia.
 • Os prezos establecidos en concepto de servizos académicos (seguro escolar, tarxeta de estudante e apertura de expediente, aproximadamente 30€)
 • Os prezos correspondentes á xestión administrativa (400€ no caso de estadías cuadrimestrais ou 800€ no caso de estadías de curso completo) 

Prezos públicos 2018/2019

Pagamento

O alumnado deberá facer efectivo o pagamento dos prezos públicos nun só pagamento ao inicio do curso. Mentres non se acredite o pagamento destes conceptos, a solicitude quedará admitida condicionalmente e, finalizado o prazo indicado para facelo efectivo, o non pagamento parcial ou total implicará o rexeitamento da solicitude de matrícula que será arquivada, coa perda das cantidades xa aboadas ata ese momento.

A Oficina de Relacións Internacionais enviaralles ás secretarías dos centros a relación nominal de estudantes visitante estranxeiros.

Información xeral

 

É imprescindible que o alumnado estranxeiro posúa un seguro médico con validez en España. 

Os estudantes da Unión Europea poden utilizar a súa tarxeta sanitaria europea. Os estudantes do resto do mundo deberán contratar un seguro con validez en España.

Recomendámoslle a todo o alumnado que contrate un seguro médico internacional con calquera compañía de seguros, que inclúa a cobertura de accidentes, o traslado sanitario internacional, a asistencia en viaxes, a repatriación en caso de accidente ou enfermidade grave, defunción etc.

A UVigo negociou coa compañía de seguros ONCAMPUS unha cobertura moi ampla para estudantes internacionais cunha única cota por período e que resulta bastante asequible .

Se che interesa, podes contratalo directamente coa compañía a través do seu sitio web (lembra seleccionar a UVigo entre as opcións dispoñibles): Oncampus-estudia

Unha vez en España, os estudantes procedentes da Unión Europea deberán acudir a un centro de saúde da Seguridade Social (ver enderezos) co formulario E-111, E-128 (segundo o seu país de orixe) ou a tarxeta sanitaria europea, onde lles asignarán un médico xeral.

Os estudantes que non pertenzan a países da Unión Europea deberán informarse no seu país de orixe dos hospitais e dos centros de saúde cos que a súa compañía aseguradora ten acordos en España. Xeralmente, neste último caso, o estudante asume os gastos sanitarios e posteriormente solicítalle o reembolso destes á súa compañía de seguros.

Principais centros de saúde e hospitais 

En Pontevedra 

Hospital público

Nome: Complexo hospitalario universitario de Pontevedra 

Enderezo: Rúa de Mourente s/n

Provincia: Pontevedra 

Concello: Pontevedra

Máis información:  » Localización  » Área de influencia  » Oferta asistencial  » Doazóns e transplantes

Centros de saúde

En Vigo 

Hospital público

Nome: Complexo hospitalario universitario de Vigo 

Enderezo: Estrada de Clara Campoamor, 341

Provincia: Pontevedra

Concello: Vigo

Teléfono: 986816000 

Páxina web:  http://chuvi.sergas.es

Máis información:  » Localización  » Área de influencia  » Oferta asistencial  » Doazóns e transplantes

Centros de saúde

En Ourense

Hospital público

Nome: Complexo hospitalario universitario de Ourense

Enderezo: Rúa de Ramón Puga, 52

Provincia: Ourense 

Concello: Ourense

Máis información:  » Localización  » Área de influencia  » Oferta asistencial  » Doazóns e transplantes

Centros de saúde

 

Ao principio de cada cuadrimestre o Centro de Linguas (CDL) organiza Cursos de español como lingua estranxeira para o alumnado de intercambio. Estes cursos están orientados a proporcionar os coñecementos básicos da Lingua española para facilitar a integración académica e social do alumnado internacional non hispano-hablante. Impártense todos os niveis. Nas sesións de benvida organizadas ao principio de cada cuadrimestre teñen lugar as probas de nivel.

DURACIÓN 

O curso ten unha duración de 60 horas e comeza en setembro/outubro (para estudiantes de curso completo e do 1º cuadrimestre) e en xaneiro/febreiro (para estudantes do 2º cuadrimestre).

CRÉDITOS ECTS 

O curso dará dereito á obtención de 4 créditos ECTS. Para obter o certificado cómpre asistir, como mínimo, ao 85% das clases e superar un exame final. É importante subliñar que esta cualificación non figurará no certificado oficial de notas porque non forman parte dos estudios incluidos no programa de grao, master ou doutoramento.

O diploma acreditativo deberá ser recollido no Centro de Linguas antes abandonar a Uvigo. 

