Mapamundi-Erasmus

Estudantes saíntes


Información xeral

Os estudantado da Universidade de Vigo poderá participar nas distintas convocatorias de mobilidade que a Oficina de Relacións Internacionais publica ao longo do curso. As convocatorias adoitan publicarse o ano anterior ao curso no que se vai gozar da estadía. É moi importante seguir as noticias da ORI a través dos seus anuncios.

O programa cun número maior de participantes é o programa Erasmus+, pero a Universidade de Vigo ofrece outros programas que lle permiten ao seu estudantado gozar de bolsas en moitos países do resto de continentes (bolsas propias, ISEP, GE4 etc) ou en universidades españolas (SICUE).

A ORI está actualmente inmersa nun proceso de dixitalización de todos os trámites administrativos relacionados coa organización da mobilidade nas institucións para axilizar o intercambio de datos académicos do estudantado entre elas.

Por esta razón, deberás empregar o portal de mobilidades para solicitar as bolsas de mobilidade e crear os contratos de estudo. A información sobre trámites administrativos de cada convocatoria virá indicado en cada unha de elas.

O portal será a túa ferramenta de xestión de convocatorias de mobilidade. Nel atoparás os formularios de solicitude de mobilidades, as túas ofertas de mobilidade, as solicitudes presentadas, o acordo de estudos (que será asinado desde o portal polo teu coordinador/a de orixe e de destino) e tamén poderás presentar toda a documentación requerida desde a ORI.
 

Portal de mobilidades saíntes

 

Programas nacionais

O Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) permite cursar un semestre ou un ano completo nunha universidade española, un período recoñecido de estudos en virtude dos convenios asinados. A convocatoria publícase no mes de febreiro de cada ano.

ver a convocatoria

De seguido podes consultar as páxinas web SICUE das diferentes universidades españolas onde buscar información das institucións académicas de destino:


Programas internacionais

Erasmus+

O programa Erasmus+ permite cursar estudos recoñecidos nas institucións europeas coas que a Universidade de Vigo ten asinados convenios de colaboración (Erasmus KA 131 con países do programa) ou con institucións de países extracomunitarios (Erasmus+ KA 171 con países asociados). 

Poden participar estudantes de grao, mestrado e doutoramento e pódense gozar de ata 12 meses de bolsa en cada un dos tres ciclos de estudos.

O estudantado interesado en participar deberá estar atento ás convocatorias publicadas desde a ORI e facer a solicitude seguindo as instrucións.

 

Máis información sobre o programa:

  • Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE)

                                                     Logo_SEPIE_erasmusplus               

  • European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

O programa Erasmus+ prácticas posibilita que o estudantado matriculado en titulacións oficiais na Universidade de Vigo poida realizar prácticas relacionadas coa súa titulación en empresas e institucións europeas de países adheridos ao citado programa.

Tamén pode participar o estudantado recén titulado coa condición de que realice as prácticas no ano seguinte á súa graduación e presente a solicitude mentres estea matriculado.

As prácticas poderán ter unha duración mínima de dous meses e máxima de 12.

CONSULTA A CONVOCATORIA

As axencias nacionais do programa Erasmus+ acordaron utilizar unha plataforma común para a publicación de ofertas de prácticas: Erasmus Intern.

Esta ferramenta foi desenvolvida pola Erasmus Student Network (ESN). A plataforma permite as empresas rexistrar as súas ofertas de prácticas e os estudantes e organizacións buscar empresas interesadas, cunhas opcións de filtrado que fan posible realizar búsquedas adecuadas aos obxectivos de cada institución. 

Outros portais de ofertas de prácticas en empresas:

  • Eures - Plataforma de ofertas de empleo y prácticas en Europa 
  • Eurodesk - Rede europea de información y orientación
  • Leo-NET - Rede de prácticas Erasmus

Os Blended Intensive Programs (BIP) son programas intensivos de curta duración (entre 5 e 30 días), que forman parte do novo programa Erasmus+ 2021/2027 e que utilizan métodos innovadores de aprendizaxe e ensinanza, incluído o traballo colaborativo en liña.

Ao habilitar novos formatos de mobilidade máis flexibles, que combinan a mobilidade física cun compoñente virtual, os programas intensivos combinados pretenden chegar a todo tipo de estudantes, de calquera formación, ámbito de estudo e ciclo.

Cada Erasmus+ BIP está organizado por un grupo de polo menos tres universidades de tres países diferentes. A UVigo pode ser a organizadora dos programas, recibindo participantes doutras institucións, ou pode ser ela mesma participante e organizar a convocatoria para enviar solicitantes que poidan estar abertos a estudantes e persoal das institucións.

