Servizo de Control Interno

O Servizo de Control Interno ten encomendado o control económico e financeiro da Universidade de Vigo, encamiñado sobre todo na faceta dos gastos.

 • Controla a legalidade dos actos económicos e administrativos no ámbito da Universidade de Vigo.
 • Actúa asesorando aos órganos directivos sobre o contido da legalidade orzamentaria das actuacións que realizan na súa propia actividade ou cara a terceiros.
 • Verifica a correcta utilización e aplicación dos fondos da universidade aos fins establecidos, polo acordo dos seus órganos directivos e con actuación sobre a normativa legal.
 • Comproba que os actos, operacións e procedementos da xestión económico-universitaria se desenvolvan de conformidade coa normativa legal.
 • Garante que os procedementos aplicados son os correctamente legais.
 • Informa dos convenios subscritos pola Universidade de Vigo que teñan contido económico.
 • Informa os expedientes de contratación que realiza a universidade nos seus aspectos económicos, legais e orzamentarios.
 • Conforma a ordenación dos pagamentos.
 • Informa e coordina sobre procedementos de xestión, tramitación e control de forma permanente aos diversos centros de gastos.
 • Elabora os informes que lle son requiridos, a través da Xerencia, polos órganos competentes.
 • Participa cos restantes servizos económicos e a Xerencia na preparación e coordinación xeral das actividades económicas.
 • Fiscaliza os expedientes de gasto en cumprimento das condicións establecidas na normativa nacional, autonómica e universitaria.
 • Comproba e fiscaliza os aspectos legais e materiais das devolucións das taxas.
 • Realiza o seguimento e comprobación dos expedientes de contratación das obras, subministros e servizos.

 

Responsable:

Margarita Cabaleiro Soto
Xefa do Servizo

Correos electrónicos

Teléfonos