PREZO 

O curso custa 75€ para estudantes de intercambio, 234€ para a comunidade universitaria e 285€ para o público en xeral.

PROCEDEMENTO

Ao chegar á Uvigo deberá realizarse unha proba de nivel. Na ORI ou nas Áreas de Apoio nos campus de Ourense e Pontevedra proporcionarase información máis detallada sobre os horarios e lugares de celebración. 

Más información: Centro de Linguas

A lingua de uso

Os dous idiomas oficiais en Galicia na Universidade e na Administración son o galego e o castelán. A Área de Normalización Lingüística (ANL) da UVigo desenvolve cursos de formación en lingua galega destinados ao alumnado estranxeiro de programas de intercambio ata de cursos de actualización, perfeccionamento e acollida para persoas non galegas residentes en Galicia.

 

Desde a Área de Normalización Lingüística ofrecemos o Curso de extensión cultural para alumnado de programas de intercambio. É un curso de lingua e cultura galegas, gratuíto, de 75 horas de duración (60 de teoría + 15 de visitas guiadas e actividades), validado con 2,5 ECTS e recoñecido cun diploma expedido pola Secretaría Xeral de Política da Xunta de Galicia. Ollo! Esta cualificación non aparecerá na túa certificación oficial de notas porque estes estudos non están incluídos nos programas de grao, mestrado ou doutoramento.

 

Para máis información, podes contactar con: 
Área de Normalización Lingüística 
anl@uvigo.es
+34 986 813 574

 

Servizo de acollida de alumnado estranxeiro

A Oficina de Relacións Internacionais dispón dun servizo de acollida de estudantes de intercambio formado por estudantes da Universidade de Vigo que se ofrecen como voluntarios/as para axudar os estudantes internacionais na súa chegada.

Para solicitar este servizo, deberá cubrir un impreso (arrival form) con todos os seus datos persoais, así como, indicarnos a data de chegada e o medio de transporte elexido. A ORI encargarase de asignar un voluntario/a en función da dispoñibilidade a cada estudante de intercambio que o solicite con suficiente antelación.

Estes voluntarios/as encargaranse das seguintes funcións:

 • Contactar vía correo electrónico cos estudantes estranxeiros para asesoralos antes de emprender a viaxe a Galicia.
 • Recollelos no aeroporto de Vigo ou estación de tren en Vigo, Ourense ou Pontevedra e acompañalos ata a ORI ou Área de Apoio a Centros e Departamentos.
 • Proporcionarlles acompañamento á facultade correspondente e apoialos no proceso de matrícula.
 • Proporcionarlles información práctica sobre as actividades culturais, deportivas ou de ocio que ofrece a cidade.

1.- Certificado de Rexistro de cidadáns da Unión. Oficina de Estranxeiría: estudantes Erasmus nacionais da Unión Europea e estados asociados

Infórmase de que a cidadanía dos estados membros da Unión Europea, dos restantes estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Noruega, Islandia e Liechtenstein) e da Confederación Suíza que vaia permanecer en España por máis de tres meses, está obrigada a solicitar ante as Comisarías de Policía Nacional da provincia onde pretenda permanecer ou fixar a súa residencia, a súa inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros. Alí expediráselle un certificado de rexistro que lle permitirá acreditar o seu dereito de residencia en territorio español.

O estudantado Erasmus tamén está incluído nesta obriga. A documentación necesaria para a inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros é:

 • Impreso de solicitude en modelo oficial (EX-18) por duplicado, debidamente cuberto e asinado polo/a estudante. O dito impreso pode descargarse en  http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html
 • Carta de aceptación na UVigo.
 • Documentación que acredite dispor dun seguro de enfermidade público ou privado. Poderá achegarse a tarxeta sanitaria europea con validez durante todo o período de residencia e habilite a recibir as prestacións sanitarias necesarias dende un punto de vista médico, tendo en conta a natureza das prestacións e a duración prevista. 
 • Declaración responsable de posuír recursos suficientes para si e para os membros da súa familia, durante o período de residencia en España. 

A inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros realízase nas COMISARÍAS DE POLICÍA NACIONAL DA PROVINCIA de residencia do/da estudante. 

Unha vez achegada a documentación na Comisaría correspondente, o/a estudante recibe un número NIE temporal para que efectúe o pagamento da taxa (10,82 €) no formulario proporcionado. O pagamento efectúase en calquera banco ou caixa de aforros. 

Tras realizar o pagamento, é necesario volver á Comisaría de Policía Nacional onde recibirá definitivamente o documento oficial do NIE e, polo tanto, considerarase terminado o trámite.

Máis información:
Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
Folleto informativo

2.- Mobilidade cara España de estudantes extracomunitarios de ensino superior (ERASMUS) titulares dunha autorización para estudos expedida por outro estado membro. 

