Mapamundi-Erasmus

Estudantes saíntes

O estudantado da Universidade de Vigo poderá participar nas diversas convocatorias de mobilidade que a Oficina de Relacións Internacionais publica ao longo do curso. As convocatorias publícanse a partir do mes de outubro para participar na mobilidade no curso seguinte.

O programa no que hai un número maior de participantes é o programa Erasmus+, pero a Universidade de Vigo ofrece outros programas que permiten ao seu estudantado gozar de bolsas en moitos países do resto de continentes.

Erasmus+

 

Gif do programa Erasmus +

 

O programa Erasmus+ permite cursar estudos recoñecidos nas institucións europeas coas que a Universidade de Vigo ten asinados convenios de colaboración (Erasmus KA 103 con países do programa) ou con institucións de países extracomunitarios (Erasmus+ KA 107 con países asociados).
Poden participar estudantes de grao, máster e doutoramento e pódense gozar de ata 12 meses de bolsa en cada un dos tres ciclos de estudos.

O estudantado interesado en participar deberá solicitar a bolsa na Universidade de Vigo. A partir do mes de outubro de cada curso publícase a convocatoria para o curso seguinte.

CONSULTA A CONVOCATORIA

​​​​​​

Ao abeiro do programa Erasmus+, a acción KA107 ten como obxectivo fomentar a mobilidade do estudantado, así como do persoal universitario. Ofrece oportunidades de formación e de docencia mediante intercambios a través de acordos con institucións socias en países asociados, fóra da Unión Europea. 

Máis información sobre o programa:

 • Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
 • European Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Ver convocatorias

 

O programa Erasmus+ prácticas posibilita que o estudantado matriculado en titulacións oficiais na Universidade de Vigo poida realizar prácticas relacionadas coa súa titulación en empresas e institucións europeas de países adheridos ao citado programa.

Tamén pode participar o estudantado recén titulado coa condición de que realice as prácticas no ano seguinte á súa graduación e presente a solicitude mentres estea matriculado.

As prácticas poderán ter unha duración mínima de 2 meses e máxima de 12 meses.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 

Proxecto Erasmus+ CBHE Lapassion

A Universidade de Vigo é membro do partenariado que desenvolve o proxecto Erasmus+ CBHE LAPASSION (Latin-America Practices and Soft Skills for an Innovation Oriented Network), concedido ao abeiro da acción clave KA2 sobre cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas, liderado polo Instituto Politécnico do Porto (Portugal) e que conta con 15 institucións socias procedentes de Portugal, Finlandia, España, Brasil, Chile e Uruguai.

Os obxectivos principais do proxecto LAPASSION son, por unha banda, dotar ao alumnado de competencias transversais a través de proxectos multidisciplinares con alumnado dos países participantes e, por outra banda, aumentar a cultura de innovación das institucións de educación superior e a súa conexión con empresas/organizacións, cun impacto sobre a empregabilidade e a internacionalización.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 


Outros programas 

 

O Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) permite cursar un semestre ou un ano completo nunha universidade española, un período recoñecido de estudos en virtude dos convenios asinados. A convocatoria publícase no mes de febreiro de cada ano.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 

De seguido podes consultar os convenios asinados pola Universidade de Vigo con outras universidades no marco do programa SICUE para o curso 2022/2023:

 

ISEP (International Student Exchange Programme) é unha rede de máis de 200 universidades de todo o mundo que ten por obxectivo facilitar a mobilidade física de estudantes dos últimos anos de grao e de posgrao.

A través do ISEP, o estudantado da Universidade de Vigo pode realizar nunha universidade americana un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro ou xaneiro-maio). Elixirase entre máis de 150 universidades estadounidenses que contan cunha ampla gama de programas de estudos.

De xeito xeral, a Universidade de Vigo ten asignado un máximo de 15 prazas anuais ou 30 dun semestre.

Os candidatos ou candidatas admitidos terán aloxamento e manutención gratuítos, segundo o sistema de reciprocidade institucional, durante a súa estadía na universidade estadounidense e non aboarán taxas de matrícula na universidade receptora. Aboarán un importe á Universidade de Vigo que será establecido na convocatoria.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 

O GE4 (Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs) é unha asociación que ten como obxectivo promover os intercambios de excelencia de estudantes e docentes no ámbito da enxeñaría.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 

En virtude dos convenios de cooperación asinados entre a Universidade de Vigo e outras institucións de ensino superior extracomunitarias, publícanse anualmente as convocatorias dirixidas a estudantes de grao.

CONSULTA A CONVOCATORIA

 

Considérase estudante de libre mobilidade quen realice unha estadía académica temporal nunha institución de educación superior estranxeira para efectuaren estudos relacionados cunha titulación oficial da Universidade de Vigo, sen o requisito da concesión dunha praza de mobilidade ao abeiro dos programas, acordos ou convenios subscritos pola Universidade de Vigo.

 

 

O Banco Santander no marco dos convenios asinados coas universidades ofrece diferentes tipos de bolsas. A Universidade de Vigo publicará as convocatorias e os/as interesados/as deberán incribirse na plataforma do Santander nos prazos establecidos para cada convocatoria:

 1. Bolsas Santander Erasmus+: bolsas complementarias para o estudantado seleccionado no marco da convocatoria Erasmus+ Estudos. O estudantado interesado deberá consultar as bases da convocatoria Erasmus+ da Universidade de Vigo.
 2. Bolsas Santander Grao: bolsas para estudantes de Grao que cursen estudos nas universidades de destino de América Latina coas que a Universidade de Vigo ten convenio de intercambio de estudantes. 19 bolsas de 3000 euros.

  CONSULTA A CONVOCATORIA

 3. Bolsas Santander Investigación: Pretende reforzar a mobilidade e o intercambio de investigadores e estudantes de doutoramento. 1 bolsa por curso de 5000 euros.

  CONSULTA A CONVOCATORIA

 

Que é?

O programa consiste na realización de prácticas industriais por estudantes da UE / COSME.

Comeza en setembro e remata en agosto do ano seguinte para axustarse ao ano académico nos Estados membros da UE / COSME.

Obxectivos

 • Estudar a gama de tecnoloxías máis avanzadas utilizadas por unha empresa xaponesa líder.
 • Aprender xaponés, así como apreciar e comprender a cultura xaponesa ao ter vivido unha rica experiencia dun año no estranxeiro.
 • Ampliar as expectativas laborais ao entrar en contacto con profesionais e empresas xaponesas.

Consulta toda a información da bolsa

 

As e os estudantades da Universidade de Vigo que participen nalgún dos programas de mobilidade internacional (ISEP, bolsas de mobilidade propias, GE4, Erasmus) terán acceso á axuda complementaria da Xunta de Galicia.

Do mesmo xeito, poden existir outras fontes de financiamento complementarias procedentes das deputacións provinciais. 
 

Bolsas das deputacións provinciais de Ourense e Pontevedra

 

 

Para máis información, podes contactar coa Oficina de Relacións Internacionais
outgoing.ori@uvigo.gal
+34 986 813 550