Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

O Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría encárgase e responsabilízase de rexistrar todas as operación derivadas de aprobar, executar e liquidar o orzamento da Universidade de Vigo.

 • Colaborar co equipo de goberno e coa Xerencia na elaboración da planificación plurianual e das liñas básicas de actuación orzamentaria anuais.
 • Elaborar o anteproxecto de orzamento anual.
 • Elaborar e xestionar a contabilidade orzamentaria, analítica e financeira.
 • Realizar o seguimento da execución do orzamento, analizar as desviacións e elaborar propostas de accións correctoras.
 • Planificar, xestionar e facer seguimento da tesoureira.
 • Elaborar a proposta de liquidación definitiva e a documentación xustificativa, así como certificados contables e documentación requirida interna e externamente.
 • Xestionar, subministrar e cumprimentar a información económica ou orzamentaria necesaria para cumprir coas obrigas fiscais, de xustificación, de información ou de auditoría.
 • Elaborar a proposta de normas de peche do exercicio e da prórroga do orzamento.
 • Elaborar estudos e informes.
 • Establecer criterios e coordinar as actividades das diferentes unidades administrativas da área económica nas materias da súa competencia.
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade.

Organización das funcións

 • Sección de contabilidade
  Ocupase de todo o relativo a Contabilidade analítica e financeira.
  No referente a Contabilidade de Costes, é o responsable de xestionar todo o proceso de obtención de resultados de costes.
  Na Contabilidade financeira ocupase de dar soporte á Xefa do Servizo para a confección da conta anual da Universidade.
 • Sección de orzamentos
  Ocupase da contabilización das operacións de execución e modificación do orzamento.
  Ocupase da documentación necesaria para a xustificación dos gastos con financiamento afectado.
 • Sección de tesouraría e ingresos
  Ocupase da contabilización dos ingresos e do control da tesouraría da Universidade.
  É a responsable da Xestión do ficheiro de terceiros.
  É a responsable de cumprir coas obrigas tributarias da universidade.

 

Responsable:

María Dolores Ojea Troncoso
Xefa de Servizo

 

Correos electrónicos

Teléfonos