Os grupos de estudantes traballarán colaborativamente en equipo coa axuda dos profesores das institucións participantes, combinando un período obrigatorio de traballo en liña e un período de traballo presencial no que todos os estudantes se desprazarán ao país da universidade organizadora para mobilidade curta, normalmente unha semana.

Na maioría dos casos, primeiro traballas en liña e despois realízase a estancia presencial para pechar o proxecto. Nalgúns casos, a actividade en liña pode continuar despois da semana laboral presencial.

consulta a Convocatoria

Ao abeiro do programa Erasmus+, a acción KA171 ten como obxectivo fomentar a mobilidade do estudantado, así como do persoal universitario. Ofrece oportunidades de formación e de docencia mediante intercambios a través de acordos con institucións socias en países asociados, fóra da Unión Europea. 

consulta a convocatoria


Outros programas

En virtude dos convenios de cooperación asinados entre a Universidade de Vigo e outras institucións de ensino superior extracomunitarias, publícanse anualmente as convocatorias de bolsas propias en países extracomunitarios dirixidas a estudantes de grao.

CONSULTA A CONVOCATORIA

ISEP (International Student Exchange Programme) é unha rede de máis de 200 universidades de todo o mundo que ten por obxectivo facilitar a mobilidade física de estudantes dos últimos anos de grao e de posgrao.

A través do ISEP, o estudantado da Universidade de Vigo pode realizar nunha universidade americana un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro ou xaneiro-maio). Elixirase entre máis de 150 universidades estadounidenses que contan cunha ampla gama de programas de estudos.

De xeito xeral, a Universidade de Vigo ten asignado un máximo de 15 prazas anuais ou 30 dun semestre.

Os candidatos ou candidatas admitidos terán aloxamento e manutención gratuítos, segundo o sistema de reciprocidade institucional, durante a súa estadía na universidade estadounidense e non aboarán taxas de matrícula na universidade receptora. Aboarán un importe á Universidade de Vigo que será establecido na convocatoria.

CONSULTA A CONVOCATORIA

O GE4 (Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs) é unha asociación que ten como obxectivo promover os intercambios de excelencia de estudantes e docentes no ámbito da enxeñaría.

CONSULTA A CONVOCATORIA

O programa Vulcanus comezou en 1997. Trátase dun programa xaponés que consiste en prácticas industriais para estudantes nacionais de enxeñería ou ciencias da UE/COSME. 

Comeza en setembro e remata en agosto do ano seguinte para axustarse ao ano académico nos Estados membros da UE / COSME.

Obxectivos:

  • Estudar a gama de tecnoloxías máis avanzadas utilizadas por unha empresa xaponesa líder.
  • Aprender xaponés, así como apreciar e comprender a cultura xaponesa ao ter vivido unha rica experiencia dun año no estranxeiro.
  • Ampliar as expectativas laborais ao entrar en contacto con profesionais e empresas xaponesas.


Para saber máis: 

O programa Iacobus ten como obxectivo principal fomentar a cooperación e o intercambio entre os recursos humanos dos centros de ensino superior da Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal - profesorado, persoal investigador, persoal de administración e servizos (PAS), facilitando a posta en común de actividades formativas, de investigación e de divulgación.

Esta iniciativa da Eurorrexión é pioneira en Europa e a GNP, AECT é a súa entidade xestora.

 

Libre mobilidade 

Considérase un ou unha estudante de libre mobilidade quen realice unha estadía académica temporal nunha institución de educación superior estranxeira para efectuar estudos relacionados cunha titulación oficial da Universidade de Vigo, sen o requisito da concesión dunha praza de mobilidade ao abeiro dos programas, acordos ou convenios subscritos pola Universidade de Vigo.


Bolsas

O Banco Santander no marco dos convenios asinados coas universidades ofrece bolsas complementarias Erasmus+ ao estudantado seleccionado nesta convocatoria. A ORI publicará as convocatorias e os/as interesados/as deberán inscribirse na plataforma do Santander nos prazos establecidos para cada convocatoria.

consulta a Convocatoria

As e os estudantades da Universidade de Vigo que participen nalgún dos programas de mobilidade internacional (ISEP, bolsas propias, GE4, Erasmus) terán acceso á axuda complementaria da Xunta de Galicia. Esta bolsa anúnciase cando o alumnado xa está no seu destino, polo que é moi importante que presten atención ás comunicacións da ORI para poder presentar a solicitude en tempo e forma.

Do mesmo xeito, poden existir outras fontes de financiamento complementarias procedentes das deputacións provinciais. 

Bolsas das deputacións provinciais de Ourense e Pontevedra

Máis información:

Oficina de Relacións Internacionais
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
+34 986 813 550
outgoing.ori@uvigo.gal

Instagram ​​​Linkedin ​​​​​