O pasado mes de setembro de 2018 entrou en vigor un cambio normativo sobre estranxeiría en España pola cal as universidades debemos comunicarlle á Oficina de Estranxeiría correspondente os datos do alumnado extracomunitario que provén de universidades da UE ao abeiro de programas de mobilidade europeos como o Erasmus, o cal o exime de tramitar un visado para o período de estancia en España.

Para facer dita comunicación necesitamos que o estudantado, na súa chegada á Universidade de Vigo, nos remita ao enderezo incoming.ori@uvigo.es a seguinte documentación en formato PDF:

 • Pasaporte (incluída a autorización de residencia no outro estado membro da UE).
 • Domicilio e teléfono en España (Vigo, Ourense ou Pontevedra).

3.- Rexistro na Oficina de Estranxeiría: estudantado extracomunitario procedente de universidades de países extracomunitarios

Para poder entrar e permanecer como estudante en España, debes solicitar o visado de estudos na Misión Diplomática ou Oficina Consular española no país ou demarcación no que residas. 

Os documentos mínimos necesarios para a solicitude do teu visado de estudos son:

 • Impreso de solicitude de visado nacional, en modelo oficial, por duplicado, debidamente cuberto e asinado. O dito impreso pode obterse en www.maec.es
 • Pasaporte completo e en vigor ou título de viaxe, recoñecido como válido en España, con vixencia mínima do período para o que se solicita a estadía.
 • Documentación acreditativa de dispor de medios económicos necesarios para o período para o que se solicita a estadía e para o retorno ao país de procedencia.  
 • Documentación acreditativa de dispor un seguro médico.
 • Documentación acreditativa de estar admitido nun centro de ensino.

Se a duración da estadía supera os seis meses:

Aquí podes consultar as direccións e teléfonos das embaixadas e consulados de España. 

Unha vez en España, se a túa estadía por estudos vai ser superior a seis meses, debes solicitar persoalmente a Tarxeta de Identidade de Estranxeiro no prazo dun mes desde a entrada en España.  

Para iso debes dirixirte á Comisaría de Policía máis cercana ao teu domicilio e presentar:  

4.- Prórroga da estancia por estudos

Se a duración dos teus estudos é superior a un ano, deberás solicitar e obter unha prórroga da túa autorización de estancia na Comisaría de Policía máis cercana ao teu domicilio, se resides en Vigo ou Pontevedra. Se a túa provincia é Ourense, deberás solicitala na Oficina de Estranxeiría (os enderezos están ao final desta páxina) .

Prazo de solicitude: durante os 60 días naturais previos á data de expiración da vixencia da autorización. Tamén se poderá presentar dentro dos 90días naturais posteriores, sen prexuízo da incoación do correspondente procedemento sancionador.

Documentación

 • Impreso de solicitude en modelo oficial (EX-00) por duplicado, debidamente cuberto e asinado. Pode obterse en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html
 • Pasaporte ou título de viaxe en vigor
 • Documentación acreditativa de dispor de medios económicos necesarios para o período para o que se solicita a estadía e para o retorno ao país de procedencia.  
 • Documentación acreditativa de disponer de seguro médico.
 • Documentación acreditativa de reunir os requisitos específicos respecto da actividade para a cuxa realización foi autorizado/a a permanecer e España. 
 • De ser o caso, documentación acreditativa de ter superadas as probas e continuar cos estudos, a investigación ou formación, as prácticas non aborais ou o servizo de voluntariado. 

Más información en: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja008/index.html 

Unha vez concedida a autorización, deberás solicitar no prazo dun mes a expedición da túa nova tarxeta de identidade na Comisaría de Policía ou Oficina de Estranxeiría correspondente. 

Oficinas de estranxeiría:

Comisarías de Policía (Estranxeiría):

 • Campus de Vigo
  ​​​​​​Calle Álvaro Cunqueiro, 6
  36211 Vigo (Pontevedra)
 • Campus de Pontevedra
  Calle Joaquín Costa, 17
  36001 Pontevedra
 • Campus de Ourense
  Calle Maestro Vide, s/n
  32004 Ourense

Nota: a Universidade de Vigo non se fai responsable das posibles modificacións que se poidan producir na lexislación española ao respecto unha vez publicada esta información. Polo tanto, recoméndase que o estudantado consulte debidamente as súas obrigas relacionadas coa súa residencia en España, ben nos consulados antes da súa chegada, ou ben na Oficina de Estranxeiría, unha vez en territorio español. 

Para máis información, podes contactar coa Oficina de Relacións Internacionais
incoming.ori@uvigo.es
+34 986 811 947